#4717:

PROGRAM

 

 

NATURBILDER från

Bortre Indien

Skildrande hinduernas lefnadsförhållanden, deras fester med under-
liga rytmiska danser, elefanter som bärare och lastdjur, ormtjusare och
apdressyr, allt ägnat att gifva åskådaren en totalbild af dessa wösterns
barnss egendomliga seder och bruk. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I I : I

: - :

:Il K 0 NS TFILM 

: af märket 

E I I
I I I

l lll

-- lLlllllllEl-i-

Nutidsdrama, skildrande
enl ung Kemikers lifsöde.

Ögonblickets förälskelse medför sällan lycka för lifvet. Detta på-
stående ftck åtminstone en ung kemiker vid namn John Rogers besanna.
Af två systrar var han djupt fästad vid den äldsta, en ädel- och hjärtegod

kvinna, men den yngre systern skulle snart genom sitt koketteri och sin
nästan till frivolitet grå-nsande uppsluppenhet göra systerns plats stridig I
l

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i den unge mannens hjärta. John Rogers gifter sig också med den yngre
af systrarne. Vi se dem i deras vackra hem, mannen flitigt sysslande
med sina laborationer, men hustrun redan trött på det enformiga familje-
lifvet. .Mannen försöker intressera hustrun för sina kemiska experiment
men förgäfves. Svägerskan däremot var högst road af att åse sin svågers
arbete. En dag skulle emellertid en händelse inträffa, som skulle blifva
afgörande i de unga makarnes lif. John Rogers råkar under sitt arbete
ut för en häftig explosition, hvilken efter allt att döma för all framtid
skulle beröfva honom både hörsel- och synförmågan.

Så kom med en gång sorgen in i huset och än mera tryckt blef där-
igenom den unga fruns sinne. Hon började också söka sig förströelse
utom hemmet och en afton låter hon en teaterdirektör öfvertala sig att
taga engagement vid teatern och öfvergifva sin man. Såsom tecken härför
låter hon därför sin vigselring ligga kvar i hemmet på ett bord på det
att mannen eller åtminstone systern skulle finna densamma. Systern
märker också den förändring som inträdt. Hon försöker tala förnuft med
Rogers hustru men förgäfves. Afven detta hårda slag skulle således läggas

till de många olyckor som redan hemsökt den stackars mannen. Sväger-
skan ville dock förskona honom därifrån genom att sätta systerns ring på
sin hand och på det sättet låta svågern vara i sin gamla tro. Den före-
stående operationen lofvade det bästa resultat och svägerskan söker upp
sin syster på teatern för att för sista gången öfvertalaxhenne återvända
till sin man innan det blefför sent, ty läkaren hade yttrat att Rogers redan

i dag kanske kunde få sin syn tillbaka. Efter en stunds betänkande be-

slutar hon sig ändtligen för att följa med och hon kommer just då Rogers

föres in i ett halfmörkt rum där bindeln skulle borttagas från hans ögon.

I halfskymningen .igenkänner Rogers nu också sina anhöriga och äfven sin

hustru,-mot hvilken han sakta styr sina steg. Hon ryggar dock tillbaka

och i den uppjagade sinnesstämning hon befinner sig i rycker hon ned

drapperiet från fönstret. De skarpa dagsljusstrålarne träffa den olyckliges

ögon, hvilka nu äro ohjälpligt förlorade. Hustrun förstår hvad hon gjort

och förtviflad lämnar honihuset för alltid. Den öfvergifne gemålens

hörsel har dock återvändt. Han får höra sanningen och är glad att mera

icke kunna se sin otrogna hustru.
-

 

 

lll Amerikas senaste Biografsucces I"

I-.....J MUSIK 3

 

 

 

 

 

Där "Kulturens vagga stått"

I Pittoreska vyer från det urgamla I
I Egypten förande åskådaren rund? i . . l. .
i V det,gaxnlä":kiifififirlandet.1  i f  

EN BILD AF STORT INTRESSE OCH VÄRDE

...Mummy-...Au .- .W ...M-...ta

Rysk  (Scenes Buses, Moskwa).
A i Karenina 

Efter TOlStOyS roman I 

l det ögonblick då hela den civiliserade världen

begrå-ter förlusten af den store ryske diktaren,

tro v1 oss göra publiken en tjänst genom att fram-

ställa fAnna Kareninaw, som jämte wKrig och Fredw
ar Leo Tolstoys9 mest berömda arbete.

I hufvudrollerna framstående ryska kådespelare.

 

 

 

PERSONERNA:
.Anna Karenina ....... .. Fru Loroktine (Korsch-teatern)
Grefve Karenina ....... .. Herr Wassilieff (De kejserliga teatrarna)
Vronoky ................ .. Herr Troianoff (Operetteatern St. Petersburg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Denna scen som inspelats på ort och ställe skildrar ett kärleksförhållande mellan
lojtnant Vronsky och Anna Karenina. H Vronsky stod i begrepp att gifta sig med Kitty
Gherbatsky, men Anna kommer i hans väg och han slår upp sin förlofning. Den unge
ofiicern bortstötes emellertid af Anna och söker i ett anfall af förtvitlan döden under
en hiinderridt. Han såras blott lindrigt. Men för att komma underfund med sin hustrus
hemlighet, låter Grefve Karenina henne tro, att Vronsky är död. Anna förråder sig,
hvarpa hon lämnar sin make för att uppsöka Vronsky. Men missräkningarne och för-
odmjukelserna följatätt på hvarandra i det nya hemmet, tills Anna slutligen en vacker

dag finner l.sig öfvergifven. Hon söker nu i hemlighet en ersättning i sitt barns kärlek,
men bortstotes återigen at sin make.

ALLT FÖR sIN I
KIARLEKS sItULL  

 

ll
lll

 

Lustspel af
Max Linder

(Hufvudrollen utföres af författaren)

Genomroligt!
5Llàndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain