#4701:

PROGRAM

 

  

W En spännande terrängridt

Hastigt och med lif och lust går ridten uppför tvära branter och ned för svindlande
bråddjup. Till sist taga häst och ryttare ett uppfriskande bad.

EN BRILJANT FILM.

6 nnnn nr nnrnnnn n nnnnnnrg

kl" Storartadt och beundransvärdt välspeladt indiandrama, I

lrsk

 

 

af ouppnådd dramatik effekt!

Ogens sonmch

iHafvets dotter,
eller Mnhawk-inrlianrrrnas ràrlrlningshragrl.  

Spännande och gripande scener.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Den lilla nybyggarestuganyid stranden. 16. Allt har varit som en dröm, men kär-
2. Mor och dotter. leken har, obemärkt innästlat sig i
3. Vidskepelsen griper omkring sig. den unge jägarens hjärta.

4. De båda ensamstående kvinnorna, 17. Den unga flickan skyndar hem.
hvilka i tysthet utöfva en stor väl- 18. För att samla medicinalväxter.
görenhet genom att bota de sjuka i 19. En närgången beundrare.
byn, blifva illa lönade för dessa sina 20. Ett förslag som bortvisas med afsky.
välgärningar genom att af de vidskep- 21. För att hämnas.
liga betraktas såsom häxor. 22. Anklagad inför det heliga rådet.

5. Ett naturens barn. 23. Det nesliga förslaget upprepas ånyo.

6. l Mohawk-indianernas läger. 24. Mor och dotter kastas i fängelse.

7. Enl ung trapper, som länge ströfvat 25. Trappern sersin älskadesolyckligaöde.
omkringiskogen, uppehållande sig på 26. Till sina vänner indianerna för att
jakt, ankommer en dag till indian- anropa dem om hjälp.
lägret, där han blir vänligt emottagen. 27. Förhöret inför de heligas råd.

8. Man berättar om det somätliga vatt- 28. Dödsdomen.
net,s som långt i fjärran smälter sam- 29. Inom fängelsets murar.
man med det wsluttande himlahvalfvet.s 3D. Häxorna skola brännas på bål.

9. En af indianerna erbjuder sig föra 31. l indianlägret.
den unge jägaren till det sStora vatt- 32. Den gamle höfdingen afvisar jägarens
neta bön.

10. En lång vandring genom skogen. 33. Modet sviktar. -

11. Andtligen vid målet. 34. Indianerna besluta hjälpa sin hvite vän.

12. Den inbitne skogsmannen njuter af 35. För att uppsöka trappern i skogen.
det praktfulla skådespelet, då brän- 36. Indianerna storma ned mot byn.
ningarne slå emot klipporna. 37. Vid hålet.

13. Försjunken i tankar. 38. Räddningen.

14. En shafvets feg uppenbarar sig. 39. Vid hafsstranden.

15. Två människor. 40. Mot nya öden.

I I
I h fgt d
Vacker drömbild framställd i naturliga färger.
Om Arlequin, Pierrot och Pierrette.
:o o: oo oo .o o.
I O

O O

-v - MUSIK - -
I O

O O O O

. O O . O O O O .O O .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fällbara velocipeder på ryggen,
H Sedan få vi se fälttelegrafkom
använda till buds stående medel

AKTUELL FILM!

.med anledning af det pågående kriget mellan

Turkiet och Italien

  Ett Bersaglierregemente
under öfning

Med särskildt intresse följa vi velocipedordonnansernas spännande spaningstjänst- och rapport- "
föringsöfningar, men äfven huru de från samlad trupp rycka fram i skyttelinje med sina hop-

upptagning från en

Paradsxsrnis al en arahslan ga sina kanaler

hvilka krigare under det nu pågående kriget skyndat sluta sig till turkarne blifvit dem enoch
god bundsförvandt i kampen mot Italien.

 

 

 

599051 POS-"PPQNF

 

 

 

På skeppsvarfvet.

En ansträngande dag.

Några minuters hvila.

Förmannens tillrättavisniug.

l hastigt mod.

Den försumlige arbetaren kallas till
kontoret.

Sin anställning förlustig.

Ett sista försök till försoning.
Bortjagad.

Till det enkla, men propra hemmet.

. En sorglig nyhet.
. Hustrun söker trösta sin förtviflade

man.

. Veckor och månader gå utan att arbe-

taren lyckas få en ny anställning.

. Med nöden för dörren.

. Tålamodet brister.

. En hemsk plan.

. Mannen anförtror sin hustru om sin

plan.

Ilsn ittra n en ginr
nnrrm vansrnnr

Ur en arbetarefamiljs lif.

Mäktigt gripande, socialt drama framställdt i 35 scener.

    

Misslyckadt öfvertalningsförsök.

. En grubblare.

. Den första symptomen.

. Vansinnet bryter ut.

. Den sjuke rufvar alltjämt på hämnd.
. Hustrun förstår den hotande faran.
. Förfjatt tillkalla läkaren.

. Hennes böner höras.

Försvunnen.

. Till skeppsvarfvet.
. Attentatet.
. Man upptäcker den vansinniges före-

hafvande

. Flykten,

. Upphunnen.
. En häftig tvekamp.
. Ofvermannad.
. Bekännelsen.
. En fasansfull

katastrof har af-
värjts.

 

 

 

BRILJANT LUSTPEL.

"llnnà lilrnls stig har rlu srlragil mig"

ELLER

Hellre ensam vandra än att ha, srr nyrklull hustru..

En god lärdom och varning för dem, om vill ta, åt sig, fram-
tälld i en mängd de mest komiska cener, utspelade af publi-
kens guntling

 

 

9199-1507"

Max som nygift.

En fnurra tråln.

sjag går hem till mammats

Ensam att sköta de husliga sysslorna.
Några små obehag vid diskningen.

Max Linder.

mottagande den anryckande fienden med en verkningsfull saifva.
paniet i verksamhet samt några intressanta öfningar med att
som betäcknlng under pågående strid. - Slutligen en briljant

 

 

 

 

 

6. Max som jungfru.

7.

l-lushållsbestyr.

8. Efter en dags ansträngande arbete.
9. Påföljande morgon. "
10. Hvar är min kravatt?

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Måndagar och lnrsrlagarnyll program

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda.

Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain