#4684:

E .memJ

Bilder från Ungern

- Vackraste naturscenerier. -

 

 

 

 

Denna färd, som går genom en kuperad terräng, om-
växlande med höga berg och djupa dalar, genom hän-
förande trakter med talrika betesmarker, erbjuder oss
de mest pittoreska scener.

 

 

 

 

 

Kinematografi i färger.

Förlorad

men återvunnen
Rörande bild ur lifvet. I

Ett lyckligt hem.

Storstadslifvets frestelser.

I varietéartistens klor.

Sköflad familjelycka.

Dottern ser sin moders tårar.

Den lilla flickan söker återföra fadern.
Blombuketten.

En liten list.

Barnet afslöjar sig.

Det rena barnasinnet gör ett djupt
intryck.

11. En bön.

12. Dansösen reser bort.

13. På rätta vägar.

14. Fadern inser det orätta isin handling.
I 15. Lyckan dväljes åter i den lilla familjen. I

 

 

Eeeseweewr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOEWNSDPPSHPI"

T o O fflCeräreS
Frivilliga spioner.
. .. o I amiralens kajuta.
Ett förtroendeuppdrag.
Kartan studeras.
Kostymeringen.
 Ut i räddningsbåten.
Spioner utanför fästningen.
Ett vanskligt försök.
Spännande äfventyrsskild- 10. giåetlägåådgfkumemet
ring från ofredens dagar. 11, Händerna uppI
12. Tillfånga.
13. Kamraten räddar sig.fv b
14. Det viktiga papperet ö er ringas.
I I I 15. För att rädda kamraten.
16. Fängelsemuren genomtränges.
17. Räddningen.
18. Åter hos landsmännen.
19. Två hjältar.
20. Belöningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o: - g o.. : . . : o.. ... . o.. .
0 M U S I K .0.
c.. 0 o.. : . . : 0.0 O ...I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Amerikansk Konstfilm
och mästerstyclie
.I 0
L---- l========al==E=====I

Den världsbekanta filmiirman Biograph 0:0 har
med denna bild velat göra ett verkligt mästerprof ge-
nom att in i minsta detalj absolut naturtroget fram-
ställa ett indiandrama. Att fabrikanten äfven lyckats
måste erkännas.

I I I I I
l. En ceremoni till wDen store .14. Den försmädde lofvar hämnd.
mästarenst ära. lö. tDufögatt i sin Wigwam.
2. :iDufögata och wGråa molnetw: 16. aGräa molneta drager ut på.
förälska. sig i hvarandra. jakt.
2-3. Efter leken, i 17. Förföljd af sin rival.
4. För att finna visshet om sitt 18. Modet sviker förföljarenv
öde. 19. Nedstörtad i björnhålan.
 Besöket hos den gamla spä- 20. Hustrun saknar sin man.
kvinnan. 21. Utom sig af förtviilan.
ö. Enligt tidens sed. 22. För att söka tröst hos fadern.
7. Panten aflämnas. 23. Sorgen blef henne öfvermäktig.
8. Serenaden för den älskade. 24. Medicinmannen efterskickas.
 Goda tecken. 25. Maktlös inför sjukdomen.
10. Giftermälet förberedas. 26. Samvetskval.
11. En rival uppenbarar sig. 27. Hatet försvinner.
12. Den gamla späkvinnan får ett 28. Den fångne befrias.
nytt besök. 29. Aterseendets glädje.
13. En friare, som får korgen. 30. Lyckans sol lyser åter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett vidsliepelsens offer

eller

Petters fasa för fredagen den 18:de.

En urkomisk skämtbild i hvilken den dråpliga
-- humoristen Prince spelar hufvudrollen. -e

Vår vän Petter, hvilken är sorgligt påverkad af tron på. det olycksdigra datum
af en fredag den 13, begär dumhet på. dumhet Efter en hel mängd missöden uppen-
barar han sig slutligen hos sin fästmö, dit han är bjuden till middag, betäekt med
smuts, gips och mälarfärg i alla möjliga skiftningar. Verkan häraf är bedröflig och
den olycklige friaren, som fallit offer för fredagen den 13, blir utan misskund afskedad.

 

 

h-
Måndagar och Torsdagar nytt program.y

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain