#4698:

PROGRAM

ournalen

    

 

 

athé-
"ii-ll-lillll

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

händelser af vikt och intrese från hela
världen.

 

1 Nyheter hvarje veeka.

BILDSERIE

142

l
I oss! oss! I

 

 

 

 

 

 

NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Picture

 

En välkommen

Styfmor

Skådespel af Thanhouser C:o

New Roehelle. New York.

Två flickor, Reggy och Mary, underrättas om att deras far ämnar gifta om sig. lförtviflan
öfver att en obekant skall intaga deras mammas plats, fly de från hemmet och ämna försörja sig själfva.
Den förtviflade fadern sätter polisen i rörelse för att återfinna flickorna. Man upptäcker snart
deras tillflyktsort och fröken lenny, den blifvande styfmodern, gör upp en plan i syfte att eröfra de
upproriska. Hon hyr ett rum bredvid flyktingarnas och kommer snart på vänskaplig fot med dessa.
. Vunna af sin grannes godhet, antaga de hennes anbud att återföra dem till hemmet.

 

 

 

 

  
 

- Reggy och Mary, hvilka nu äro ångerfulla och Iydiga, presentera sin goda vän lenny för -
I fadern och det blir på deras bönar, som enklingengifter sig med sin utkorade. I
I I I I I I I I II

 

 

 

 

 

MUSIK :i
[2

 

 

 

 

 

 

 

 

I Dressyr af -é
Polishundar och s.
- Sanitetshundar

Från en hundutställning

 

llll ef

Denna intressanta utställning visar oss icke blott en mängd olika rashundar utan äfven
sättet att dressera de s. k. polishundarne. Vi se t. ex. huru man lär en hund att bevaka ett
visst honom anförtrodt föremål; huru han bibringas insikten om att han skall försvara sin hus-
bonde vid uppstående fara; huru han skall taga en mur o. s. v. i

Slutligen visas äfven huru det tillgår vid dressyren af de s. k. sanitetshundarne, som i
krig hafva till uppgift att uppsöka de särade och att göra sjukvårdssoldaterna uppmärksamma
på platsen där dessa ligga. "

 

Nytt, Storartadt ältta ameri-
E kansltt indiandrama.v E

   

Ytterst spännande skildring om
huru omständigheterna bringade
en ung trapper att medelst blods-
band förena sig med en indianhöf-
dings dotter samt huru denna, då
hon upptäcker, att trappern förut
var lyckligt gift, modigt uppoff-
rade sig emedan hon ej ville till-
höra Svarte Bison, en efterhängsen
beundrare af hennes egen stam.

En ung trapper beger sig ut på jakt, lämnande hustrun och sin lilla dotter
kvar hemma. Under utflykten angripes han af rödskinnen och faller ned sårad.
Winona, indianhöfdingens dotter, finner trappern, för honom till lägret och utverkar
nåd för honom. Denne, hvilken snart är återställd, upptages under stora ceremo-
nier till medlem af stammen och erhåller Winona till hustru. För att rädda sitt
lif samtycker trappern till att, i enlighet med indianernas ritual, medels blodsband
förena sig med höfdingens dotter. Han upphör dock ej att tänka på de sina och
afvaktar endast ett lämpligt tillfälle till flykt. Ett sådant yppar sig en natt och
trappern begagnar sig häraf.

Men indianen Svarte Bison, som eftersträfvar Winona till hustru, har med
harm sett hennes förening med främlingen. Den svartsjuke indianen, hvilken alltid
är på spaning, följer efter flyktingen, alltför lycklig öfver att slutligen få afslöja
den falske kamraten. Winona svår att hämnas och beväpnad med en knif börjar
hon att söka efter blekansiktet. Hon anländer till trapperns stuga, men finner endast
hans lilla dotter. lndianskan röres nu af det gästvänliga mottagandet och den
tafla af familjelycka, som faderns återkomst framkallar. Men i sin förtvflan störtar
hon sig utför de höga klipporna, för att sedan i de sålla jaktmarkerna invänta den,
som ej kunde tillhöra henne här på jorden.

,u

Mästerstycke i naturliga färger.

 

 

 

"Little Moritz"

i ett brådskande ärende.-

Little Moritz, den populäre skämtaren, är alltid rolig,
men i detta hans senaste upptåg kulle man nästan
-- kunna påstå att han öfverträffar ig själf. --

Ett mästerligt skämtnummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.- Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .I
O
. Mandagat och lmsdagar nyll program .
I . .. . .. . . I
Publiken ombedes vanligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Städa Boktryekeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain