#4708:

Program

 

 

 

Världsnyhet!

 

 

 

 

I I Konstfilmen l I
Heltimmesskådespelet

 

 

 

 

 

 

 

Ett Kårleksdrama

med motiv ur världstadens främ-
sta kretsar så väl som från dess
" lägta afkum.

Af URBAN GAD.

En pendant till förra säsongens största kinematograf:
succés, det af publik som kritik öfver hela Europa (of:
prisade dramat "Afgrunden". Hufvudrallen utföres
också i denna bild af skådespelerskan

Fröken Asta Nielsen,

som gjorde sig så populär genom sin glansroll i "A19

grunden".
Första afdelningenq
1. Morgonen på Boulevarden. 15. Moderns godnatt-kyss.
2. Arbetslös. 16. Fru Jonna vid skiljovägen.
3. Ett lyckligt fynd. 17. D-irektörensresa blir uppskjuten.
4. vChaufför får platsa) 18. En själsstrid.
5. Utanför bankirens villa. 19f 0ppna!
6. En familjeinteriör. 20. På nåd och onåd.
7. Möller den utvalda. 21. Hett blod.
8. Fru Jonna på den första åkturen med 22. Den äkta mannen kommer hem ovän-
den nye chauffören. tadt.
9. Bankdirektören kallas in till staden 23. En fatal situation.
af ett viktigt telegram. 24. Chauffören visas bort.
10. På tu man hand. 25. Den otrogna hustruns straff.
11. Den första kyssen. 26. Barmhärtighet H för barnets skull.
12. En förstående blick. 27. Fru Jonna "tager sitt parti.
13. Chauffören kör bankdirektören till ban- 28. Mot nya öden.
gården. 29. l det usla kyffet.
14. Vid nattexpressen. 30. Bland Möllers vänner.
Andra afdelningen
31. Ett är senare; I direktörens hem. 47. Känslan tar öfverhand.
32. Där modern saknas. 48. Mor och barn.
33. Utför det sluttande planet. 49. Allarm!
34. I penningknipa. 50. Ett oväntadt återseende.
35. Förbrytarhålan. 51. Polisen rycker in.
36. Man roar sig. 52. Handhojorna.
37. Dansen. 53. Spännande ögonblick.
38. En kupp planlägges. 54. Man och hustru.
39. Jonna skall med. 55. l valet och kvalet.
40. Maskeringen. 56. En hastig omklädningsscen.
41. l nattens mörker. 57. Räddad.
42. Utanför den välbekanta villan. 58. Barnets röst.
43. Som vägvisare. 59. Man söker förgäfves en af brotts-
44. En farlig äntring. lingarne. I
45. Allt är sig likt. 60. Försoningen.
46. På vakt.

i?

OJQXQOJCÄxQ 

As

Handlingen är denna :

Vi stå midt i världsstaden, bred och imponerande sträcker sig
boulevarden framför oss. Ett rörligt lif utvecklar sig, men midt i hvimlet
observera vi en person sakta vandra fram utan något bestämdt mål. Det
är en man ur arbetsklassen. Trött och missmodig .- ty vår tids största
förbannelse, arbetslösheten, hvilar öfver honom - slår han sig ned på en
bänk. Hans ögon falla på en bortkastad tidning, som han likgiltigt börjar
läsa. sPlats för chaufför finnesa Det var ju något som kunde passa och
raskt skyndar vår man, hvars namn är Möller, gatan fram. Snart finna vi
honom också utanför det hus, som nämnts i annonsen. Möller anmäler sig
som sökande till den lediga platsen och släppes in. Men icke af husets
herre utan af frun blir han mottagen. Det var för sent, en annan har redan
fått platsen. Möller är beredd att aflägsna sig då med ens frun kallar
honom tillbaka. Hon hade under tiden noga granskat den ståtlige unge
mannen och en obetvinglig makt bjuder henne att just taga honom i sin
tjänst. Frun tillkallar sin man bankdirektören och Möller anställes som
chauiför.

Det har icke gått många dagar förrän Möller kommer underfund med
att fruni huset hyste ett särskildt intresse för honom. Denna kvinna
kunde han vinna. Det gällde bara att passa det rätta ögonblicket och det
skulle snart komma. En afton blir han i husets vestibul ensam med fru
Jonna. Raskt skyndar han fram, slingrar sina armar om hennes hals och
trycker en kyss på hennes läppar. I nästa ögonblick meddelar direktören
att han på grund af ett telegram skyndsamt måste ut på en affärsresa.
En blick från fru Jonna var förklaring bättre än ord. Men den affär, vid
hvars uppgörande direktörens närvaro var nödvändig, har blifvit upp-
skjuten och med foten redan på expresstågets trappsteg får direktör Magnus
ett kontratelegram. Han beger sig genast äter hem och snart står han
öfverraskande i det rum, där hans hustru håller möte med chauffören. Inom
en sekund står verkligheten klar för honom, och i häftigt uppbrusande vrede
kör han chauffören och sin otrogna hustrupå porten.

Förtviflad tigger frun om nåd, men gå! gå! är allt hvad den uppbragte
mannen har att säga henne.

Då tager hon sitt parti och vid Möllers sida vandrar hon ut för att
börja ett nytt lif.

Månader ha gått och det är väl nu ett år sedan idyllen brast i det rika
hemmet vid Danzigerstrasse. Hittills har det lyckats Möller och hans
väninna att hålla sig något så när uppe, men vägen går utför det sluttande
planet. En sväns för dem in i ett sällskap, där endast stora planer dryftas.
För att kunna taga del i bandets operationer mäste Jonna lämna sin kvinn-
liga dräkt och kläda sig som man, och det går hon med på, demoraliserad
som hon är. Men ännu visste hon icke hvilket kraf man ställde på henne
förrän hon plötsligt befinner sig i det eleganta hem, som en gång varit
hennes eget. Medan Möller och hans vänner undersöka lägenheten står
hon ansikte mot ansikte med sitt sofvande barn. Hvad under då om min-
nen brusa in öfver henne och väcka moderskänslan till lif i hennes hjärta.
Hon böjer sig ned öfver det sofvande barnet, lyfter det upp i sina armar
och söker förjaga dess fruktan.

Husets tjänare hafva dock väckts och äfven bankdirektören skyndar
till barnkammaren. Att öfvermanna den, som bemäktigat sig barnet, är
endast ett ögonbliks verk; men döm om bankdirektörens förvåning då. han
under röfvarens förklädnad igenkänner sin hustru, sitt barns moder. Han
sänder strax bort tjänarne och medan dessa tillkalla polisen stå två.
människor i- djup förtviflan inför hvarandra. sBarnaröfvarem får ögon-
blickligen handbojor på och så kommer turen till bandets öfriga medlemmar.

Men innan dessa föras genom barnkammaren har där en gripande scen
utspelats. Icke heller bankdirektören har kunnat afskaka sig minnet af

. det förflutna. Han beslutar hastigt att rädda sin hustru, om icke för hennes

egen så för sitt barns skull. I en hast skaffar han några af sin hustrus
forna klädespersedlar, kastar dem till henne och befriar henne från hand-
bojorna. I en handvändning försiggår förvandlingen och då polismannen
inkomma, för att taga hand om den först infångade förbrytaren, mäste de
nöja sig med den förklaringen att denne flytt genom fönstret.
l Med blygsel och ångest aftecknad i sitt ansikte tigger fru Jonna sin
man om förlåtelse. Men kan han förlåta henne? Kan han åter öppna sin
dörr och sitt hjärta för denna kvinna, som en gäng så bedragit honom?
Han tvekar. En tärande villrädighet rasar i hans bröst. Då afgör barnet
tvifvelsmälet. Dess små armar sträcka sig mot fru Jonna och ropet:
amor! morls bringar isen att smälta mellan man och hustru.

Eftertryck af programmet förbjudes.

Stockholm Stellan Ståls Boktryckeri, 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain