#4687:

n-
III-IIIIIIIIIIII-IIIII.III-III.-

W Program

 

 

 

I I . Konstfilmen I I
Heltimmesskådespelet

Det gröna

 

 

a giftet-:a

 

.Socialt drama af Gerard.

Den sannt konstnärliga bilden är en
den mest energiska och öfvertygande pro-
test mot alkoholmissbruket. In i detalj
realistiskt skildrar den några i drycken-
skapslasten djupt sjunkna och därigenom
så olyckliga människors öde samtI är
genom sina gripande scener och den
tragiska upplösningen en bild, som gör
ett ovanligt mäktigt intryck på åskådaren.
Alkoholen eller, som den i sin farligaste
form benämnes, absinten, adet gröna
gifteta, är så som vi veta ett af män.-
niskosläktets farligaste fiender.

Genom att öfverlämna sig åt denna
last undertecknar alkoholisten sin mo.-
raliska afsägelse. Han förlorar känslan
för sin familj och sin plikt samt får af:
smak för arbetet och föres i elände, blir
mången gång tjuf, till och med mördare
såframt ej den sista etappen blir dårhuset.

I detta drama få vi bevittna adet
gröna giftetsa verkningar: Ett äkta pars
skilsmässa, hemmets upplösning, familje:
faderns förfall och huru de försummade
och utsvultna barnen hänge sig åt ut:

sväfningar eller falla offer för tuber:
kulosen.

    

CJ

Denna bild år en social lärdom, är
beundransvärd-t väl iscensatt och
mästerligt utspelad af följande fram-

0 II
I I I I staende aktorer: I I I I
.alkoholisten Jean ....... .. Herr Jacques Normand
Jeans bror  Herr Hauterive
Jacques  Lille Lgscombe och Herr P. Laurent
Den lilla Marie............ Lilla Lilly
. N,
qaäx. =

essay: f 
= "FSHandlingen är denna :

Jean är en hederlig och dugande kontorist, har sin chefs fulla förtroende och
sina kamraters aktning. l familjen råder välstånd och lycka. Begäret efter sprit
tager dock så småningom öfverhand och alkoholmissbrukets olyckliga följder inställa
sig. Jean blir afskedad från sin plats, försummar sin familj samt sjunker allt dju-
pare och djupare.

Hans hustru, Louise, sträfvar modigt med att försörja och uppfostra sina båda
barn, Jacques och Marie, men otillräckligt närda och utan faderlig ledning falla de
snart offer för faderns last. Jacques kommer i dåligt sällskap och lilla Marie angri-
pes af alkoholismens bundsförvant, tuberkolosen.

Jeans bror, hvilken är en nyttig och flitig arbetare, försöker förgäfves att rycka
de olyckliga undan det förskräckliga öde, som väntar dem. Besegrad i sin hopplösa
kamp mot lasten fattar Louise ett förtviliadt beslut.,

Alkoholistens öde blir det mest sorgliga.

De olika. tablåerna =

Första afdelnlngen.

...I

. Ett lyckligt hem.
2. Brefvet fran brodern:

Mottager med nöje inbjudningen att lira årsdagen af Edert bröllop.

Paul.
. En vacker familjeinteriör.

. Kontoristen vid sitt arbete.

. Smak för restaurantbesöken.

. Det första glaset absint.

I vänners glada lag.

. Vin och spel.

. Pä det sluttande planet.

. Jean blir slapp och slö vid sitt arbete.

11. Hustru och barn få. förgäfves vänta husfadern till middagen.
12. En förfärande upptäckt.

13. Sex månader senare.

14. Absinten far ännu en olycklig till sitt langa register.
15. Supbröder.

16. Lyckan i familjen har flytt.

17. Paul, Jeans broder, som är en duktig och skötsam arbetare kommer på. besök.
18. Böner och tarar hjälpa ej.

19. Efter en utfästad natt.

20. Alkoholbegäret blir honom öfvermäktigt.

21. Endast en absint.

22. Öfverraskad af kontorschefen.

23. Rapporterad.

24. Jean blir afskedad frän sin plats.

25. Familjen far del af den sorgliga händelsen.

26. En drinkare-s ed.

27. Första steget utför.

28. I brodern Pauls hem.

29. Bjärta kontraster.

30. Brodern mäste förskottera hyran.

31. Slaf under lasten.

32. Pä krogen.

33. Ett sista försök.

34. Vräkningen.

35. Utan hem och bröd. g t

Samson-be:

Andra afdelningen.
36. Atta är efteråt. -

37. I kynei.

38. Beröfvad faderlig uppsikt rakar sonen Jacques i allt sämre och sämre sällskap.

39. Sista resursen att pà. hederligt sätt förtjäna en slant.

40. Tuberkulosen har angripit den lilla Maria.

41. Doktorns ordination. I .

42. Jeans broder, som genom sitt trägna arbete kommit i välstånd, maste komma.
sin svägerska till hjälp.

43. Vid den lillas sjukläger.

44. En moraliskt fördärfvad son. I

45. Uppsliten under lastens följder fattar Jeans hustru ett förtvifladt beslut.

46. Drinkaren vandrar hemät.

47. Jean finner dörren till sitt vindskyffe last.

48. Alkoholisten berättar för sina supbröder om sin olycka.

49. Det sista glaset.

50. Slutet.

. .Xx-
ljrg stl!
t a
så;aa:ämnena;:åaaaaagààåazaàaaää

ill fn ii ill

in m n .s

ll! 1.! 1.!

 

Eftertryck af programmet förbjudes. Stockholm 1911 Stellan Ståls Bokwyekeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain