#4715:

PROGRHM

 

Sholundervisning i det fria

INTRESSANTAS TE NA TURBILD!

Den lilla skaran skolbarn undervisas på. vägen till skogen, allt under det kroppen
mättas med den lifgifvande landtluften. Dessa väl utnyttjade dagar användas till
kurser i mineralogi, landtliga arbeten, lektioner i rodd och simning, svensk gymnastik,
sol- och sandbad samt rikliga måltider. 1 Härunder återvinna de i städerna instängda
barnen hälsa och krafter. "

WWWHMWMWIWWWWMH -

KONSTFILM =
En episod ur ä

n S li

  
 
     

  

 Kärleksdrama från den uärlds:
"i bekante arlistens ungdomsår.

.E Praktfull färgkinematografi. -

 

 

 

Grefve Belline, hvilken upptäckt den gryende talangen hos den " unge
målare, som sedermera blef den ryktbare Van Dyck, uppdrager ät denne

 att mäla hans dotter Reginas porträtt.
Den unge mannen, som blir hänförd af sin modells fägring, erfar med
grämelse, att hon är förlofvad. Dä han ej kan öfvervinna sin passionp

ämnar han resa sin väg. Vid underrättelsen härom kan Regina ej dölja

  

i sin rörelse, och den unge målaren förräder sin kärlek.
i Reginas fästman öfverraskar dem under afskedstagandet samt utmanar
i sin rival. Grrefven, som ditlockats af grälet, förebrär målaren, att denne
missbrukat hans gästfrihet.
Van Dyck reser därifrän i förtviHan och Regina gär i kloster.
i Med en pages biträde enleverar Van Dyck den unga novisen, men flyk-
tingarna förföljas och näs af en kula, just dåI de tro sig ha uppnått lyckan.
i Regina blir dödligt särad och dör i sin älskades armar.

 

 

Högst roande äfventyr och
I I I tillställningar. I I I

  
 

åBrtskämrl så rlet förslår
ä .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o.. . . . . o.. g o..
o o . . o o
0 MUSIK I 0
o.. 0 o.. :. .: o.. O :o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiörer och folklifsbilder Å från

 

Portugals
hufvudstad

Intressant och
vackert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIENSK KONS TFILM!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III II
III l
I..  l i I
I  I
Efter Jchillers världsberömda opera.
Storartad iseensättning.
Herr Giuseppe Kaschmann i Wilhelm Tells roll.
1. Wilhelm Tell begråter sitt fosterlands olyckor.
2. Fast. besluten att återeröfra dess förlorade frihet, bildar han en samman-
sill-anning,o som .upptäckes af Gessler, Schweiz, förtryekare.
P3. For att fa en förevändning att kufva upproret, hittar Gessler på ett sätt
att afslöja detsamma. I
4. För att .nämnas på Wilhelm Tell, dömer honom Gessler att med ett båg-
skott skjuta ett äpple från sin lille sons hufvud.
5. Besluten att offra sig för frihetens sak, lämnar Wilhelm Tell sina kära för
att rödja Gessler ur vägen.
6. Wilhelm Tell befriar sitt fosterland från dess tyranniske förtryckare.
7. Order: fåessler, H. M. Kejsar Albert l:s af Osterrlke fogde, befaller härmed
alla rnvanare i Altorf att blotta sina hufvuden inför hans hatt, som är en
symbol för kejserliga makten. GESSLER.
III
... :le
III I:-

Rosalie och hennes möbler

En högst roande vräkningshistoria.

Rosalie har ej betalt hyran och den obarmhärtige värden hotar att vräka henne.
Hon är utom sig af förtviflan när hon ser sina möbler försäljas på. auktion men
hon lyckas ej på. nagot sätt beveka den omutlige exekutionsbetjänten. Hur,- stor
blir emellertid ej hennes glädje, dä hon upptäcker att hennes kära möbler följa
henne hack i häl gata upp och gata ned, ända tills de hamna på. sina gamla platser.

Den lyckliga Rosalie flyttar nu äter in i sin bostad utan att fråga efter portvakten
som vill köra ut henne. ,

 

 

 

 

 

 

.- Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
O
. Mandagar och Torsdagar nyll program .
I . .. .
Publiken ombedes vanligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911, Stellan Stdls Boktryckeri.

om- .- annan.. min..- T.-

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain