#4681:

PROGRHM

 

 

 

 

Malaislta E
småhandtverltare f

I Vackraste resebild. I
Kinematogafi i färger.

 

 

Denna film visar oss en serie synnerligen intressanta bilder ur de malajiska små-
handtverkarnes lif: kringvandrande värdshusvärdar, träskomakare, riskrosserskor etc.

 

mmmk

Om" R YsK K oNs TFILM! "Om

lien Sköna sanas friare

Nicolaieff är återkommen som segrare från slaget vid Poltava och mottages med hänförelse
af sina landsmän. Under en promenad möter han den sköna Oksana, blir förälskad och friar.

Hennes fader underrättar honom att han lofvat sin dotters hand åt lvanoff samt jagar bort
honom.

Emellertid har Ivanoff fått kännedom om ett möte mellan Nicolaieff och hans fästmö. Han
utställer folk vid mötesplatsen samt låter gripa och binda sin rival på en vild och otämd häst.

Nicolaieff räddas af en ung bondkvinna samt blifver hetman. Ivanoff och hans medbrotts-
lingar, hvilka fått vetskap om hans nya samhällsställning, frukta för hans hämnd samt besluta
att förgifta honom. Förklädda till pilgrimer bedja de honom om gästfrihet. Tjänarinnan upp-
täcker emellertid deras brottsliga afsikt. De bägge missdådarne, hvilka dömts till döden, räddas
genom Oksana, som utverkar deras benådning.

-WWW

Petter som smugglare

Kemisk scen af Mauzens spelad af Prince.

Petter, hvilken är på resa i Belgien i sällskap med sin hustru och sin. svärmor, önskar
hemföra spetsar till sin i Paris kvarlämnade väninna. Han har fått löfte om lika många kyssar "
som meter, hvarför han köper ett helt stycke. När han kommer ut ur butiken har han den
oturen att möta sin hustru och svärmor, för hvilka han förgäfves söker dölja paketet. Den
unga kvinnan tror att hennes man vill bereda henne en öfverraskning samt är mycket förälskad
då hon i hans sällskap tar tåget för att återvända till Paris. Svärmodern, som åtagit sig det
förbjudna godset, låter bestjäla sig i tullen, Petter tvingar dock tjufven att återlämna paketet.
Men hur skall han nu kunnna bedraga tulltjänstemännen? Vår Petter går in i ett toiletterum,
där han rullar spetsarne omkring lifvet. Allt går bra till dess svärmor, just som tåget skall
afgå, upptäcker att han förlorat paketet.

De bägge kvinnorna stiga af och leta. Petter följer med, men en ända af spetsen hänger
utanför hans kavaj och fastnar i hjulen i det ögonblick tåget sätter sig i gång. Vår hjälte
börjar nu snurra rundt som en spole.

Tagen på bar gärning som smugglare, har Petter att utstå tulltjänstemännens och sin för-
olämpade hustrus hämnd.

" MUSIK " i

i
à....::.l...I.I.IO..I.OO-OO...-.IOOOIIOOg-...zgz-.0.0

= Trädgårdsehamignnen =

Dess odling och tillväxt.
Populärvetenskaplig serie.

Champignonen, som oftast förekommer i form af en liten hvitaktig parasoll, inuti beklädd
med rosenfärgade skifvor, är ej annat än den egentliga växtens befruktningsorgan, samt bildas
af små hvita fibrer, som utveckla sig i gödsel och kallas mycelium.

Gamla stenbrott erbjuda den temperatur, skymning och fuktighetsgrad, som fordras för
champignonens utveckling. Man placerar här på långa afstånd från hvarandra luftvexlingsrör,
afsedda att bortföra de dåliga dunsterna och den öfverflödiga fuktigheten.

I odlingssalarne packa arbetarne ihop kompakta gödselstackar, hvarefter de företaga späek-
ningen, som består i att sammanblanda gödseln och champignonsådden.

Efter några månader komma champignonerna upp och vi få nu här se deras utveckling
på 20 kinematografsekunder i stället .för under tre veckor, den tid champignonerna behöfva
för att växa till.

0.:...-
O

En kurs i räddning
af skeppsbruth

(AUSTRALIEN).

Intresantaste och vackrate naturbild.

 

 

Det af en stark dyning upp-
rörda hafvet bereder skolans
elever tillfälle att öfva sig. De
på stranden af Cheltenham för-
samlade eleverna ha genom arm-
signaler underrättats om att ett
fartyg håller på att förlisa. Lik-
som om det vore frågan om ett
verkligt skeppsbrott sättes en
kanot ögonblickligen ut och gos-
sar och flickor öfva sig i räd-
dandet af skeppsbrutna. Med
tillhjälp af ett tåg och till följd
af en skicklig manöver föres en
föregifven drunknad hastigt upp
på stranden. Nu få eleverna
genom rytmiska rörelser lära sig
söka återkalla den drunknade
till lifvet, hvarefter de, ganska

V trötta efter ansträngningarne,
taga sig ett uppfriskande bad i
sällskap med de räddade.

Storartad och originell skämtnyhet!

Ficktjuiven och Nick Winter

Den världsbekante detektiven Nick Winter utför sin roll i
denna bild med så mycken humor och fantasi att han därige-

nom iirar ytterligare en triumf att lägga till de många föregå-
ende.

Nick Winter Iär en förslagen skälm på spåren samt öfverraskar denne i en bank, hvarest han
med oerhord Iskicklighet och fräckhet medels en spatserkäpp plundrar ett bankbuds portföljw
D .I Med .en instinktiv rörelse bsticker detektiven handen i tjufvens ficka, men genom denna
atbord .blir han sjalf tagen för tjuf af bankbudet, som tillkallar polis Nick föres belagd med
handbojor till polisvaktkontoret, åtföljd af sin tjuf, som nu förvandlats till anklagare. Men
har forbytes rollerna och den skicklige polismannen afslöjar med lätthet sin motståndare.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken omhedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda. Stockholm 1911 Stellan Stats Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain