#4692:

Program
...P

 

 

 

 

 

 

 

,

I T ropikerna
"WWW

Den amerikan

     

grefven

AMERIKANSKT
I I LUSTSPEL I I

 

 

 

Klara Blakeman mottager ett bref
från en väninna i Frankrike, som med-
delar henne, att hon ställt om ett möte
med en grefve de Barbés, hvilken
ämnar besöka Amerika. Väninnan
medsänder äfven ett fotografi af gref-
ven. Klaras största önskan var att
blifva presenterad för en man med
hög rang och värdighet och hennes
hemliga önskan tyckes nu gå i upp-
fyllelse. Hon underrättar sin fästman
Ralph Dexmore, att deras förlofning
är bruten. Den stackars Ralph blir
alldeles förkrossad, men förlorar ingen
tid utan uppsöker Klara och beder
om förklaring, men hennes öra är
slutet för hans hjärtslitande böner.

 

 

 

 

Klaras fader fått vetskapiom grefvens . dl
förestående besök och följderna däraf. i
Han föredrager till svärson en enkel I f
amerikanare i stället förfen pompös XX, x , få
utländsk grefve, och uttänker nu ett i X  i",
medel, med hvilket han kan få grefven :7
ur vägen. kr Han inviger Ralph i sin

plan och den unge mannen blir öfver- i
förtjust i att få tillfälle att slå sin gref-

lige rival nur bräden). Medtagande

Under det- detta :tilldrog sig, hade (Ulf

 

 

 

 

 

 

 

I!!!
.n l

 

fotografiet af grefven begifver sig 1 w i g,

fadern och Ralph till en frisör, hvarest j t. i ..- "I
Ralphs utseende under den vane fri- :-

sörens behandling undergår en för- f g lllllllll [i
vandling, så förbluffande, att hvemI f :za-"få
som helst skulle tagit honom för den u -f

 

 

riktige grefve de Barbés. Den nye
grefven uppsöker Klara samt blir af
henne mottagen med mycken vänlig-
het och - vinner hennes hjärta. Till
hennes stora glädje gifver fadern sitt
samtycke. Ett bröllop igångsättes
hastigt och nägra vänner inbjudas.
När ceremonien är öfver tager fadern
ett steg framåt, rycker maskeringen
från agrefvensw ansikte under det han,
vänd till sin dotter yttrar: aDin man
är ingenting mer än en trogen ame-
rikansk medborgarea. Klara hade allt
4: I y j I  1 V i under det ceremonien fortskred ångrat
ll:!!g;;f.,i-,:il y ,,  c det steg hon tagit mot Ralph, och

i j" I i  i. när hon nu upptäcker, att hon i verk-
lighet blifvit vigd vid sin forne fäst-

 

untiliitlmummm

i

s,
ulIlIl .
fllllllllllllllfä:Y .1

 
,
X- " rf;
Kf, x C

 

 

 

 

man, kastar hon sig öfverlycklig i
Ralphs armar. I det ögonblick kom-
mer en betjänt inmed ett visitkort,
tillkännagifvande att den riktige grefve
de Barbés kommit. Han är en obe-
tydlig man som knappast skulle tagit
pris på en skönhetstäflan. Hans plöts-
liga uppträdande förorsakar löje hos
gästerna, men grefven sjunker ned på
sina knän framför Klara och bönfaller
om hennes kärlek. Klaras fader kal-
lar på betjänten och den stackars
grefven blir kastad hufvudstupa ut
genom dörren.

 

 

 

athé- ournalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

BILDSERIE

144

h

 

 

Vinteridyll

Ett mäterverk i fotografiskt hänseende med väl valda

färgtoningar. En naturens saga i hvitt.

 

 

 

llen kvinnlia Spinnen
från Vic um I

Imponerande krigsdrama.

 

Till den konfedererade armén hade ingått ett hemligt budskap om en
kruttransport, som tillhör Unionsarmén. Man måste försöka att förhindra denna
transport och om möjligt spränga krutladdningen i luften. En ung flicka, Maud,
blir betrodd till utförandet af denna spiontjänst. Maud kläder sig i en unionssoldats
uniform och rider på en flink häst öfver till den fientliga linjen. Där öfverräcker
hon till posten en order från en af Unions-generalerna, hvilken order naturligtvis är för-
falskad, och lyckas det henne utan vidare att komma igenom. Uppe på en byggnad
upptäcker hon krutkonvojen starkt eskorterad.

Vid nattens inbrott går betäckningen i läger blott med utställande af en vakt-
post, då de ju icke inom egna linjer behöfva frukta en fara. Maud inväntade ett
passande tillfälle, smyger sakta fram till den ensamme, halfsofvande vaktposten och
gör honom oskadlig, aflägsnar honom från vagnen och intager själf dennes ställe.
f Vaksam seende omkring sig lägger hon en dynamitpatron under vagnen, tänder stu-

bintråden och ilar därifrån för att försätta sig i säkerhet. - En förfärlig knall -
och af hela kruttransporten finnes intet mer.

Explosionen hade knappast skett förrän man upptäcker att någon af fienden
sprängt kruttransporten i luften - och en förföljelse igångsättes. Maud upptäckes
snart. Vild går förföljelsen. Till slut hindrar en flod, beslutsamt störtar sig Maud
i det skummande vattnet - förföljarna efter. Men Maud är försvunnen, förföljarna
draga sig tillbaka. - Maud dyker upp, ilar till sin armes läger i armarna på sin

, redan förtviflade moder. - Planen lyckades.

Ii
En som sluppit helskinnat! undan

"Åskådlig framställning". Skrattretande!

 

 

 

 

 

 

Sthlm. Stellan Ståls1 Boktr. 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain