#4689:

athé- ournalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senate
händelser af vikt och intresse från hela
världen. - Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

146

55.! oss!
NYHETER!

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gripande drama ur lifvet, skildrande huru

en ung fru som går att möta sin älskare, ge.-
nom sin lilla systers rådiga ingripande räddas
från vanära och skam. .- Denna film, som
framstälts af -framstående skådespelerskor
och skådespelare, är ett ouppnådt måsten-
verk hvad både spel och iscensättningbez-
träffar.

En ung flicka, Lucile, upptäcker att hennes syster, hvilken är gift med en god
och förtroendefull man, bedrager honom. Hon får systern att bekänna samt lofva
att bryta med sin älskare.

Samtidigt emottar dock mannen ett anonymt bref, hvari han underrättas om
hustruns otrohet. Han bespejar henne och får också se hur hon beger sig till växt-
huset, där hon väntas af sin medbrottsling.

Men Lucile, som ej kan sofva till följd af den oro hon erfar, ser sin svåger
styra sina steg till växthuset, beväpnad med en revolver. Hon anar att systern är
förlorad och räddar henne genom att med ädelmod och själlförsakelse leda den svart-
sjuke mannens misstankar på sig.

 

 

 

 

American
Kinema

Första rangs i 
sensationsnummer från
Amerikas "Far west".

.. . . "trolofvades
llrlinnde skildring ur en guld- 1 

I grälvares och lyckusikares älven-

Iytsnka hlsltna.
arry lämnar Margareta, sin trolofvade, för
I I I I att i fjärran västern söka sin lycka. Han
reser uppfylld af hopp.
Harry slår sig ned hos en indianstam -

u . ..k i .. -
Jpannande .I sasom guldso are Lyckan ar honom be

vågen, men hans hem är .i saknad af kvinnlig om-

 

eller

 

 

 

 

. I vårdnad, hvarför han, trött på ensamheten, enligt
Grlpande- landets sed köper sig en indianflicka.

I e Svarta örnen ger honom sin dotter Vinona i utbyte

Naturtroget., 1 mot en bössa, några tygstycken och litet glaspärlor.

Fem år af denna nya tillvaro kommer Harry att

I I I glömma de löften han en gång gaf. Han har blifvit

far till en liten gosse och det ser ut, som om hans
lif hädanefter skulle förflyta idenna omgifning. Men
" - en da får han bref från sin förra fästmö, som under-
Mastverllgt Spel! rättar gom sin snara ankomst. Harry jagar nu bort
, , Vinona och hennes son. I
Brlhant fotografi! Emellertid träffar Svarta örnen Margareta och om-
omtalar för henne Harrys handlingssätt samt bönfaller
henne om att aflägsna sig. Margareta uppoffrar sig
för sin rivals lycka och förmår Harry att gifta sig
med sitt barns mor, hvarefter hon far sin väg sorgsen,
men dock lycklig i medvetandet att ha gjort sin plikt.

 

 

 

Slottet i Versailles

Praktbild i naturliga färger.

Byggt på Ludvig XIV:s befallning, utgjorde det äfven Ludvig XV:s.och Ludvig XVI:s
residens. "

Versailles, hvars namn väcker till lif så många historiska händelser, är Ludvig XIV:s verk.
Han bibehöll Ludvig XIII:s lilla jaktslott och lät uppföra den magnifika byggnad, som blef
medelpunkten för kungastadens lockelser.

Slottet i Versailles var skådeplatsen för Bollhuseden; det bevittnade de händelser som
föregingo revolutionen. Det åsåg Ludvig XIV:s, M:me de Pompadours, Ludvig XV:s död...

Parken, på hvilken Le Notre slösat all sin konst, minner om tusentals scener, stundom
tjusande och pikanta, stundom dramatiska.

Måndagar ooh Torsdagar nytt program.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken omhedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain