#4699:

En utflykt till den s. K.

Edmund Klamm-ravinen

i Sachsislta Schweiz

Betagande vackra naturseenerier.

Vi få här se en af de intressantaste trakterna i det Sachsiska Schweiz: Lilla Vinterbergs
imponerande basaltklippa; Prebischtors storslagna arkad, hvilken reser sig bland klipporna;
Kamnitz, pittoreska station, belägen på botten af en ravin, dit man endast kan färdas i båt;
ravinens förnämsta station, Herrnskretschen; Lichtenhains vackra vattenfall o. s. v.

 

 

 

 

 

 

Nytt, spännande Wild-West-drama

American kinema.

Misstänkt som

Iläsltiuf

eller

I En broders
hängiivenh et

Ralph är förälskad i sin bror Jacks fästmö och kan ej öfvervinna denna
passion samt lyckas äfven vinna den unga flickans hjärta.

När Jack upptäcker sin brors svek, far han till fjärran västern, hvarest
han skapar sig en ny lefnadsställning; dock utan att finna glömska.

Under tiden har Ralph Stone gift sig med den älskade. Han gör emellertid
konkurs och blir fullständigt ruinerad. Brodern får höra talas härom och
en dag får Ralph en oväntad hjälp i form af ett oundertecknadt bref, hvari
han tillerkännes äganderätten till en farm i Västern.

Ralph tar emot det hemlighetsfulla erbjudandet och bor sedan, utan att
veta det, på samma plats som brodern. Jack kan dock ej motstå frestelsen
att återse sin forna fästmö och smyger sig därför fram till broderns farm.
Ralph tar honom för en hästtjuf och i spetsen för sina cowboys möter han
honom med revolverskott.

lack flyr och förföljes, men upphinnes af Ralph. De bägge bröderna
igenkänna hvarandra samt falla i hvarandras armar, glömmande allt gammalt
groll.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

I BRILJANT sKÄMTNYHE r I

llrliln Mist-inuttle
I Pnnt de liva  

Denna byrå, som inom parentes sagt är en af
världstädernas modärnaste aifärsföretag, vet
allt, ser allt, ombesörjer allt.

Herr Balandard, som tillbringar sommaren i Trou-sur-mer, är orolig för
sin äktenskapliga lycka. Han vänder sig därför till detektiva byrån, som
genast sänder sin älskvärda förestånderska att utföra det delikata uppdraget.
Hon afklipper genast all farlig flirt, skämtar med rivalerna, öfvervakar den
minsta småsak och gör tillbedjaren löjlig samt gör sin sak så bra att den
äkta mannen endast har att afsluta hennes verk. Genom att vid ett, af
honom själf arrangeradt nattligt öfverfall, spela räddarens roll, återvinner
han med lätthet sin hustru under det att älskaren, som ej utmärker sig
genom sitt mod, endast tänker på flykt.

ä ..- .0. å äOOOOOOIOOOOOOOIOOOg å .Oo o.. å
  M USI K  

 

 

KoNsTFllel

DEN FRÄMMANDE

 ikrilk ursan

DRAMA UR LIFVET.

 

 

Tvänne föräldralösa flickor, Edith Snell och Lucy West, draga sig mödo-
samt fram genom sina händers arbete. Edith, som är mindre stark än
vänninan, dukar under.

Lucy, som nu är ensam, strider förgäfves mot nöden. Hon mottager
ett bref, adresseradt till den aflidna väninnan: aMitt kära barn! Jag är Er
mors syster. terkommen ifrån utlandet, erfar jag Er bekymmersamma ställ-
ning och vill skänka Er litet glädjen)

För att befria sig ur eländet ger Lucy sig ut för Edith. Men hon
märker dock snart att hon ej förmår spela sin antagna roll, hvarför hon
föredrager att återvända till fattigdomen. Emellertid har hennes välgöra-
rinnas son förälskat sig i henne och genom kärleken äterföres hon till det
hem hon skaffat sig tillträde till genom bedrägeri.

 

eeeeeeeeeeeeeeQ

 

 

 

 

 

 

 

 

värm eb ö lila n

I l , , Från den" gångna indiansom- r
" i. v marens varmaste dagar, då l

i man hälst hade å litet om i.

möjligt på sig. -

 

 

 

 

 

 

 

Moderna, som till följd af omständigheterna, måste jämka med sig, gåfvo företräde åt
den enkla baddräkten, som anlades af den eleganta världen. Till och med öfverhetens repre-
l sentanter bibehöllo endast sin kepi och den obligatoriska hvita stafven. De mest pittoreska
och lustiga scener utspelades under den ständigt blåa himlen. Slutligen fördunklades dock denna
af några moln, som utgjöto sig i en uppfriskande skur.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles. I:
I: Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. [I

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain