#4693:

PRoGRHM

 

Sholundervisning i det fria

INTRESSANTAS TE NA TURBILD!

Den lilla skaran skolbarn undervisas pä vägen till skogen, allt under det kroppen
mättas med den lifgifvande landtluften. Dessa väl utnyttjade dagar användas till
kurser i mineralogi, landtliga arbeten, lektioner i rodd och simning, svensk gymnastik,
sol- och sandbad samt rikliga måltider. I-Iärunder återvinna de i städerna instängda
barnen hälsa och krafter.

, l l , l n "l 1 l
l l y l
l l I

= KONSTFILM =
En episod ur .1.

an Dycks li

Kärleksdrama från den världs:
bekante artistens ungdomsår.

E Praktfull färgkinematografi.

Grefve Belline, hvilken upptäckt den gryende talangen hos den ungeb
målare, som sedermera blef den ryktbare Van Dyck, uppdrager ät denne
att måla hans dotter Reginas porträtt.

Den unge mannen, som blir hänförd af sin modells fägring, erfar med
grämelse, att hon är förlofvad. DåJ han ej kan öfvervinna sin passion,
ämnar han resa sin väg. Vid underrättelsen härom kan Regina ej dölja

i sin rörelse, och den unge målaren förräder sin kärlek.

 
 
 

 
    

 

 

 

Reginas fästman Öfverraskar dem under afskedstagandet samt utmanar
sin rival. Grefven, som ditlockats af grälet, förebrär målaren, att denne
missbrukat hans gästfrihet.

Van Dyck reser därifrån i förtviflan och Regina gär i kloster.

Med en pages biträde enleverar Van Dyck den unga novisen, men flyk- i
tingarna förföljas och näs af enÅ kula., just då. de tro sig ha uppnått lyckan.
Regina blir dödligt sårad och dör i sin älskades armar.

    
  
   

     
 
 

ortskämd så det förslår

Högst roande äfventyr och
I I I tillställningar. I I I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. ...I o.. : . . : o.. :- o.. 1
.0. M U S I  .0.
o.. O o.. : . . : :o I o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interiörer och i föTKliflsöiilliiiif"iiii-lä"ifi"iM

 

Portugals
hufvudstad

Intressant och
vackert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIENSK KONS TFILM!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s: . 4
Efter Jchillers världsberömda opera.
Storartad iscenättning.
Herr Giuseppe Kaschmann i Wilhelm Tells roll.
1. Wilhelm Tell begråter sitt fosterlands olyckor.
2. Faust. besluten att återeröfra dess förlorade frihet, bildar han en samman-
stl-anning, som Iupptäekes af Gessler, Schweiz7 förtryekare.
3. For att fa en forevändning att kufva upproret, hittar Gessler på ett sätt
att afslöja detsamma.
4. For att .hämnas på Wilhelm Tell, dömer honom Gessler att med ett båg-
skott skjuta ett äpple från sin lille sons hufvud. 1
5. Besluten att offra sig för frihetens sak, lämnar Wilhelm Tell sina kära för
att rödja Gessler ur vägen.
6. Wllhelm Tell befriar sitt fosterland från dess tyranniske förtryckare.
7. Order: (åesslerl, H. M. Kejsar Albert I:s af Osterrlke fogde, befaller härmed
alla mvanare I Altorf att blotta sina hufvuden inför hans hatt, som är en
symbol för kejserliga makten. GESSLER.
III
III .-
III I I

Rosalie och hennes möbler

En högst roande vräkninghistoria.

Rosalie har ej betalt hyran och den obarmhärtige värden hotar att vräka henne
Hon är utomI sig af förtvidan när hon ser sina möbler försäljas på. auktion men
hon lyckas ej på.. nägot sätt beveka den omutlige exekutionsbetjänten. Hur stor
blir emellertid ej hennes glädje, då hon upptäcker att hennes kära möbler följa
henne hack 1 häl gata upp och gata ned, ända tills de hamna på sina gamla platser.

Den lyckligaI Rosalie flyttar nu äter in i sin bostad utan att fråga efter portvakten
som vill köra ut henne. ,

 

 

 

 

 

 

 

.- Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
o ,
. Mandauar och Torsdagar nytt pmram .
I . .. . 1
Publiken ombedes vanligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain