#4709:

s PROGRAM av

 

 

 

Konstfilm

af märket världens förnämsta
filmfabrikat

ZIIRFÄIIEZÄIE i Zl XZIISIÄIE 7
EEEZEIWA . El JLEIZEWA.

BANKIIilNS Ilillilll

I-Iuru en ung flicka genom itt mod och sin

rådighet räddade ig sJalf och andra ur en
öfverhängande fara.

SPÄNNANDE DRAMA

  

Klä
EIVÅ
Zlà
EPA

Det uppenbara välstånd i bankir Bournes hem hade länge tre per-
soner haft sina tankar riktade på och gjorde dessa äfven sina förbere-
delser att vid ett lämpligt tillfälle göra en kupp.

En man sändes till huset under falskt ärende för att spionera och,
då han inner ögonblicket lämpligt, återvänder han till sina väntande
kamrater hvilka, förklädda till expresskarlar, närma sig huset bärande
på en tung låda i hvilken spionen gömt sig. Nu återstod endast en sak:
att aflägsna bankiren, den vaksamme änkemannen, som endast hade
sina båda döttrar att lefva för och tänka på. f- De sätta därför ihop
ett falskt telegram, som skulle förmå bankiren att hastigt resa till New-
York. Då detta telegram anländer till bankiren, vistas han just i sin yngre
dotters kammare, där denna låg sjuk och, önskande att göra dottern
en öfverraskning, öfverlämnar han ett vackert diamanthalsband till
henne.

Bankiren öfverlägger med sig själf. Naturligtvis var han högst
obenägen att lämna sitt hus denna afton då hans dotter låg sjuk och
tjänarne till på köpet ej voro hemma. - Helt plötsligt lämnar dock
bankiren hemmet och reser till New-York. Kort efter detta inlämnas
den stora lådan af expresskarlarne och bankirens äldsta dotter tager
emot den i mottagningsrummet, troende den vara någon annan af faderns
öfverraskningar. -- Den äldsta systern har just iklädt sig sin systers
halsband hvilket hon beundrande granskar framför en spegel i mottag-
ningsrummet. Plötsligt ser hon i spegeln reilexen af en hand som sträc-
kes fram under locket på den nyanlända packlådan. Mannen i lådan hör
hennes rörelser och handen drages tillbaka. - Dottern låtsas icke märka
detta men skrifver obemärkt en liten biljett till Martha, tjänsteilickan,
i hvilken hon ber henne genast telefonera efter polis. Denna anländer
också snart till bankdirektör Bournes villa. Under tiden utspelas en
komisk scen i mottagningsrummet. -- Mannen har krypet fram ur lådan
och tillkallat sina medhjälpare, hvilka just undersöka huset då polisen
anländer och arresterar dem. Fadern kommer äfven i detsamma, och
som han förstått det faska telegrammet var nu situationen klar för ho-
nom. Allt skulle dock sluta väl och endast minnet af det passerade
vara kvar. Å

Ezgzgmäzämäzäägzäzläää
rr EEEEHZEIZVLENZEZEZEIZEWEIZEW

741
741
Q

Ezämäzäägzäzgzgääzäää
Ewiållzälziållzwålwwålzwålwäwäaäl-ZEE

Klä EEZSZISZISEIRZHSZISSZHSEE
EIZ EZEIZäIZwåHZVEEEIZEIZEIEEE

Slrlrrr lrrrrilrr rrlr rss rrrrirrr

En synnerligenvällyckad bild af Ludvig XIV sagolika reidens
hvilket med sina underbara fontäner, grottor och vattenbasiner
är en njutning för ögat.

EIS
EM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Slottet sedt från terrassen. 6. Colonnerna.
2. Latone-bassinen. 7. aSegrarnes vagnar. v
3. Den stora fontänen. 8. Neptun-bassinen.

IX 4. Sagogrottan. 9. Trianon, förvaltningsbyggnaden. Jx
o A q 5. Apollogrottan. 10. Kvarnen. a cs s
O.. Q O.. o . . o O.. Q O..
O O

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

strömmar-Jap;

-
En inponerande verklighetsbild framställd i naturliga färger.

 

Vid affärden ligger vattnet lugnt som en spegel, men snart ryckes farkosten med i en
skummande bergfors, uppfylld af från stränderna hvasst utskjutande klippor. Färden går med
svindlande fart och utan missöden, ty båten styres af van och säker hand men det är också
ett drygt arbete för besättningskarlarna, som, utan att taga ett ögonblicks hvila och spejande
åt alla håll, klara farkosten från de hotande farorna. Efter två timmars ansträngningar befinner
man sig åter i lugnvatten 300 met. under den punkt där den äfventyrliga färden började.

Storslagen
amerikansk
nyhet!

Ny yuuaren W
från
llrrntuc

En skildring från det gamla Kentuckyis förta nybyggande.

Indianer och nybyggare i strid.

  
   
  

   
  

-rrr

 
    

 

John Winslow, Ven af den gamla staten Kentuckyis äldsta nybyggare hade
arbetat hårdt och länge för att bereda sig ett hem på skuggsidan af bergen
nära Ohio Och Martha Saunders var den flicka han en gång hoppats hemföra
som sin brud. Då vår käcke nybyggare gjorde bekantskap med sin utkorade,
var hon anställd vid den lilla poststationen i Greentown. Veckor och månader
fly undan ty medan John W. bygger sin stuga underhåller han en liflig korre-
spondens med Martha och har alltid i hvarje bref något nytt att berätta om
deras blifvande hem. - i

Slutligen, då allt var i ordning, skrifver Jonh W. till Marthas moder och
meddelar att den tiden ej var långt aflägsen då han skulle hemföra Martha som
sin brud. - Inom några få veckor anlände också fru Saunders, hennes dotter
och deras vägvisare i den gammalmodiga kentuckydeligensen till Winslows
stuga och blifva på det hjärtligaste välkomnade at de kringboende grannarne
som John W. inbjudit till sitt bröllop.

Martha var omtyckt och beundrad af alla, kanske icke minst för sin
bedårande skönhets skull. En indian Black Hawk, som hade sitt läger ej långt
från Winslows farm var en af Marthas lifligaste beundrare och den vänlighet
som hon Visade honom missuppfattades som kärlek. Indianens squaw blef
därför svartsjuk och denna åkomma stegrades än mera då Black Hawk Vid ett
tillfälle räddade Martha från ett öfverfall af en björn i skogen. - Denna händelse
kom indianen att hastigare än han ämnat enlevera Martha. e- En fruktansvärd
sammandrabbning mellan indianerna och nybyggarne blef den naturliga följden
af detta och striden utkämpades med den bitterhet och skoningslöshet å båda
sidor som just karaktäriserade de första striderna i Kentucky. -- Slutscenerna
visa huru John Winslow ändtligen lyckades återeröfra sin hustru från indianerna.

WWW
.äkta år för vargen!

Spektakel och äfventyr!

Lilla Lisa, som fått i uppdrag att sköta om hushållsbestyren, får syn på ett varghufvud.
w Man kan lätt tänka sig alla de galna upptåg, som den ostyriga jäntan, beväpnad med detta
rysliga vapen, skall hitta på. An skrämmer hon slag på portvakten, än slår hon omkull mötande
personer etc. etc.

Eftersatt af flera förföljare skyndar lilla Lisa hem, klistrar fast ett stort lösskägg på sitt
ansikte, tager på sig sin fars kläder, och lurar en massa godt folk, som kommit för att läxa upp
henne att tro, att hon är en helt annan person än den eftersökta.

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

av Måndagar och Torsdagar nyll pragram w "

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjudes.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain