#4682:

Program
.W

   

 

 

 

få .fenaste uärldsnytt! å

sa Path é- rs
ourn alen

I (Lefvande tidningar) I

lllutrerar på ett briljant sätt senaste

 

 

 

händelser af vikt och intresse från hela
världen.

 

Nyheter hvarje vecka.

Denna bildserie n:o H2 innehåller:

Madrid. (Spanien). I Escurial öfvervar Madrids adel en skjutning.

Szt Petersburg. D. H. Kronprinsen och Kronprinsessan på väg till
Vinterpalatset. .

Wien. Från den berömde kompositören Mahlors begrafning på
kyrkogården Vid Grinzing.

Barrow. (England). Från det styrbara luftskeppet Maytlys startfärd.

Sydney. (Australien). Paketbåten wGrosser Kurfiirsta med ett tusen- I
tal passagerare ombord på väg till kröningshögtidligheterna i England.

Köln. Tysklands yngste flygmänniska, Bruno, fullgör sina flyg-
ningar för erhållande af luftseglarecertifikatet.

Bryssel. Belgiske konungen, åtföljd af prins Leopold på väg till
prisutdelningen, etc.

Parisermoder. Dräkter från Raudnitz.

Paris. Det högtidliga öfverlämnandet af 3zdje zuavregementets fana-
ägde nyligen rum på Invaliddomens gård.

Nizza. Från de mycket lyckade täflingarna i hamnen.

Flykt Paris-Madrid-S:t Sebastian den 23 Maj 1911. Vedrine
inkommer som Nzo 1 klockan 10,28 f. m. Efter en glänsande ned-
stigning med glidflykt landar Garros klockan 11,35.

Paris. Från franske krigsministerns begrafning. Herr Berteaux
I. omkom, som bekant, genom olyckshändelse med ett aeroplan vid .-

- starten för täflingen Paris-Madrid.

 

 

 

AMERICAN KINEMA!

 

Nytt, storartadt äkta amerikanskt indiandrama, utspe-
ladt i Väterns skönaste trakter, kalladt

Hersiamen

efter i barnaröfvarne

eller

Underbar räddning genom en indian
.fpännande bataiiscener!

I Tvänne grälsjuka och missundsamma cowboys hafva afskedats I 
l af sin förman. I

Dä de ridande lämna sina platser, uppfyllda af vrede, möta de
sin chefs, Jack Grawleys lilla dotter, lekande med sin älsklingshund.
De fästa en billjett vid hundens halsband, i hvilken de underrätta
fadern om att han aldrig mera skall återse sitt barn, så framt han
ej till dem utbetalar en större summa pänningar, hvarefter de fly
med den lilla.

En indian, som blir vittne till familjen Crawleys sorg öfver för-
lusten af barnet, erbjuder sig att sätta efter flyktingarna. Nu bör-
jar en ursinnig jakt efter de flyende genom Västerns natursköna
trakter.

Ensam mot tvä lyckas dock indianen besegra de båda cowboys,
men det är först sedan den sist öfverlefvande, uttröttad efter den
vilda jakten, infängats, som han kan förmå. denne att ut-
lämna sitt rof.

Barnet och dess tappre räddare röna det varmaste mottagande
I I i hemmet, dit de återföra glädjen, som man trott för alltid hade flytt. I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

r-mz MUSIK : - 2.4

 

 

 

 

 

 

 

En expedition till

fr Salomonöarna ä
L.
ä
m

(LA Vacker och högst intresant verklighetsbild!

För att uppnå det inre af landet måste våra forskningsresande
under många mödor färdas uppför strida strömmar.
De göra halt vid utkanten af en by, bebodd af svarta, göra upp
eld samt tillaga helt pittoreskt sin frukost i det fria.
I negerbyn tillbyta de sig landets produkter mot vapen och lek-
b saker samt återvända sedan med ett värdefullt byte.

MMMMMMM

 

 

 

 

 

 

 

 

Ill

 

 

 

 

   
     

KONSTFILM

 

 

lllllll" " e "   IIllllll
Dödsdömde f

Gripande kärleksdrama

Framstående skådespelare och kådespelerkor i

hufvudrollerna.
1. l generalens arbetsrum. 16. Fursten tillkallar sin biktfader.
2. Den unge löjtnanten antages som 17. En hastigt affattad dom.
adjutant hos generalen. 18. Adjutanten kastas i fängelse.
3. En lycklig slump. 19. Förbön.
l 4. De älskandes möte. 20. Obeveklig. "
5. Den stränge fadern öfverraskar. 21. Besöket i fängelset.
6. De unga få ej återse hvarandra. 22. Dagen då domen skall träda i
7. Ett krossadt hjärta. kraft.
j 8. Som hofdam på slottet. 23. Den dödsdömde afhämtas.
9. Ett förtroende. 24. På slottsgården. j
10. Furstinnan tager sig an de älskan- 25. Från slottets fönster. -
des sak. 26. Andtligen en nöjaktig förklaring.
11. Slottsbalen. 27. Oskyldigt misstänkt.
12. Den olycksdigra biljetten. 28. Ett tecken från fursten.
13. Ett oberäknadt vittne. 29. De älskande återse hvarandra.
14. Svartsjuka. 30. Mot lyckan.

15. Stegrad misstro.

 

"Little Loritz" ärleksälllentyr

Komisk scen af BELLINI.

Ui behöfva ei berömma "Little Loritz" och "Rosalie". De räknas bland de
mest kända artister, som uppträdt framför kinematografkameran; deras namn

äro liktydiga med humor och glädtighet, men deras oförargliga fantasier komma
de mest surmulna att le. "

Efter en vals, däri Rosalie imiterat en ryktbar dansös, blir Little Loritz förälskad
i henne samt friar. Det enda svar han fär, är att en obeveklig fader sparkar honom
utför trappan. Den eldige älskaren förlorar dock ej modet för så. litet, utan klättrar
på. stuprännan upp till den älskades fönster1 Vär hjälte blir dock upptäckt, just då.

han börjar ett vältaligt kuttrande, samt förpassas af en kraftig knytnäfve ned under
sin Dulcineas fönster. I

h
Måndagar och Torsdagar mytt Jprogram.

:I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. Zl!
[2 Publiken nmhetlns vördsnlnt att använda den plats hvartlll biljetten gäller. I:

 

Eftertryck af programmet förbjuden. Stockholm 1911 Stellan Stàls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain