#4714:

se PROGRAM .I

 

 

 

athé- ournalen
.ål-T-ll-Il-II

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

händeler af vikt och intree från hela
världen. Nyheter hvarje vecka.

Bildserie 120.

Pari. Grand Prix i bicykelåkning. Ellegaard vinner första priset
af de professionella, Hourlier det andra. Bailey vinner första priset
för amatörer.

Paris. Som alla år har den talrika personalen i firman Pathé
Freres ställt till en fest.

Triest. Fartyget wViribus Unitasw har gått af stapeln i hamnen.

Parisermod. Decoux, koalfyrer.

Turin. (Italien). Aflidna drottningen Maria Pia af Portugal har
jordfästs med pomp och ståt.

Ronciglione. (Italien). Aviatikern Frey, som sårades under
flygtäflingen Paris-Rom-Turin, är nu utom all fara och besökes af
sin mor i stadens sjukhus.

London. Tyske kronprinsen inspekterar llza husarregementet,
hvars hedersöfverste han är.

Charleroi. (Belgien). Konungen och drottningen jämte prins
Leopold besöka utställningen. b

London. Den unge prinsen af Wales har insatts i sin värdig-
het på Canarvonslottet.

Heidelberg. (Tyskland). En blomsterfest har ägt rum på
Neckarfloden.

Travemiinde. (Tyskland). Försök hafva anställts med utkiks-
master, afsedda att angifva undervattensbåtars analkande.

Dornberg. (Tyskland). Ett godståg kullstöter ett par bulfertar
och lokomotivet med 15 vagnar störta nedför järnvägsvallen.

mmm-

llär mi en är slirsl är iäl en närmasl

En liten vacker och rörande episod.

 

 

 

 

   

1. Det fattiga hemmet. 7. En tappad plånbok.

2. På förtviiians brant. 8. Den lille ömhjärtade upphittaren.
3. En hjärtlös hyresvärd. 9. För att hjälpa de i nöd stadde.
.4. Den rikes hem. 10. Fattig men ärlig.

5. Vräkningen. 11. Plånboken återlämnas.

6. På gatan. 12. Hittelönen.

Från den nyaste vårldsindustrien.

En mönsterverltstad
för byggandet af

AEROPLAN

Flygmaskinen är alltjämt föremål för det liiligaste intresse och vi äro häri
tillfälle att kunna visa hur den stora fågeln bygges, manövreras och flyger. Man
sammanfogar först spolen, Ihvilken när maskinen är färdig liknar en ofantlig slända
och motsvarar insekternas stjärt. Ytterst på spolen anbringas styret och stabilisatorn,
som skall uppehålla jämnvikten. Motorn placeras i fören och verkar på propellern,
hvilken drifver fram maskinen. Till sist fastsättas vingarna och det hela bildar en
lätt bakåtlutande apparat. När monoplanet skall ilyga rullar det till en början,
framdrifvet af motorn, längs marken, såsom en automobil, med alltjämt ökad hastighet.
Luften, som stötes undan af det hastigt framrusande lutande planet, pressas under
detsamma och lyfter upp det så snart det uppnått tillräcklig hastighet.

Maskinen sväfvar nu i luften med och mot vinden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o o1 g o o . . . . o o g o o
o o . . o o
- O MUSIK . .3
o.. 0 o.. . . . . :o 0 o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torskliske med "Backar" vi

3:3: Islands kust :33:

ha afseglat från Paimpol eller
.. Dunkerque styra skonarne nu mot .
Island.
Så snart de komma till fjordarne
börjar hela besättningen, lifvad af en

feberaktig verksamhet, att kasta ut
sina fiskredskap. Sedan fortsätta de .
ihärdiga fiskarena sitt stränga arbete

 

 

 

 

 

 
 

dag och natt under den högnordiska
himmelen.

WWWWWWWWWW
MMWMWWMM

KONSTFILM S. C. A. G. L.

Morladern

gå Sltådespel af den världsberömde 
Dramaturgen JULES MARY.

Med känsla och sann konstnärlighet utspelas denna

 

rörande lifsbild af framstående skådespelare och
skådespelerskor. ä
- Personerna:
Duroc ................ .. Herr Mosnier. . t 
Marcel ................ .. Herr Roger Monieaux.
Susanne ............. .. Fröken Berangere.

Lilla Jeannette .... .. Marie Fromei. -
Marcel Hubert, en ung målare, friar till Susanne Duroc, men hennes E
far vill ej ge sin dotter åt en man med så osäkra framtidsutsikter.

Sporrad af sin kärlek gör den unge mannen stora framsteg och blir
prisbelönt af Akademien.

Nu gifter sig Susanne med honom mot sin fars vilja. Åren gå.
Oaktaclt Susannes upprepade böner förlåter Duroc ej sin dotter och
vägrar till och med att se sin dotterdotter, Jeannette samt åldras olycklig
och ensam. Nu för slumpen barnet i hans väg. Den lilla råkar under
leken att skada sitt knä och herr Duroc förbinder såret, hvarefter
Jeannette och morfadern, utan att känna hvarandra, bli goda vänner.

En dag hittar Jeannette ett porträttuaf morfadern och känner i honom
igen sin nya vän. Hon föresätter sig att besegra hans motstånd.

Efter ett misslyckadt försök, -utför hon en djärf kupp. Medan för-
äldrarne äro borta låtsas hon vara sjuk och låter kalla morfadern till
sin bädd. Denne ger nu ändtligen sin förlåtelse.

WWWWWW
MMMMMMMMM

WWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
EEMMWWMWMMWM

Skrattmaskinen

Se här vår tids nyaste uppfinning. Men allt går snart maskin-
mässigt så att intet nytt öfverraskar mera. Försök håll er
. för skratt då denna maskin sättes i verksamhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet "förbehålle. .-
0 .
. Mandagar och Tursdagar nytt program .
I . i .. .
Publiken ombedes vanligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. I Stockholm 1911 Stellan Ståle Boknyckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain