#4685:

.Senaste uärldsnytt!

athé- ournalen
 IIIIIIIIIIIIIIIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intrese från hela
världen.

 

 

 

Nyheter hvarje vecka.

 

BILDSERIE
N:o  3
OBSJ OBSJ -
N YHE TER!

 

 

 

 

 

 

l I (Lefvande tidningar) I
i

 

 

 

 

Revolverskottet

eller Illa belönad trohet.

Drama af Rosetti. I.fpeladt af hunden Moustache.

En juvelerare har fått beställning på ett dyrbart pärlhalsband samt sänder sitt biträde
Robert, som han litar på, att aflämna detsamma. Husbondens hund, Moustache, envisas att
trots biträdets förbud följa med. . n

På vägen möter Robert några kamrater och låter förleda sig att i deras sällskap besoka
ett kaféA Med hjärnan omtöcknad af spritångor glömmer han sitt ärende; den dyrbarao väskan
glider ur hans hand ner på vägen. Moustache söker förgäfves att med sitt skällande aterkalla
honom till medvetande samt drager honom irockskörtet.I Robert, hvilken är alldeles drucken,
drager upp sin revolver och skjuter hunden. c I

Det stackars svårt särade djuret, som stupar vid hvarje steg, har mod att släpa sig ända
fram till väskan, hvilken han betäcker med sin kropp.

När biträdet återkommer hem, nyktrar han till vid det förhör hans husbonde underkastar
honom samt kommer till insikt om sitt fel. . u u

Alldeles utom sig återvänder han följande hundens spår samt återfinner vaskan orord.
Men det trogna djuret dör i sin herres armar.

Enk skämtsam -

Tjurfåktning

Toros! Toros! ljuder det i det strålande solskenet oeh med detta rop kallas navarrener,
morer och kastilianare att deltaga i nationalnöjet u

Vi se dem nu på cirkus: tjuren, mot hvilken favorittoreadoren inom qut kommer att fora
en ärofull strid, gör en uppseendeväckande entré, i det den plöjer upp markenl med hornen.
Bandarillos uppegga dess vrede. Picadoren reser sig i sadeln, pressande sin Rossinante
mellan sina stöfvelklädda ben. Efter en hjältemodig kamp kommer det ögonblick, då torea-
doren, sedan han viftat åt sin motståndare med sitt röda kläde, sticker ner honoml med en
välriktad värjstöt. Det besegrade djuret visar sig vid närmare efterseende vara - ett praktigt far.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o.. : . . : o.. g o..
3. MUSIK -
å.. :o : . . : o.. O o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid En oshima

(JAPANSKA BILDER)

Denna tafla belyses af en praktfull sol, som höjer sig öfver hafvet, kastande sina första
strålar på bergen vid horisonten, medan masterna afteckna sina fina linier mot det blå hafvet.

Vi lämna dessa förtjusande stränder för att begifva oss till en vulkanisk och förbränd
trakt, hvarest synes sekundära bevis på tillvaron af svafvelbrott och svafvelsyradt salt.

Svafvalhaltiga källor à 75 grader Celsius springa fram ur marken. Man har anordnat
badrum och duschrum vid floden, där sjuka behandlas.

Till slut erbjuder oss hafvet vid Enoshima, belyst af den nedgående solens strålar, ett
underbart skådespel.

O AMERICAN KINEMA 0

Kassaskåpets hemlighet

Denna bild, hvilken är en af de bästa, som utspelats i Amerika, är framställd
med utomordentlig skicklighet både beträffande de framstående skådespelarne,I

som medverka, som de sceniska arrangementen och måste göra ett djupt intryck
på en hvar.

Betty Suimby, dotter till en bankdirektör, har bjudit sin fästman, Tommy, till middagen.
Den unga flickan, som kommer för att hämta sin far i banken, är nyfiken att se det stora
brand- och dyrkfria kassaskåpet. Hennes far uppfyller denna önskan, men sekreteraren, som
ser kassaskåpet öppet och tror att direktören gått hem, stänger det.

Lefvande inmurade och nära att kväfvas, ropa far och dotter förgäfves på hjälp. Deras
röster kunna ej höras genom den tjocka järndörren. Efter flera timmars dödsångest ämna de
olyckliga själfva göra slut på sina lidanden, då Betty tycker sig få höra sin fästmans röst.
Hon börjar nu slå på dörren med revolvern samt förmärker slag till svar. De äro räddade!
Men bankiren ensam vet hur skåpet skall öppnas. Medels skott ur revolvern punkterar han
de betydelsefulla siffrorna och dörren öppnas. De båda lefvande begrafna äro räddade.

m....I-...III....I-O.....O-.IIOOOOOIIOOICOCOOIÖOOI"

Akrobattruppen

T es K romats,

Denna underbart skickliga. trupp visar oss genom denna, film ett i sitt
slag oöfverträifadt nummer, såväl ifråga om elegans som precision.

i, 1,,1

Tvättnotan

Ett genomlustigt skämtnummcr författadt af Clairille och ut-
speladt af fröken Mistinguett.

Tvätterskan Margot har tvänne tillbedjare: Victor, hvilken endast vill göra henne sin cour,
är en gammal treflig nfarbrorw; Julot, hvilken vill göra henne till sin hustru, är en kraftig
arbetare, byggnadsmålare till yrket.

Margot fortsätter likväl sitt hederliga, arbetsamma yrke, men det är ej alltid lätt för henne
att få in sina fordringar. En af hennes kunder, målareeleven Rafael, som ej äger ett enda
öre, erbjuder henne en tafla i betalning, men hon sänder bort honom att sälja den. -

Sedan han gått språkar den glada tvätterskan med sin papegoja och råkar därvid stöta
ner buren på gatan. Victor, som just kommer gående, får den i hufvudet. Han skyndar upp
till den unga flickan och gör henne sin cour.

Nu inträder äfven Julot, lagom för att göra slut på Victors galenskaper, och då Rafael
återkommer lika fattig som förut, betalar Julot hans tvättnota. Han erhåller nu Margots hand,

och den gamle Victor, som nu blifvit förständig, blifver en förtrogen vän i det Margot-Julotska
hemmet.

å

Måndagar och Torsdagar nJytt-Jprogram.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
I: Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stats Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain