#4695:

Program
.,.,.

 

 

 

 

 

 

 

 

athé- ournalen
mål-ll lllllllllllllllll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illutrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intresse från hela

 

 

världen.

 

Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

4 5

055.! 055.!
NYHETER!

I t

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den el aka
Stylmodern

Mästerligt utfördt drama.

Suzy Rowings far, hvilken blifvit änkling helt ung, gifter om sig med
en ung änka, hvilken likaledes har en dotter, Andrée.

Andrée är af samma ålder som Suzy. Men under det den sistnämnda
är mild och kärleksfull, är den förstnämnda, liksom modern, hård, afund-
sjuk och trätlysten.

Suzys lif är hädanefter outhärdligt. Medan mor och dotter inrätta
det bekvämt åt sig och föra ett sysslolöst lif, förbittra de på allt sätt
Suzys ungdom. t

Den nya fru Rowing ämnar gifta bort sin dotter och det yppar sig
snart ett utmärkt parti i Sir Max Erving. Han kommer för att uppvakta
Andrée, men trälfar Suzy samt fängslas af hennes mildhet och behag.
Dotterns nederlag och styfdotterns framgång uppreta ytterligare styfmodern.

Efter två är dör john Rowing och då fru Rowing ej längre röner
något motstånd, befaller hon styfdottern att lämna hemmet. Suzy, som är
okunnig om sina rättigheter, bereder sig att lämna barndomshemmet,
medförande sin enda skatt, moderns porträtt. Nu anländer Sir Max Erving
och när han erfar den unga flickans sorgliga belägenhet, friar han till
henne. Vid testamentets öppnande visar det sig att den aflidne testamen-
terat sin dotter egendomen jämte två tredjedelar af förmögenheten. Mor
och dotter rasa och utfara i skymfliga tillmälen mot Suzy, hvilken nu i
sin tur ber dem aflägsna sig från hennes hem.

 

 

 

Lillel tm lir t iin svenskti
ansarkrlssaren lYLlllll 

Denna intressanta scen framställer det sträfsamma lifvet ombord. Bland programmets
olika nummer framhäfva vi särskildt signaleringsöfningarne, gymnastiklektionen, manovern med
loggen, som tjänar till att mäta fartygetsI hastighet, skjutöfningarne, afskjutning af torpederna, etc.

 

 

 

 

   

 
  
 

  

American kinema!

 

Ett ytterst spännande drama
från Västern.

Den upproriske
i soldaten

eller En strid med Vätterns lttvaihand

Löjtnant NorWing har bestraffat en af sina män, emedan han tillbytt
sig en indians häst mot en flaska Whisky. i

Soldaten försöker att hämnas. Han förenar sig med ett röfvarband
och anfaller löjtnanten när denne kommer från bangården, medförande
manskapets sold.

Anfallet åses af dottern till den bedragna indianen, till hvilken löjt-
nanten återlämnat hästen. Hon springer fram och frånrycker röfvarne
deras byte samt slår alarm i lägret.

Soldaterna, med indianflickan i spetsen, sätta efter röfvarne. Löjtnanten,
som undkommit sin angri-pare tar uppvv förföliandet med den förstärkning
indianflickan medfört. Han upphinner dem snart och bemäktigar sig den

upproriske soldaten, under det hans följeslagare fångsla dennes medbrotts-
lingar. i

g   i   i:

I" En inbrottstqu med utur

= Urkomiska scener. =

Den rhedersvärdav inbrottstjufven Bob öfverraskas i det ögonblick han genom en vinds-
glugg bereder sig tillträde till det hus han utsett för utöfvandet af sitt yrke.

En af hyresgästerna griper honom i benen. Bob lyckas med mycken möda befria sig ur
den obehagliga situationen och undkomma, dock ej utan att få ett helt koppel förföljare i hä-
larne på sig.

Han klättrar utför stuprännan och kommer slutligen till en packmästare, hvarest han göm-
mer sig i en packlår. Men olyckan gör att låren blir igenspikad och afsänd tillika med de
öfriga collies samt hamnar i en mörk källare. Här lyckas han befria sig ur sitt fängelse.

Efter alla dessa sinnesrörelser offrar Bob åt sin favoritgud, Bacchus. Offrandet är så
grundligt, att hans förföljare, när de anlända, finna honom uppsvälld såsom en lädersäck. Dessa
slå upp ett vinfat och läska sig vid denna improviserade källa.

Måndagar och Torsdagar nytt program.
N Rätt till ändringar af programmet förbehålle. I!!
av Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Still Boktryckori

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain