#4697:

DI

i Program
.,.,.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Något om

Kautsc plantagerna

i Malajislia arliipelagen

 

 

En högst intresant och B
vacker film framställd i

naturliga färger

 

 

autschukodlingen fordrar en mängd arbetare, hvilka till

största delen komma från indien. Den jord som skall

odlas, och hvilken är bevuxen med urskog, befrias först,

medelst nedhuggning och eld, från sin parasitväxtlighet.
Sedan terrängen är klar sås fröna i trädplanteringarne och på
regelbundna afstånd. När de unga telningarne äro sex månader
förses de med stödjepinnar och då träden äro fyra år gamla,
börjar man tappa dem.

Vid tappningen rinner kautschuken fram i form af en hvit-,
aktig vätska, som benämnes latex (mjölksaft). Denna föres till
fabriken, hvarest den liltreras i stora källare och bringas att
koagulera genom tillsats af ättiksyra. Slutligen bearbetas gummin,
pressas i skifvor, väges, emballeras och skickas till Europa.

 

  Hemligt  
äktenskap

Amerikanskt lustspel i 8 tablåer.
Speladt af framstående artister.

Två unga människor hafva i all hemlighet låtit en präst viga
dem emot deras familjs vilja. Där är ingen som anar deras
hemliga förbindelse, icke en gång deras gamla väninna, madame
Barrington, som sänder dem bägge en inbjudan till ett besöki
hennes hem. Å .

En af gästerna hos madame Barrington har öfverraskat det
unga äkta paret i färd med att omfamna hvarandra på terrassen,
och skyndar att omtala det för madame Barrington, som håller -på
att sjunka i jorden af förfäran öfver det unga parets lättsinne.

Det utlägges en snara för det unga paret. På så sätt måste
sanningen fram. Madame Barrington och hennes gäster äro på
det högsta förargade, men ungdom och skönhet segrar som vanligt
och det unga paret få madame Barringtons förlåtelse, och de

mottaga, strålande af lycka, hennes och alla gästernas hjärtliga
lyckönskningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:o o: :o o: :o o:
. 9 AALHSHK 0 o
o c
:o o: oo Å oo :o o:

 

 

 

 

 

 

 

Film d,Americain

 

 

E JÄ TTESLAGNUMMER! E

Mörkrets
förbunnese

eller

Vetenskapens eller

Gripande
verklighetsskildringar.

 

 

I första scenen införas vi å ett romerskt laboratorium, där kemisten
och hans äldsta dotter Jeanna äro sysselsatta med kemiska experiment.
Vid detta tillfälle inträffar en stor olycka i det en retort fylld med en
frätande vätska exploderar, hvarvid den gamle kemisten får släppa till
lifvet och dottern Jeanna förlorar helt och hållet sin syn. Jeannas fäst- 1
man, som äfven är anställd vid laboratoriet, var tillfä lligtvis frånvarande
vid katastrofen och slapp således lyckligt undan. I-Ian skyndar genast
till olycksplatsen och ombesörjer hastigast, möjligt vård om de för-
olyckade samt underrättar Jeannas syster, som vid tillfället vistas å
ett pensionat, om katastrofen. Efter den sorgliga underrättelsen reser
Jeannas syster genast hem för att vårda den olyckliga, hon mötes vid
stationen af Jeannas fästman, som ledsagar henne till sjukrummet och
från denna stund dela de omsorgerna för den sjuka. I trots att båda
äro hängifna den förolyckade J eanna kan icke undgås att då de dagligen
sammanträda i sjukrummet sympatierna mötas och slutligen öfvergå
till varm kärlek emellan de båda. De söka dock på allt sätt undertrycka
sina känslor för att ödet ej ännu hårdare skall drabba den olyckliga
blinda. Odet vill dock att snart upptäcker Jeanna systerns och fäst-
mannens böjelser för hvarandra, Jeanna utstår en hård kamp med sig
själf, inseende uppoffringen nödvändig resignerar hon och frigifver den
hon älskar samt välsignar de båda lyckliga.

 

Akrobattruppen

"Les Andrev".

Junior trio act. ,

 

 

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle. :I
Publiken omhedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 

Efbartryck af programmet förbjude- Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain