#4705:

ROGIRAM .i

VINZI NYINVIBVIBZI
EIÅBJIÅ IÅEIÅLILÅLIIÅLI

Bildlil vid mÖl

se Sveriges Crouville se

Ett oförgätligt minne från som- gummi!
marens otvungna och härliga

- - - strandbad därstädes - - - n B
- Briljant fotografi = H

i .. - [JEZIZHI
1 de vackraste fargtOnanaP- Emin]

 

 

 

 

ll

 

II

 

 

 

Ill-lll!!
HMEIÅLIKH]

II
r:

ZIBZIHZI
HE- :I

ll!

 

EBJKUBZINZINZIEB
:IEEEKIIZLIIÄLHÅLIKHZ

ll
HI]

 

EPOKGÖRANDE NYHET!

W Konstiilmen W

Benvenuto Bellini

M" Från Société des etablissements GAUMONTS atelier i Paris. "M
Dramatisk skildring från 16:de århundradet.
Kostbar iseensättning. "ag M" Tidstrogna dräkter.
Hufvudrollerna utföras af följande framstående artister:

Olympia, grefve Giacomos dotter... Frkn JEANNE MARIE LAURENT.
Benvenuto Oellini ...................... .. I-Ierr LAUMONIER.
Pompeo ..................................... .. Herr BONVALLER.

Vår bild för oss till Florenz under dess glanstid, närmare bestämdt år 1530.

 
 

Grefve Giacomo och hans älskvärda dotter Olympia aflägga i sällskap med kardinal Beppo ett
besök i den berömda guldsmedens, Benvenuto Oellini atelier. H Denne framstående konstnär, som
genom en rad mästerverk skaffat sig berömmelse långt utom stadens murar, har nu af påfven
Clemens Vll fått i uppdrag att modellera och i guld framställa en stor byst. - Besöket konstnären
får, är i anledning häraf och Benvenuto är högst smickrad. - Hans blickar falla på grefvens unga
dotter, som just tager ett dyrbart halsband i betraktande. - Hastigt närmar han sig den rodnande
flickan och - erbjuder det dyrbara halssmycket som gåfva. Den ståtlige konstnären har gjort ett
djupt intryck på Olympia, men besökstiden är kort; redan bryta kardinalen och grefven upp för att
gå, och Oellini fick ej sin glödande blick besvarad.

Under tiden har Olympias trolofvade Pompeo-infunnit sig i grefven
våning, med oro väntande på sin älskade, ty redan länge hade han varit afundsjuk på
Cellinis stigande berömmelse, i synnerhet som han instinktmässigt kände att Olympias kärlek till
honom endast var lydnad för en sträng faders befallning.

Den oroligt väntade inträder i sällskap med sin fader. Pompeo ville trycka sin älskade i sina
armar, men blir helt kyligt emottagen. Halft förargad ropar då Pompeo efter sin page, som fram-
träder och öfverlämnar ett halsband. - Det isar sig i Olympiag ådror, ty hon känner Cellinis gåfva
hänga kring sin hals, och hans bild ser hon framför sig. Afven Pompeo skulle märka Olympias
förlägenhet och observera det främmande halssmycket. - En befallning från fadern bringar dock
Olympia att genast aflägga halssmycket och emottaga Pompeos gåfva.

Florenz är smyckadt till fest och det muntra karnevalståget drager genom gatorna, men
Oellini låter icke störa sig vid sitt arbete. Ett par vänner komma dock in i ateljern och de lyckas
öfvertala konstnären att deltaga i karnevalsfesten. Oellini och hans vänner komma snart under
festens glam till ett fönster, där deras blickar upptäcka Olympias fagra ansikte. Ett blomsterrägn
störtar ned öfver henne. Pompeo visar sig äfven, men blir emottagen af en hagelskur småsten.
Rasande drager han sig tillbaka och upptager en blombukett, vid hvilken en guldring sitter fästad,
och ännu mera uppbrakt igenkänner Pompeo den vara gjord af Oellinis mästarehand.

Följande morgon då Olympia besöker templet igenkänner hon Pompeos pager. - En aning
säger henne att det rör sig om ett anslag mot Oellini, och i sin ängslan upptäcker hon att hon
älskar den store konstnären. Qeslutsamt skyndar hon att varna Oellini, som dock icke vill tro på
faran, och ridderligt ledsagar han Olympia till hennes hem. Under vägen framkommer en af Pom-
peos legodrängar, förklädd till tiggare, för att under denna mask kunna bringa Oellini om lifvet.
Guldsmeden märker dock i tid afsikten och med ett kraftigt slag befriar han sig från sin angripare.
Nu störtar äfven Pompeo och hans följeslagare fram, men Oellini och Olympia lyckas undkomma till
ateliern, där de förskansa sig mot angriparne.

l sitt djäfvulska hat sänder nu Pompeo ett bud till grefve Giacomo, som underrättas att
hans dotter innestängt sig hos Benvenuto Oellini. - l vredesmod häröfver beväpnar grefven sina
tjänare och stormar åtföljd af dessa och kardinal Beppo iväg för att bestraffa förföraren.

Obekymrad om hvad som händer fortsätter dock Oellini sitt arbete med sin byst, som han nu
fått gjutfärdig. Det vackra konstverket är nästan färdigt, då Giacomo och hans män instörta.
Cellini ser ingen utväg till räddning, hvarför han griper en hammare och hotar att krossa sin guld-
byst. Kardinalen uppger ett rop af förfäran, då han ser det af påfven efterlängtade konstverket i
fara och hejdande sträcker han sina händer mot den anstormande massan. e-e Grefvo Giacomo låter
sitt svärd falla, och på förbön af kardinalen vill han längre icke lägga hinder i vägen för Oellinis
och hans dotters förening och det öfverenskommes att lämna afgörandet åt påfven.

Följande morgon är det audiens hos påfvcn. Underdånigt framträder Oellini oct meddelar att
det beställda konstverket nått sin fullbordan. Påfven önskar genast se detsamma och Oellini låter
täckelset falla. Ett utrop af beundran höres från påfvens läppar och detta gynsamma ögonblick
begagnar sig Oellini af för att framställa sin bön om Olympias hand. Denna anhållan beviljas och
kardinal Beppo framför den rodnande bruden.

 

Ilà domaren orimde sititiokur hemma.

Amerikanskt lustspel.

 

 

EN gamle domaren i en amerikansk småstad "ämnar
M men... ga ut och roa sig. I en, hast gor .hanV
toalett och, "lyckas äfven arsno sigs från sin kära hälft
och komma med spårvagnen. Plötsligt saknar han
sitt ur. Det kan icke vara någon annan än grannen,
som tagit det. Domaren är rask i sina handlingar och griper
genast den förmodade tjufven, som också trots öfriga protester
genast arresteras. Kommen hem omtalat domaren sitt äfventyr
för hustrun och blir då uppmärksamgjord på att han glömt sitt
guldur hemma. Förtviflad låter han då Igenast kalla den oskyl-
dige till sig och ber om ursäkt. Denne tycks taga det rätt
gemytligt, blir bjuden på en cigarr och försvinner - men sam-
tidigt försvann också domarens guldkronometer. - Tablå!

O I . ........ I I O

 

 

 

aMUlerar ål

 

 

 
  

 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
  
 
  
  

 à r älta d
W Eookodrande amerikansk nyhet!

Gripanrle krigsrlrarna at märket

 

 

Världens

 

förnämst

 

film fabrikat!

i änsstaterna

eller
jtjältiunan i inbördeskriget.
Storslaget arrangeradt! = Konstnärligt spel!

 

 

 

 

 

 

lllerlryekande!

 

ET finns väl icke något, som gör ett så mäktigt intryck som ett barns uppträdande i krig.

Denna vår film visar just huru därigenom en olycka i dubbel mening afvärjts. - Den
unge fadern rycker ut med sitt kompani, rUnionxsoldatei-na, till fronten, tagande ett ömt
farväl af sin hustru och sina båda barn. - Några dagar efter krigets utbrott blir en
pluton ur oförbundssarmén, som är ute för att anskaffa foder åt hästarna, plötsligt öfver4
raskad och skingrad af en unionstyrka. En af soldaterna drifves i riktning mot faderns
hem. Då denne soldat kommer till brunnen finner han unionsoldatens dotter sysselsatt
med att fira upp ett ämbar vatten. Han ber henne att skydda honom och, trotsande sin fördom,
gömmer hon honom i brunnen samt ställer sig själf att vakta där och visa förföljarne på orätt
väg. Förbundssoldaten är djupt rörd och vet icke hur han. skall visa sin tacksamhet. Flickan i
sin tur känner att hon gjort sin plikt som människa, men befaller förbundssoldaten genast att
gå för att hinna förena sig med kamraterna. Någon tid går och kampen rasar förtvifladt. I
unionens hufvurdkvarter får den unge fadern order om att föra en viktig depesch till sidostyrkan.
Detta blir ett mycket farligt uppdrag, alldenstund det är nödvändigt att passera inom de för-
bundnas bevakninglinie. Det lyckas vår djärfve man att smyga förbi skiltvakten utan att obser-
veras af denne, men snart blir han förföljd af en afdelning ur förbundsarmén. Tagande vägen
genom en tät skog lyckas han dock ännu en gång komma undan förföljarne. Tidigt morgonen
därpå kommer ordonnansen till sitt eget hem. Alldeles utmattad af öfveransträngning och de
blessyrer han erhållit under sin flykt kastar han sig på en säng under det han sänder sin äldsta
dotter till hufvudkvarteret med anhållan om hjälp. Den andra flickan har under tiden kraftigt
barrikaderat dörren. Förbundssoldaterna, som varit hack i häl, anstorma nu och inseende det hopp-
lösa i sin ställning ger unionssoldaten sin lilla dotter befallning att hämta ett brinnande ljus,
med hvilket fadern bränner upp de papper, som anförtrots honom. Den förbundssoldat, vi sett
vid brunnen, är just den, som har befälet öfver den anryckande troppen och ensam beger han
sig nu in i det rum där den sårade fadern ligger. Då förbundssoldaten finner papperen förstörda
gripes han af raseri och hade snart afgjort den stackars faderns öde om icke den lilla flickan
kommit emellan och hejdat hans hand. Finnande sig stående ansikte mot ansikte med sin lilla
räddarinna vaknar dock hans samvete och påstående för sina kamrater att visitationen är verk-
ställd lämna alla huset. Senare anländer en afdelning Unionssoldater och en fältskär, hvilken
på det bästa sköter om fadern och förbinder hans sår. Vår lilla flicka har visat sig vara hjältinnan
för dagen. -

 

did." Säsongens gladaste skämtnummer! W

Robinette dansar

Humoritika trio utförda af "Lehmanns bror".
Oemotståndligt skrattretande!

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

nr Måndagar ooh Torsdagar nril orooram w

Publiken ombedes att använda den plats, hvartill biljetten gäller.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

Stockholm 1910, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1910
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain