#4702:

KONSTFILM!

 

 

Amatörtjutvens
hustru

HELTIMMESSKÅDESPEL

framställdt af danskascenen främsta aktörer.

I hufvudrollen den populäre
skådespelaren PETER FJELSTRUP.

OBS! Visas med garanterad ensamrätt
endast på Orientaliska Teatern

 

 

 

 

 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
  

 

Stockholm Stellan Stàls Boktryckeri 1911.

i Stockholm.

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Det första mötet.

Vi se deif unga och vackra skog-
Vaktaredottern Mary sitta ensam i
sina drömmar, och icke anar man
att den eleganta man, som kommer
pä besök just skulle Vara den på
hvilken hennes framtids öden skulle
bero. Denne mans namn Var Jef-
ferson.

2. Några dagar senare.
3. i skogsvaktarens hem.

Jefferson besöker skogvaktaren
för att anhälla om dotterns hand,
men afvisas snöpligt af skäl som
den rättsinnige fadern ej önskade
yppa för Mary. Kärleken hade
emellertid innästlat sig i den unga
kvinnans hjärta och de älskande
förberedal

4. Nattlig flykt.

5. Besan utför.

6. Odets lek.

7. En berättelse.

8. wMary är ej mer min dottern
9. Det nya hemmet.

Mary lefver emellertid lycklig
med sin man, hvilken, gentleman.
såsom alltid icke blott för sin
hustru utan för sin egentliga hand-
tering och sitt lefvebröd. En sak
är det dock som Jefferson icke
tagit med i räkningen och. det 

den vanliga sjukdomen svartsjuka,

som är allt omstörtande antingen
den har grund för sig eller ej.
Då Jefferson därför nu en dag får
ett bref från en af sina yrkes-
bröder7 ett bref som kallade honom
till en stor kupp, vaknar svart-
sjukan hos hustrun och hon får
af en händelse reda på att hennes
man. Var en s. k. :igentleman-för-
brytare r .

10. I tina världen.

På grund afÅ brefvet begifver
Jefferson sig sålunda till baron X,
där han träffar Vännen i ett säll-
skap eleganta damer och herrar.
11. Den stora kuppen.

Det gälde att medan bankir A.
nu 4vistades hos baron X på det
vanliga sättet göra en påhälsning
i bankirens Villa, isynnerhet som
Jeffersons Vän tagit reda pä att
mycket stora skatt-ei- för ögon-
blicket Voro gömda i bankirens
kassaskåp.

12. Till Verket.

13. Ett streck i räkningen.

14. Vännen anar oråd.

men dock för sent för att kunna

afVärjande ingripa i de dramatiska

scener, som nu blifva utspelade.

15. Bankiren kommer eoväntath
hem.

16. Passagen är fri.

17. Den väntande vännen.

18. Tjänstefolket tillkallar polis.

19. Intet ögonblick är att förlora.,

men Jefferson hade tydligen förr

varit i en liknande situation7 dä

det gällt att handla blixtsnabbt;

det tydde hans orubbliga lugn pä.

20. Kör för brinnande Iifvetlf-

Bilen rusar i Väg förande de
tVå i)gentleman-förbrytarnev längre
och längre bort från för-följarne.
21. En fördömd otur.

Den hastiga flykten slutar med
en katastrof. I nattens mörker
har nämligen chauffören icke kun-
nat hålla kurs1 utan kör med Väld-
sam fart upp mot ett träd. Följden
är att de två. passagerarne slungas
ur automobilen och blifva liggande
svårt särade. Folk strömmar till
och resan gär nu

22. Till sjukhuset.

Dä man där aftager den särade
rocken och den ena sedelbunten
efter den andra ramlar fram,  v
läkarne sina misstankar och man
sänder efter polis.

. Till rättvisans tämpel.

Efter en sömnlös natt.
Polisrapporten.

. Detektiverna i arbete.

. Värdefulla upplysningar.

Io lagens namn.

. Angest och spänning.

I väntan på de älskade.
Detektivens besök.

Den hemska aningen blir verk--
lighet.

Kärlekens seger.

Ett sista möte.

I sorg och förtvitlan.
Hennes kraft är bruten.
Farväl lyckliga minnen.
Ensam i världen.

På det sluttandeI planet.

Ett Sista förtvifladt försök.

I bittraste nöd.

Några månader senare.

På dödens tröskel.
Medlidsamma människor gripa
ln.

I kärleksfull vård.

Läkarne hysa intet hopp.

En döendes sista bön.
Fadershjärtat veknar.

De sista stunderna.

Döden försenar.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain