#4703:

T Progam m .

Tobaksinars ri oo Sondoöarno

Intressant industribild. Praktfullaste färgkinematografi.

1. Ut till tobaksfälten. 7. Tobaksbladen sorteras och kontrolleras.
2. Förarbeten. I 8. Hemforsling af skörden.
3. Tobaksplantorna sättas. 9. Bärare.
4. Upptagning Och omplantering af plan- 10. Torkningen och jäsningen.
torna. 11. I cigarrfabriken.
5. l skördetid. 12. Cigarrerna inpackas.
6. Bladen upplockas af infödingar. it

WWW
En olyckshändelse

med lyckliga följder

Dramatisk scen af LE FAURE.

 

 

Personerna:
Svärfadern .....................  .............. .. Herr Dieudonné
Fadern ........................................... .. Herr Tréville
Modern ....................................... .. Fru Catherine Fonteney

a

Herr de Prasdin, som till följd af
spel och olyckliga spekulationer blifvit
ruinerad7 vädjar, ehuru förgafves, till
sin svärfar-s7 herr Dar-court, ädelmod
för att kunna honorera en t-ränganrile
förbindelse.

Förtvitlad funderar spelaren på att
taga sitt lif. Men medan han som
bäst är sysselsatt .med att skrifva till

i de sina för att taga ett sista farväl af
dem och förklara. anledningen till sitt
ödesdigra beslut, kommer hans dotter,
den lilla (iermanie7 som under lek med
sin broder gömt sig bakom ett draperi,
den förskräckliga hemligheten på spå-
ren. Ankomsten af fru Prasdin, som
i famnen håller sin lille gosse, hvilken
vill. säga god natt åt sin pappa, innan
han lägges till sängs, korsar för ett

ögonblick faderns mörka planer, och han  själf djupt rörd och lägger sin lille gosse till hvila.

Under tiden kryper den lilla flickan helt darrande fram från sitt görnställe och försöker att

själf plundra magasinet på en revolver, som hennes fader lagt på bordet. Men mekanismen går

för trögt för hennes små. iingrar: ett skott brinnerl af, och kulan genomborrar hennes ena hand.

Hela familjen samlas omkring det särade barnet, som i hemlighet räcker den gamle Dar

court faderns bref.

Nu låter sig svär-fadern ändtligen bevekas, hvadan den lilla Germanies olycka blifver faderns

räddning undan en för tidig graf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o.. :- .: 0.0 g o..
. MUSIK o

o o .g . o o

oo 0 oo . f .. oo I oo

TRAFTÄFLINGAR
PÅ BRUNNSVIKEN

Vacker och intressant sportbild
med många spännande moment

 

 

Stort, nytt, spännande ameri-
kanskt indian-krigsdrama

 

Indianföraren

 

I

P o N T r A c s
FöRRÄnEm

Ottowaerstammarne föra krig
mot de hvita. Iscensatt i full
öfverensstämmelse med Park-
mans berättelser

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den som läst Parkmans berättelser erinrar sig nog
att major Gladwyrn, som år 1763 var kommendant på
fortet Detwit förälskat sig i en ung och vacker indi-
anska, som också besvarade hans kärlek.

På denna tid lefde den bekante indianföraren Pon-
tiac och stod på höjden af makt och ära. Han hade
sändt bud till alla Ottowaerstammarne att samtidigt
förklara de hvita krig ty han hade en briljant plan,
som säkert borde lyckas. Denna var att ett antal
höfdingar, beväpnade med korta gevär, som skulle
döljas under kläderna, droge in i fortet och på ett
tecken af Pontiac störta sig öfver de hvita.

Genom indianflickan fick emellertid majoren känne-
dom om komplotten och då Pontiac med sina höf-
dingar drog in i fortet var majoren förberedd på öf-
verfallet och fortet räddadt.

 

 

 

  

to siältmortskantidat, som hallo otur

Urkomiska scener.

OSALIE, som blifvit afskedad

af sin husbonde, vill söka döden.
Hon skaffar sig en revolver och siktar
naivt nog på sin bild i spegeln...
Kulan åstadkommer ingen annan
skada, än att den krossar spegelglaset.
Förtviflad kastar sig Rosalie nu fram-
för en spårvagn. Olyckligtvis svänger
denna in på ett annat spår, men Ro-
salie, som envisas att lämna denna
jämmerdal, kastar sig då i stället w
ehuru utan framgång e- ned från ett
skyddsräck.

Den lefnadströtta beslutar sig för
att pröfva på ett annat dödssätt: hon
begifver sig till en fyrverkare, i hvars
verkstad hon finner en bomb, som
hon antänder. Hon tyckes nu fara
rakt upp i himlen, men faller snart
ned igen, och detta i armarna på en poliskonstapel, hvars ståtliga mustascher ändtligen åter-
skänka henne lusten att lefva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0
- Mandaoar ooh lorsrlaoar nytt program -
I I
Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

 

Eftertryck af programfmet förbj nde. smekhorm 1911, sierran sin, Boktryckea.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain