#4704:

LI Program

 
   
  

Tobaksinius ri pa Sundaöarna

Intressant industribild.

Praktfullaste färgltinematograii.

1. Ut till tobaksfälten. 7. Tobaksbladen sorteras och kontrolleras.
2. Förarbeten. 1 8. Hemforsling af skörden.
3. Tobaksplantorna sättas. 9. Bärare.
4. Upptagning och omplantering af plan- 10. Torkningen och iäsningen.
terna. 11. I cigarrfabriken.
5. I skördetid. 12. Cigarrerna inpackas.
6. Bladen upplockas af infödingar.

WWWO
En olyckshändelse
med lyckliga följder

 

 

 

 

Dramatisk scen af LE FAURE.

Personerna:
Svärfadern ..................................... .. Herr Dieudonné
Fadern ........................................... .. Herr Tréville
Modern ....................................... .. Fru Catherine Fonteney

Herr de Prasdin7 som, till följd af
spel och olyckliga spekulationer blifvit
ruiner-ad, Vadjar7 ehuru förgäfves, till
sin svärfar-s, herr Dar-court, ädelmod
för att kunna honorera en trängande
förbindelse.

FörtviHad funderar Spelaren på att
taga sitt lif. Men medan han som
bast är sysselsatt med att skrifva till
de sina för att taga ett sista farväl af
dem och förklara anledningen till sitt
ödesdigra beslut, kommer hans dotter,
den lilla Germarrie, som under lek med
sin broder gömt sig bakom ett draperi,
den förskräckliga hemligheten på spå-
ren. Ankomsten af fru Prasdin, som
i famnen håller sin lille gosse, hvilken
vill saga god natt åt sin pappa, innan
han lägges till sängs, korsar för ett

ögonblick faderns mörka planerfloelfi han går själf djupt rörd och lägger sin lille gosse till hvila.
Under tiden kryper den lilla flickan helt darrande fram från sitt gömstalle och försöker att
själf plundra magasinet på en revolver, som hennes fader lagt på bordet. Men lnekanismen går
för trögt för hennes små fingrar: ett skott brinner af, och kulan genomborrar hennes ena hand.
Hela familjen samlas omkring det särade barnet, som i hemlighet räcker den gamle Dar-
court faderns bref. i
Nu låter sig svarfadern ändtligen bevekas, hvadan den lilla Germanies olycka blifver faderns
räddning undan en för tidig graf.

 

 

O.. Q O.. : . . : O.. Q I..
- MUSIK 7
o.. I o.. : . . : o.. o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAFTÄFLINGAR

in

 

 

 

, PA BRUNNSVIKEN

Vaclter och intressant sportbild
med många spännande moment

 

 

Prosper Merimée
å-

 

 

 

 

 

Mästerligt iseenatt drama utspe-
ladt i samma trakt där hände-len
en gång tilldragit sig.

17 hufvudtablåer.

Personerna:

Carmen . . . Fröken Vittoria Lepanto
Don José . . Herr Danto Capelli
Remendado Herr Alberto Nipoti
Eseamillo . Herr Ninehi

Dramats innehåll är välkändt. Donjosé Havarro,
en god kristen, är anställd vid Almagas kavalleri-
regemente, då han träffar en i Sevilla bekant zigue-
nerska, Carmen. Hennes stora svarta ögon förtrollar
honom. Don josé flyr från sitt regemente för att
göra tjuserskan till viljes och har snart anslutit sig
till ett smugglarband.

Från den dag Don José flyr lefver han en vild-
fågels lif. Förälskad till vansinne och för att bevara
åt sig ensam de öfverkomna skatterna begår han den
ena dumheten efter den andra och i ett anfall af galen
svartsjuka gör Don José sig olycklig.

-A

 

 

 

siällmrrrdskandirlat, som hade nlur

Urkomisltanscener.

OSALIE, som. blifvit afskedad

af sin husbonde, vill söka döden.
Hon skaffar sig en revolver och siktar
naivt nog på sin bild i spegeln...
Kulan åstadkommer ingen annan
skada, än att den krossar spegelglaset.
Förtviflad kastar sig Rosalie nu fram-
för en spårvagn. Olyckligtvis svänger
denna in på ett annat spår, men Ro-
salie, som envisas att lämna denna
jämmerdal, kastar sig då i stället -
ehuru utan framgång à ned från ett
skyddsräck.

Den lefnadströtta beslutar sig för
att pröfva på ett annat dödssätt: hon
begifver sig till en fyrverkare, i hvars
verkstad hon finner en bomb, som
hon antänder. Hon tyckes nu fara
rakt upp i himlen, men faller snart

ned igen, och detta i armarna på en poliskonstapel, hvars ståtliga mustascher ändtligen åter-
skänka henne lusten att lefva.

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0

Mandaqar och Torsdagar nytt program .

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain