#4710:

PRM r

Amerikansk Jätte-
Glans-Film!

Senaste nyhet från
American Biograph 0:0

 

pen i" rsta kärleken

Mästerligt iscensatt, dramatisk nyhet af
ä ofvanstående märke.
En gripande kärlekssaga ur sjömanslifvet,

å utspelad vid ett tiskläge på Nordamerikas kust
ä 1. Fiskläget vid hafvet. 22. Maria möter Kurt vid hafsstranden.
i 2. Maria och Fritz. 23. Svartsjukans demon drifver Fritz

3. Afskedet från lekkamraten. till hafvet.

4. Fritz går till sjöss. 24. Visshet.

5. Tio år senare: Fritz kommer åter 25. Uppgörelsen.

till sin hembygd. 26. Maria försmår sin första kärlek.
6. Mötet med Maria. Barndomsminnena 27. Kurt är den älskade.
. återupplifvas. 28. aFrån hafvet korn jag, jag vill åter

7. Den spirande kärleken. gå till sjöss).

8. Från lek till allvar. 29. Rivalerna.

9. Hafvet är vittne till min rena kärlek. 30. Vansinnig af svartsjuka.

10. Fritz och Marias trolofning. 31. Mötet med Marias fader.

11. Ensam med sina tankar. 32. Kurts bref: I,

12. Ett rop från hafvet. Alskade Maria!

13. En Främmande sjöman, Kurt, räddas jag förstår att jag förorsakat ä

från döden bland vågorna. mitt lifs räddare en stor sorg

14. Fritz för den räddade till sitt hem. genom vår kärlek. För att ä
ä 15. Tillfrisknandet. icke gå honom i vägen åter- i .

16. Fritz draget ut för att tiska. vänder jag dit hvarifrån jag

17. För att visa sin tacksamhet erbjuder kom för att aldrig visa mig

Kurt sin hjälp. mera. Blif lycklig! Kurt. k

18- KOHVQICSCCUICH bör Stanna hemma- 33. Fadern öfverlämnar Kurts bref till

19. Maria och --- -- - Kurt. Maria.

20. Fritz hemkommer oväntadt. 34. Otro bestraffar sig själf. I

21. Svartsjuka. 35. aNär böljorna slå emot stranden).

Epokgörande
amerikansk nyhet!

Gripande krigs-
drama

l gräaterna

E eller I-Ijältinnan 1 inbördeskriget. 1E

Storslaget arrangeradt I Konstnärligt spel I Medryekande I
00QOOIOOOOOOO0.0.0...-OI...OO-...OOOOOIOOIOOOOOOI.0.00

af märket världens förr-
nämsta iilmfabrikat

 

 

 

 

 

OO. Det finns väl icke något, som gör ett så mäktigt intryck som ett barns
.9. uppträdande i krig. Denna vår film visar just huru därigenom en olyckai
..- dubbel mening afvärjts. - Den unge fadern rycker ut med sitt kompani,

aUniona-soldaterna, till fronten, tagande ett ömt farväl af sin hustru och sina

båda barn. ä Några dagar efter krigets utbrott blir en pluton ur aförbundsa- U
armén, som är ute för att anskaffa foder åt hästarna, plötsligt öfverraskad och
skingrad af en unionstyrka. En af soldaterna drifves i riktning mot faderns
hem. Då denne soldat kommer till brunnen finner han unionssoldatens dotter
sysselsatt med att fira upp ett ämbar vatten. Han ber henne att skydda honom
och, trotsande sin fördom, gömmer hon honom i brunnen samt ställer sig själf
att vakta där och visa förföljarne på orätt väg. Förbundssoldaten är djupt rörd
och vet icke hur han skall visa sin tacksamhet. Flickan i sin tur känner att
hon gjort sin plikt som människa, men befaller förbundssoldaten genast att gå
för att hinna förena sig med kamraterna. Någon tid går och kampen rasar
förtvifladt. I unionens hufvudkvarter får den unge fadern order att föra en
viktig depesch till sidostyrkan. Detta blir ett mycket farligt uppdrag, alldenstund
det är nödvändigt att passera inom de förbundnas bevakningslinie. Det lyckas
vår djärfve man att smyga förbi skiltvakten utan attlobserveras af denne, men
snart blir han förföljd af en afdelning ur förbundsarmén. Tagande vägen genom
en tät skog lyckas han dock ännu en gång komma undan förföljarne. Tidigt
morgonen därpå kommer ordonnansen till sitt eget hem. Alldeles utmattad af
öfveransträngning och de blessyrer han erhållit under sin flykt kastar han sig på
en säng under det han sänder sin äldsta dotter till hufvudkvarteret med
anhållan om hjälp. Den andra flickan har under tiden kraftigt barrikaderat
dörren. Förbundssoldaterna, som varit hack i häl, anstorma nu och inseende
det hopplösa i sin ställning ger unionssoldaten qsin lilla dotter befallning att
hämta ett brinnande ljus, med hvilket fadern bränner upp de papper, som
anförtrots honom. Den förbundssoldat. vi sett vid brunnen, är just den, som
har befälet öfver den anryckande troppen och ensam beger han sig nu in i det
rum där den särade fadern ligger. Då förbundssoldaten finner papperen föt-
störda gripes han af raseri och hade snart afgjort den stackars faderns öde om
icke den lilla flickan kommit emellan och hejdat hans hand. Finnande sig
stående ansikte mot ansikte med sin lilla räddarinna vaknar dock hans samvete
och påstående för sina kamrater att visitationen är verkställd lämna alla huset.
Senare anländer en afdelning unionsoldater och en fältskär, hvilken på det bästa
sköter om fadern och förbinder hans sår. Vår lilla flicka har visat sig vara
hjältinnan för dagen. i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-.-3 MUSIK än:

 

 

 

Essen-erica från Gricnfcn

Hvilken säregen mystik hvilar icke öfver dessa verklighetsbilder7 I
H framställda som de äro i naturliga färger och träffande toningar. I

MV

 

 

 

.WW

RÖDSKINN
i. BYS

Spännande
älventyrs-
drama!

 

 

 

a Ett rödskinns hat

är fruktansvärdt,

men dess vänskap
går i dödena.

 

 

 

 

 

 

 

I I
I I
Efter Fenimore Cooper.
1. Nybyggarne hvila efter en an- 10. Mot nya öden och äfventyr.
strängande dagsmarsch. 11. 6 månader senare.

2. Indianer anfalla. 12. En närgången beundrare. A
3. Nybyggarne sända sin trogne tjä- 13. Jack träder beskyddande emellan.
nare, rödskinnet Wahnotee, bort för 14. På aDld Dutch Peteis saloona.

att föra kvinnor och barn i säkerhet. 15. Wanatee inbjudes bland de whisky-
4. lndianen fullgör sitt uppdrag. drickande cowboys.
5. Då nybyggarehustrun och barnet 16. indianen hånas.
blifvit förda i säkerhet återvänder 17. Den präktiga Jack tager indianens
indianen till lägerplatsen, där han parti.
finner nybyggarne förpassade till 18. Jack såras under uppträdet.
aThe happy hunting groundsa. 19. Frieriet.
6. Man hör slagen af hästhofvar. 20. aOm ett år blir jag din hustrulw
7. Ett band cowboys närma sig. 21. Wanatee hämnas.
8. Nybyggarehustrun berättar det pas- 22. Mot tillfrisknandet.
serande. 23. Vännerna samlas.
9. Den räddade sluter sig till cow- 24. Wanatee har fullgjort sitt värf.
boysbandet.

een-women
"Stora skrällen"

eller Har Pettersson blifvit befängd?

En urkomisk följd af en pojk-"bytings" påhitt.
I en mängd afdelningar.

 

 

 

 

l

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

nu- Màrrdagar uth Torsdagar nrll program vn

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain