#4706:

Program

 

Åter en sensationell filmnyhet, som
gör sitt segertåg världen rundt.

Konstfilm
och Helföreställningsbild

 

 

Från

  lapule ns
fån enslap

på S:t Helena

 

Historiskt drama efter Michel

 

 

:: Carré och Jules Barbier :z

 

 

Denna dyrbart isensatta mästerfilm, som måste beundras af
den mest kritiske åskådare, skildrar den sista och kan-
hända mest patetiska perioden i legenden om den store
kejsarens makt öfver sin omgifning. Den till ön S:t Helena
landsförvisade Napoleon lefver, omgifven af generaler och
trogna vänner, i minnet af sina forna hjältebra-gder. Men
förföljd af guvernören Hudson Lowe, angripen ti11 hälsan
samt nedstämd till sinnet, dukar han snart under för öns
mördande klimat.

Hela dramat med de porträttlikt framställda
personligheterna och1 sina fullt historiska skild:
ringar, framställes inför våra ögon på ett gri:
pande och beundransvärdt sätt, speladt af fram:
stående skådespelare.

NågraJ data. och bref in. m. till belysande af bildens
I innehåll

FÖRSTA AFDELNINGEN.. -  1 , Å 
 oktober 1815. James Tàwn.

 

      

V .. . (9 "WII-W; i; v:  vinnarna:då., ,
och fOrt? tloll Sit Iflelena,l framlefver han sitt lif päcvdenna ensligaaö-lomgifven
mn af dess mvanares vördnad och beundran.

i i leeeselsmännens range..  ...N

Napoleon mottager med uppriktig tillfredställelse en inbjudan till en
engelsk plantage-ägare vid namn Balcombe.

Januari 1816. London.
Hudson Lowe utnämnes .till guvernör. öfver St. Helena.

Bref:
. Generalmajor Hudson Lowe utnämnes till guvernör öf-
ver Szt Helena med skyldighet för honom att pä sitt

personliga ansvar öfvertaga bevakningen öfver general
Bonaparte.

I I I
April den 5 1816. S:t Helena.

Guvernören Hudson Lowe tager sin nya post i besittning och beslutar
samtidigt att strängare läta bevaka Napoleon.

Guvernören öfver S:t Helena vill härmed meddela, att
han kommer att afhämta general Bonaparte i James
Town för att ledsaga honom till Longwood, som hädan-
efter kommer att blifva hans residens.

Bref 2

Napoleon, som fogar sig i sitt olyckliga öde, framlefver sina dagar påI
Longwood, omgifven af fiera af sina generaler och vänner, som förklarat
sig villiga att dela hans landsflykt.

Hudson Lowe, som visar sig öfverdrifvet nitisk på. sin nya post, för-
följer Napoleon till den grad med sina trakasserier att han läter nedhugga
ett träd, i hvars skugga den forne kejsaren älskade att taga sig en stunds
hvila.

För att undily Hudson Lowes smäaktiga ingrepp i hans lif, söker kej-
saren under långa promenader i omgifningarna glömma sin sorgliga belägenhet.

Tanken pä hans son, konungen af Rom, kommer Napoleon att visa en
faderlig välvilja mot sina olyckskamraters barn.

Kejsaren räddar Hudson Lowe, som var pä väg att blifva mördad af
en af hans trogne.

I kejsarens tankar hägrar alltjämt det aflägsnar Frankrike.

Det mördande klimatet pä S:t Helena tvingar Napoleons vapenbröder
att återvända till Frankrike.

Om den unge Las Cases, hvars kroppskrafter till följd
af det på. S:t Helena rådande olämpliga klimatet, blifvit
till ytterlighet nedsatta, ej med snaraste lämnar ön, sä
ansvarar jag ej för hans lif.

Bref:

Doktor O. Meara.

Ensam och öfvergifven.

ANDRA AFDELNINGEN.
1816.

Napoleon, hvars hälsotillstånd allt mera försämras, tänker blott på. sin
son och päFrankrike.

Den obarmhärtige Hudson Lowe umgäs med planer att läta förstöra en
byst öfver konungen af Rom, hvilken skickats till Napoleon af exkejsarin-
nan Marie Louise: i

Rörd af medlidande öfver Napoleons lidande och olyckor, beslutar kap-
ten Blackeney att söka befria honom ur fängenskapen.

Om H. M. kejsaren vill anförtro sig ät mig, sä kommer
Bref: han redan i morgon att befinna sig pä väg till Europa
ombord pä en brigg, som blott inväntar hans order.

Kapten Blackeney.

Mars den 17 1821.

Napoleon, som känner döden nalkas, upplefver änyo i minnet sitt bragd-
rika förflutna.
I I I

Maj den 5 1821.

Medan kejsaren ligger i dödskampen, kommer Hudson Lowe ändtligen
till insikt om det afskyvärda i sitt handlingssätt mot den olycklige.

Maj den 5 1821. Kl. 5 e. m.

Kejsarens död.
I I I

Maj den 18 1821.
Vid Hutls gate. Kejsarens graf.

Eftertryck af programmet förbiudes.

Stockholm Stellan Stàls Boktryekeri, 1911.

Information

Printed year:
1912
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain