#4700:

PROGRAM

   

 

 

 

Senaste världsnytt!

athé-
ml

i (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant ätt enaste

 

 

 

ournalen

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

händelser af vikt och intree från hela
världen.

 

Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

141 

OBSJ 055.!
N YHE TER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTFILM

UPIUMRUSET

Drama ur lifvet af LEPRINCE

Marinlöjtnanten, René de Kernadec, som förledts till opiumrökning, käm-
par förgäfves mot denna förskräckliga passion. Han beger sig på aftonen till
ett möte, i stället för att hörsamma sin förmans order att bege sig ombord på
undervattensbåten aTritom och deltaga i torpedexercis. -

Följande morgon, innan han riktigt hämtat sig från opiumruset, erfar han
genom tidningarne att aTritom gått till botten på 100 meters djup och läser
helt bestört att 40 man och amiralens son, marinlöjtnant René de Kernadec,
omkommit vid katastrofen.

Sedan han på detta brädstörtade och smärtsamma sätt äterkallats till verklig-
heten, inser han att hans framtid är förstörd. Eftersom han enligt lag är död.
går han i landsflykt ochy tar tjänst vid en främmande flotta.

Fem år senare anländer amiral de Kernadec som sändebud till ett vän-
skapligt land och träffar där helt oförmodadt sin son. Efter en smärtsam för-
klaring dem emellan, låter fadern beveka sig af sonens förtviflan och ger honom
.I sin förlåtelse. Men René de Kernadec skal-l fortfarande förbli i landsflykt. .-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysk Konstfilm

Krossad -
lycka

Drama utspeladt af artister från Mikaeli-

teatern i Szt Petersburg.

Monna Wadreska har angripits af tuberkulos och tillbringar, för att återvinna
sin hälsa, sex veckor på Krim. Hon åtföljes at en sällskapsdam samt lämnar sin
make och lilla flicka hemma.

Sedan hon rest infinner sig en ung dam, hvilken försent svarat på Wadreskys
annons efter ett ressällskap åt hustrun. Wadresky anställer henne som lärarinna
åt sin lilla dotter. Ensamheten knyter dock starka band dem emellan och när
Molina Wadreska återkommer, frisk och glad, måste lärarinnan återlämna den plats
hon inkräktat. Hon kan dock ej uthärda tanken på skiljsmässa, utan skjuter sig.

När Monna Wadreska står framför den okändas lik, inser hon att hon är be-
dragen samt begråter sin krossade lycka.

 

Senaste sensationsnummer från Amerika.

tersa Västerns Apacher
eller öfveriallel på

T W ge  N :0 5 2 

Oerhördt pännande och vild strid mot
tågplundrare samt en ej mindre spän-
nande och äfven gripande räddnings-
bragd, utförd af dramats hjältinna den
...- vackra Miss Nelly.

 

 

 

 

lack, son till en sheriff i Västern, är förlofvad med Nelly, dotter till
stationsföreståndaren i Newtown. De två älskande låta en vacker vindthund
ombesörja sin korrespondens.

En dag öfverfalles stationen af röfvare just under det att vår hjältinna
telegraferarföljande order: wTåget från landet passerar kl. 4,20, håll banan
klart). Banditerna ämna hejda tåget och afskära därför telegraftrådarna
samt fängsla den stackars Nelly.

Lyckligtvis befrias Nelly af sin hund, hvilken biter af hennes fjättrar,
hvarefter han för ett bud till Jack, som härigenom får veta i hvilken fara
hans fästmö sväfvar.

Nelly försöker att fly men träffas af en af banditernas kulor och faller
tvärs öfver spåret. I

Afgångssignalen blåser. Tåget 522 sätter sig i gång, när lack, åtföljd
af några beväpnade män, anländer och jämte dessa hoppa upp på lokomotivet. -

Under det att sheriffens son och dennes följeslagare öfvermanna röfvarne,
närmar sig tåget den lilla stationen. Man varseblir nu en kropp utsträckt
på skenorna, tåget saktar farten; en man lutar sig fram, griper med stor
skicklighet tag i flicken och räddar henne från en säker död.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Rätt till ändringar af programmet förbehålle. .I
0
. Mandagar rich Torsdagar nytt program .
I . .. . .. I
Publiken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. I Stockholm 1911 Stellan Ståle Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain