#4696:

E PROGRAM

  

 

 

En rundresa till några

gamla tyslta städer

Gamla borgar, pittoreska broar, ålderdomliga fontäner etc. framskymta här och hvar under
denna intressanta rundresa till några af de namnkunnigaste gamla tyska städerna.

Särskildt framhålla vi såsom sevärda slottet i Heidelberg, Rothenburg, Närh-
berg, Munchen med det praktfulla Kungliga residenset, propyleerna, Slottet i Nym-
phenburg, där prins Ludvig Ferdinand af Bayern slagit sig ned, o. s. v., o. s. v.

 

athé- ournalen

III-III.. IIIIIIIIIIIIIII
-.

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar)

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt, och intrese från hela
världen.

 

Nyheter -hvarj e vecka.

BILDSERIE
055.! 055.!
NYHETER!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stNsK BILD!
Gymnastisha öfningar vid

K rigsskolan
på Karlberg

Denna bildserie, som är tagen af världsfirman Pathé Freres7 filial i Stockholm, har
för oss svenskar naturligtvis sitt särskilda intresse därför att den är svensk. Men det kan
också i hög grad glädja oss, då vi få veta att samtidigt som vi se denna utmärkta film, som
så briljant åskådliggör vår landsman Per Henrik Lings gymnastik, samtidigt äfven visas på
alla större biografteatrar jorden rundt,

Häfdande den svenska gymnastiltens världsryltte.

MUSIK

 

lBll
HIHI

 

lBll
lill

 

Vattenfaiien vid

onasterio de Piedro

Från provinsen Arragonien i Spanien.

 

 

 

Vi se först en trång tlodbädd, å ömse sidor omgifven af grönskande stränder; i närheten
af Monasterio de Piedro framrusa vattenmassorna med en allt större och större hastighet, om-
växlande bildande en rad vackra forsar och fall.

 
   
 

000 Spännande är,
äfventyrssltildringar

  
  

 

 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
  
   
  
 

Denna film, den första och mest enastående
i sitt slag, har med stora kostnader blifvit
spelad och iscensatt på tvänne världdelar.

 

Terry, modfälld genom brist på tillfälle att skapa sig en någorlunda sorgfri tillvaro i sitt fädernes-
land, säger sin käresta Alieen farväl och lämnar sin hemort i landskapet Cork på Irland, på väg till
Amerika, medförande ingenting annat än en frisk vilja och ett par starka armar för att taga upp kampen
för tillvaron i det främmande landet.

Genom växlande öden följa vi nu vår hurtige irländske pojke. Vi se honom taga duktiga vnappatagv
med lifvet därute, till dess han genom hårdnackad energi, sparsamhet och arbete lyckas slå sig fram
till en oberoende och glänsande ekonomisk ställning och man hör hans namn nämnas bland Rockefellers,
Vanderbilts och Goulds.

Från det jäktande lifvet därute i Västern försättas vi åter till den idylliska vGröna öm. Genom mor-
moderns död hade Terrys käresta, Alieen, råkat i svår fattigdom och hade af ägaren till den lilla stugan,
där hon sett dagens ljus och där hon trampat ut harnskorna, blifvit uppsagd tiil flyttning och stod nu
utan resurser alldeles på bar backe.

Emellertid når budskapet Terry, förtäljande honom hans kärestas nöd därhemma på andra sidan
vattnet och vår Terry betänker sig icke länge, snart är han ombord på en af de stora oceanångarna
med stäfven vänd mot hans gamla kära Irland. vHome ward, home ward bo unda jublar det inom honom.
Terry kommer tids nog att rädda den gamla stugan åt sin trofasta irländska käresta och Alieens glädje
att åter ha sin Terry hos sig för att icke mera skiljas från honom kan lättare tänkas än beskrifvas.

l. Pojken från Irland. 20. Alieens moder döende.
2. lite på fältet. 2l. En förtviflad dotter.
3. Afventyrslusta. 22. En brutal hyresvärd.
4. På besök hos sin käresta. 23. l den fina världen.
5. ldyll. 24. Lyckan är honom bevågen.
6. Ett vemodigt ögonblick. 25. En beundrarinna.
7. Mitt hjärtas ljus farväl. 26. l sin ungkarlsvåning.
" 8. Ett smärtsamt afsketl. 27. Posten genomses.
9. Prästens välsignelse. 28. Ett bref från vännen i hemlandet.
IO. Ett sista farväl. 29. Ett raskt beslut.
ll. På emigrantångaren. 30. På väg hemåt.
l2. Då hemlandets kust försvinner. 3l. Nöjen ombord.
l3. Mot okända öden. 32. En vision.
l4. l främmande landV 33. På fäderneslandets jord. I
l5. Tankarna löpa till hembygden. 34. Vid stationen.
l6. Hårdt arbete. 35. Utmätningen hos Alieen.
l7. De hemmavarandes väntan. 36. En oväntad räddare.
l8. På klubben. 37. Aterseendet.

. lnvald i kongressen. . Lycka och välgång.

Ilon maonolis o ooraolrn

En tormande munter historia.

En gammal lärd har upptäckt ett undergörande vatten, medelst hvilket en vanlig paraply,
om den bestrykes därmed, förlänas förmågan att, så snart den spännes upp, sätta människor
och saker i rörelse. i u

Den okynnige Toto har snappat upp den lärdes hemlighet och begagnar sig däraf. Ofver-
allt där han färdas fram med sin paraply, blir det lif och rörelse. De promenerande rusa till
sina göromål. Gatsoparne sopa ursinnigt. Grönsakshandlarna flyga ifrån sina förbluffade
kunder, murare och målare på sina ställningar synas fattade af plötsligt vansinne, ty de breda
ut massor af murbruk och färg.

Slutligen återvänder Toto till hemmet, hvarest han erhåller en sträng, men rättvis aga.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .I
1 o .
. Mondaoar ooh Torsdagar nyll program .
I . .. . .. . . I
q Publiken ombedes vanligast att anvanda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stats Boktryckm

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain