#4713:

Vid Adriatiska halvets kust

VACKER OCH INTRESSANT NATURBILD.

M

 

Guvernanten

Skådespel af Guillaume Livet.

Personerna:

Farbror Baluron ................ .. Herr Kemm.

Hans brorson P. Gontault .... .. Herr Paul Capellani.
Gontaults hustru ................ .. Fröken Marcelle Barry.
Lille Charles ................... .. Lilla Marie Fromet.

Mmm
KONSTFILM S. C. A. G. L.

Pierre Grontault har mot sin farbrors och förmyndares vilja äktat en
fattig flicka. De få ett barn, hvilket tvinar bort i Parisluften och är nära
att duka under för tuberkulosen. Endast Söderns luft kan rädda det,
men föräldrarne sakna pengar till resan och anropa förgäfves Gontaults
farbror om hjälp. Denne vill ej höra talas om sin brorsons hustru och
barn. Farbrodern, hvilken bor ensam i sin jasminvilla i Nizza, iinner det
tråkigt. I-Ian annonserar efter en allvarlig sällskapsdam, och familjens
vän och läkare hittar på att sända dit fru Gontault och hennes barn.
Försöket lyckas utmärkt och den afskydda släktingen blir en omtyckt
sällskapsdam.

Den lille, som endast motvilligt blifvit emottagen, eröfrar snart hela
husets och den gamle ungkarlens hjärta. Farbror Baluron känner sig
helt lycklig med detta nya lif och låter tyrannisera sig af den lille. Pierre,
som längtar efter hustru och barn, anländer till villan och betraktari
smyg de sina. I-Ian blir dock upptäckt af farbrodern och måste tillstå
bedrägeriet. Farbrodernhar emellertid ett godt hjärta samt ger vika för
den lille Charles, som ej vill afstå vare sig från sitt hem eller sin nya
vän. Den gamla ungkarlen ämnar nu lefva lyckligt i skötet af sin åter-
funna familj.

K

   
   
  

WWWWWWW

TUSENFOTINGEN

POPULÄRVETENSKAPLIG BILD

Tusenfotingen är ett 8 ä 10 centimeter långt djur, försedt med 40 fötter. Hans
hufvud bär två spröt, hvilka göra tjänst som känsel- och luktorgan. Sedd underifrån
visar den två fruktansvärda fklor; dess stjärt har tvänne liksom böjda krokar, hvilka
antingen användas att taga fäste i marken med eller också till försvarsvapen. Den
döljer sig i jorden för att erhålla svalka samt kommer fram mot solnedgången.

Tusenfotingarne äro mycket stridslystna och sedan de länge iakttagit hvarandra

i och fattat ömsesidigt misstroende, leverera de ömsesidiga bataljer. Deras föda
består af alla slags insekter, hvarigenom de äro jordbrukarens trogna medhjälpare.

å o....,. å äoooououooooouooå å ..0 O.. ä
:4 Z-ä ä MUSIK g g.; :g
å .0. .0. ä äoooauouououuä ä o.. .., ä

Tunis och Kartagos
ruiner I "

Högst intresant resebild.

Infödingarnes kvarter utbreda sig på kullen, som skiljer Bahira från Sedjoumi,
samt bildar en vidsträckt hvit Häck, mot hvilken minareternas fina silhuetter afteckna
sig. Medina är moskéernas, palatsens ochI "de1 krokiga gatornas stadsdel; i Harat
vimlar det af eländiga tunesiska judar. Ofverallt slingrande passager och galler-
fönster, för att ej tala om det egendomliga skådespel vi se i ssoukss, det vill säga
den samling af krokiga gränder och basarer, där man säljer parfymer, broderar tyger
och seldon samt tillverkar de tunga smycken hvarmed infödingarne pryda sig.

Kartago, som fordom var Tunis, lysande granne, har nu endast att visa lämningar
från forntidens oivilisation. Dessa lämningar ha genom kardinal Lavigeries omsorg
samlats i en präktig trädgård, hvilken är föremål för turisternas beundran.

 

 

KONSTFILM S. C. A. G. L.

= S.A.P.F. =

Prinsessan lsahellas alllélisla

. I I.

I I I I

I I I I
Medeltidsdrama efter Gestasångerna. == Iscensatt af Traversi.

Lyxiilm i naturliga färger.

Personerna: .
Antonio, Gennaros rival............ I-Ierr Gapellani
.Grennaro .................................. .. Herr Déchamps
Prinsessan af Héristal ............. .. Fru Jeanne Méa

Isabella, prinsessa af I-Iéristal, har förblifvit änka samt äger ej något
annat i världen än sin ende sons, Gennaro, tillgifvenhet. Denne är en för-
förisk och djärf yngling när han upplefver sitt första kärleksäfventyr.
Men han har en rival, Antonio, som utmanar honom till duell på värja,
hvilken strid slutar till Gennaros nackdel. Antonio blir förföljd samt söker
en tillflyktsort, då slumpen för honom till Isabella af Héristal.

Prinsessan, som ännu är okunnig om sin olycka, ger iiyktingen en
fristad. Hon trycker på en punkt i panelningen, hvarvid ett kristusporträtt
glider åt sidan, blottande ett litet lönnrum, hvars tillvaro endast är känd
af prinsessan. Den förföljde gömmer sig där. Slutligen gör ett dystert
tåg sitt inträde i slottet, och den olyckliga får vetskap om sin förlust.
Utom sig af sorg ämnar Isabella utlämna sin skyddsling, men Kristus-
bilden ställer sig hindrande emellan. Den kristna kvinnan erinrar sig att
han bjöd oss förlåta våra ovänner samt faller på knä inför den Gud som
utplånar mänskligt lidande.

 

 

 

H A g stas båt B
i] En ovanligt munter historia med öfversvämning, E]
" genemdränkta hyresgäster och sNoaks arkn.

Augusta har på sin födelsedag erhållit en vacker båt. I-Ion lofvar sina föräldrar
att vara mycket snäll medan de äro borta. Emellertid kan hon ej motstå frestelsen
att låta sin båt segla samt öppnar vattenledningskranarne i köket och åstadkommer
sålunda en öfversvämning, hvari skeppet snart seglar. Augusta är öfverförtjust.
Vattnet börjar clock nu tränga igenom trossbottnarne och ned i de undre våningarne,
genomdränka hyresgästerna och förvandla trapporna till ofarbara strömmar. Under
tiden gungar Augusta omkring i förödelsen i en tunna, liksom Noak i arken, utan
en aning om de scener som utspelas under henne.

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

I: Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
vi Publiken nmbetles vördsemt att använda den plats nvartlll biljetten gäller.

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stål; Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain