#4683:

tj

 

PROGRHM

 

 

 

 

iUr vxternas Ålif

Populärvetenskaplig bild!

Denna intressanta vetenskapliga film återger på en 800 gånger kortare tid  i

verkligheten växternas utveckling.

Genom värmens och fuktighetens inverkan sväller fröet i jordens sköte samt
.spränger sitt skal.

Grodden utvecklar sig, dess rötter söka sig föda i jorden, som stjälken genom-
bryter. I dennas topp framkomma så småningom blad, hvilka äro plantans för-

nämsta andningsorgan. y i
Så snart växten är fullt utvecklad, frambringar den en blomma, hvilken bildar

frön, en ny källa till lif. i
Sedan kommer hösten, naturen går till hvila, plantan lägger sig att dö.

NWWWWMMMMMWMK

I SAMARITHUNDAR

utföra sitt råddningsarbete.

Dramatisk episod från de snötäekta alpernas

otillgängliga klippor. E
k

Rörande vackert prof på samarithundarnes trohet och klokhet. Uppöfvade
som dessa hundar äro att söka i snön förlorade och vilsegångna för att tillföra
dem mat och dryck samt visa dem vägen till klostret, utföra de ett storartadt
räddningsarbete.

WWWWWWWWW

lll-ll American Kinema Ill-II

Kärleken skyr inga hinderl

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett bevis för att kärleken liksom
lyckan .vinnes genom djärfhet. - -

IX
då" LUSTSPEL få"
W En frisk idyll utvecklar sig invid en brandmur mellan tvenne j
ungdomar, Charles och Kittie. . . Kitties far öfverraskar dem, och
.Ja Å den förälskade ynglingen, som tror detta vara rätta ögonblicket .JQXQ
för en förklaring, anhåller om sin älskades hand, men får ett obe-

vekligt nej. - -
Den afvisade friaren förtviflar dock ej, och fastän Kittie är
strängt bevakad, lyckas han enlevera henne. i
,Jà, Kitties far ger nu äntligen med sig. ,Jà,

 

 

MUSIK 

 

 

 

AMERICAN PICTURE

 

Ett cowboydrama från Väst-Amerikas
prärier fullt af spännande äfventyr!

i1 unmnnnr

 

 

 

 

 

1. På en wsaloona i Västern. 15. Simpel hämnd.

2. Ett muntert sällskap. 16. Indianen iakttager genom

3. Whiskyn flödar. fönstret uppträdet på värds-

4. En indian med i laget. huset. i

5. Systern söker föra sin bror 17. Rapporten i cowboylägret.

- från det dåliga sällskapet. - 18. Bad Bills flykt.

6. aBad Billsa protest. 19. Indianen förfölies.

7. Cowboyn Tom tager parti 20. Nedstörtad i wormgrottanw.
för indianen. 21. Tom kommer till värdshuset.

8. Bad Bill rufvar på hämnd. 22. Skenet emot sig.

9. En försoningens bägare. 23. wI-Iänderna uppw.

10. Den falske vännens hämnd- 24. Cowboys skipa rättvisa.
plan. 25. Tom föres bort.

11. Revolvrarne utbytas. 26. Med döden för ansiktet.

12. Sällskapet bryter upp. 27. Indianens räddning.

13. Bad Bill återvänder till 28. Bevisen hopa sig mot Bad
värdshuset. . Bill.

14. I oenighet med värdshus- 29. I sista ögonblicket. "
värden. 30. Rättvisans seger.

 

 

 

 

 

 

Svartsjukare
== än Othello ==

eller Petter är illa ute.

Kemisk seen af Muifat, spelad af den dråplige humoristen
P R I N C E, populär öfver hela världen.

Petter, som tagit en dam ur stora världen för en demimondedam och örfilats upp
af hennes man, hvilken är värre svartsjuk än Othello, träffar plötsligen den förskräck-
lige Cerberus i en salong.

För att undgå hans vrede önskar Petter, att liksom på féernas tid kunnal för-
vandla sig till en liten råtta och dölja sig någonstans... Ett fåtöljöfverdrag, ett
toalettbord och en garderob tjäna honom i tur och ordning till gömställe, dock ej
utan att taga skada. Slutligen förkläder sig Petter till en gammal dam, men blir
upptäckt och lämnar sin förklädnad åt en betjänt, som nu får lida för den skyldige.

h
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Z] Rätt till ändringar af programmet förbehålles. :I
:Hz Publiken ombedes vördsamt att använda den plats hvartill biljetten gäller. I:

 

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktrycket-i.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain