#4716:

x! PROGRAM x!

 

 

 

athé- ournalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

 

händelser af vikt och intrese från hela
världen.

 

 

Nyheter hvarje vecka.

i BILDSERIE

119

Amsterdam. 5 luli 1911. Franska republikens president har
rönt ett sympatiskt mottagande i vår stad.

New York. Världens största ångare Olympic, mätande 45,000
tons, inkommmer till hamnen.

Europeisk flygtäflan från Dover I
till Calais.

Resan öfver kanalen.

Vincennes den 5 Juli 1911. Aviatikerna mottagas med entusi-
astiska ovationer. Vidart nedstiger först, därefter Cibert, Car-
ros, Beaumont.

I I (Lefvande tidningar) I
I

 

 

 

 

Grusade ilusioner

En ung ilickas gripande kärlekssaga.

1. En förnäm beundrare. 14. Det gamla hemmet.

2. Det hemliga mötet. 115. Föräldrarna sakna sin dotter.

3. Fadern vid sitt arbete. 16. I nöjenas värld.

4. Slut för dagen. 17. Främmande för omgifningen.

5. Till det fattiga hemmet. 18. Grusade illusioner.

6. Brödet delas. 19. Moderns sjukläger.

7. Stugan blir för trång 20. Brodern söker sin syster.

8. Till brunnen att hämta vatten. 21. Ett sorgligt budskap.

9. Mötet med den gamla spägumman. 22. Mor och dotter.

10. Ett öfvertalningsförsök. 23. Fadern visar dottern från hemmet.
11. Stadslifvets fröjder locka. 24. Ensam i världen.

12. Nattlig liykt. 25. För att söka frid inom klostrets
13. I vindskyffet. heliga murar.

 

Miss jEåtai

En afklädningsscen å trapez.

 

Den skickliga gymnasten Miss Eta visar
i denna intressanta film, huru det går till
att midt under halsbrytande ekvilibristiska
öfningar afkläda sig från topp till tå. A

 

 

 

 

 

 

 

Kinematograii i färger.

 

 

l I...- Mule :-:l

Något om Manioltbuslien och
framställningen af Tapioea

Intressantaste industribild i naturliga färger.

 

 

 

Maniokarötterna, hvilka äro spolformiga rotknölar, ryckas upp och forslas till
fabriken, hvarefter de tvättas och malas. Mjölet, hvaraf tapioca skall beredas, sjunker
till bottnen i vattnet och det onyttiga köttet skiljes ifrån. Efter en grundlig tvättning
tappas vattnet ur under det att mjölet stelnar till en massa, hvilken krossas med
fötterna och sedan torkas för att formas till gryn och siktas.

0 AMERICAN KINEMA I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytt, spännande äkta amerikanskt

INDIANDRAMA

Indianer i strid med
unionstrupperna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redwood-

upproret

 

Inspeladt af Öfverste Clarks trupp och äkta Siouxindianen
En ytterst spännande och ovanligt realistisk framställning.

ordom ägde indianerna nästan hela det omårde, som nu bildar
Förenta Staterna, men till följd af de ständiga krigen tvungos
de att underkasta sig Förenta Staternas regering samt för-

visades till ett område som man kallade sUndantagens. A
I fredsfördraget mellan indianerna och regeringen bestämdes,
att den sistnämnda skulle förse de besegrade med erforderliga
lifsförnödenheter och för att underlätta utdelningen häraf in-
rättade man indianagenturer. Dessa agenturer voro spridda inom indian-
området och sköttes af regeringens ämbetsmän, hvilka hade order att på

begäran utlämna lifsförnödenheterna t111 indianerna.

En af dessa ämbetsmän är oärlig samt säljer förråden till de resande
i stället för att fördela dem bland indianerna.

Indianerna, som upptäckt bedrägeriet, mista tålamodet. Utarmade
och utan annan föda än sina hundar och hästar förlora de äfven .för-
troendet för wDen store faderns, detta är det namn de gifvit regeringen,
samt göra uppror. De angripa de amerikanska härafdelningarne, hvilka
endast räddas genom unionstruppernas ankomst.

W -
Jöns har latt plats som bankbud I

Komisk scen af L. Cazali.

Jöns, hvilken fått plats som bankbud, får i uppdrag att kassera in en fordran
i Bourézy-le-Gräne. Bankdirektören döljer dock ej yrkets faror för honom. Det är
därför med en viss ängslan som det nya bankbudet anländer till ofvannämnda plats.
Till sin förvåning hälsas han på det högtidligaste af hela magistraten, som ledsagar
honom med musik. Saken är emellertid den, att landshöfdingen väntas dit för att
inviga en promenadplats och invånarne taga den eleganta Jobard för denna höga
person. Sedan misstaget upptäckts, tillbringar den stackars Jobard en svår kvart
och lyckas endast undgå lynchning genom att gömma sig på ett W. O.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
I; Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain