#4688:

.Senaste Därldsnytt!

athé- ournalen

iiiiiiiiii Illlllllllllllll

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intrese från hela

världen. - Nyheter hvarje vecka.

BrLDsEarE l l 7

London. Högtidligheterna vid H. Majzt Kunung Georg V:s kröning.

London. Processionen dagen efter kröningen passerar hufvudstadens
gator, hälsad af den hänryckta folkmassan.

Berlin. Intressanta militäröfvningar ha ägt rum i närvaro af prins
Eitel Fredrik af Preussen.

Spithead. Flottrevyn häfdade Brittiska rikets storhet och makt. I

Paris. Säsongens största hästlöpning :iGrand Prixa har församlat, så-
som sker hvarje år, gräddan af Parisaristokratien.

Utrecht. Drottning Emma af Holland hälsa de franska pristagarne
Gibert och Vidart vid deras ankomst.

Parisermoder. Hattar från Germaine.

Bangor, staten Maine, Nordamerika. 200 hus ha blifvit förstörda ge-
nom eldsvåda.

 

 

 

 

 

izzaltarnevalen 1911

Ett evenemang inom nöjetsvärld.

I-Iäpnadsväckande profI på upptinningsrikedom och kombinationsförmåga ser man
här passera förbi i ett ändlöst tåg med prins Karneval i téten medan människor
imånga tusental från alla jordens länder, glada och begifna på skämtsamma upptåg,
myllra å Ömse sidor.

De kunna ej beskrifvas, dessa fantasirika grupper, dessa måleriska illustrationer
till likt och olikt, denna uppsluppna glädje, denna typiskt sydländska feststämning.
Det måste ses. Och man ser alltsammans här lika lefvande som om man befunne
sig midt i hvimlet där nere.

WWW
Fran den stnra marknaden i Niini-Nnvgnrnri

(RYsLAND).

Denna stora marknad, som årligen besökes af 2 ä 300,000 personer, kommande
från alla delar af det europeiska och asiatiska Ryssland och hvarest det göres stora
aifärer i pälsvaror, . läder, té etc., äger rum från den 25 Juli till den 10 September.

Den inviges med en storartad procession, som tågar tvärs öfver den ofantliga slätten,
som kantar tioden Volga.

WWW
Marth Saunders

5": Utförande4 apachdanser. q ::

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o.. : . . :- 0.0 g o..
0 MUSIK .-

o o : . .: o o.

oo 0 oo . oo 0 oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KONSTFILM S. C. A. G. L.

"Van ra Knrsi ans an"

Den gamle4 vedhuggarens dotter.

Drama af MIcI-IEL cARmä.

Personerna:
Robert Sciavola .................................. .. Hr Kemm
Den ryske fursten ............................... .. I-Ir Tréville
André Oartier ..................................... .. I-Ir Deschamps
aVackra korsikanskam  Frkn California

Ett sällskap parisare vistas på sommarnöie på Korsika och föra där ett gladt lif.

En af dem, André Carrier, gör bekantskap med en vacker korsikansk flicka,
Lina, senare i Paris kallad den aVackra korsikanskana, dotter till en vedhuggare,
förälskar sig i henne och öfvertalar henne att följa med till Paris.

Då Sciavola upptäcker dotterns afresa, kan han ej återhålla sin vrede och för-
tviflan. Det är dock för sent; fågeln har redan flugit sin kos och den lefver nu ett
nytt lif af strålande, men falsk lycka.

Efter några månader har hennes beundrare tröttnat. -

När Lina ser sig öfvergifven, söker hon döfva sorgen och midt bland gästerna
på nattkaféet, där brytningen sker, börjar hon feberaktigt dansa en af sin hembygds
danser. Hon gör nu en ny eröfring.

Den öfvergifna mottager den tröst som erbjudes henne af furst Daniloff. Då
hon -önskar återse sin hembygd, reser hennes nye följeslagare med henne till Ajaccou.

Den gamle Sciavola, som är utsliten och böjd af sorg, har upphört med sitt
förra yrke och är nu bärare i det hotell, där Lina och hennes nya bekantskap taga
in. När .den gamle får se sin vanärade dotter blir han ursinnig och griper hotande

en yxa. Daniloff träder dem emellan och den gamle, som kväfs af sinnesrörelsen,
dignar ner, träffad af slag. I

 

.så -

En friare på styltor

eller "Little Moritz" är för liten.

Komisk cen af Gambart.

Hjälten i detta verkligen dråpliga skämtnummer är en för sin litenhet försmådd
friare. Högtidligen svär han emellertid sin älskade att han skall blifva större - hur
det än sen skall gå till.

Han anstränger sig dock förgäfves med gymnastik och sträckning af lemmarne.
M Ingenting hjälper. - aLittle Moritz tager nu till en förtviflad utväg. Upphöjd på
styltor samt iklädd oerhördt stora byxor slår han sina tilltänkta svärföräldrar med
häpnad och dessa ha ej längre någon orsak att vägra honom sin dotter.

Under det att han gör henne sin kur, upptäckes emellertid bedrägeriet.

Den förtviflade väntar nu sin dom. Till hans lycka bevekas föräldrarne af så
mycken kärlek och Little Moritz får sin älskade.

Måndagar och Torsdagar In-ytt Jprogram.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
I: Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. :I

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain