#4680:

PROGRAM

nglands kust

Vackraste natursc enerier.

 

 

 

Denna. färd, som gär genom en kuperad terräng, om-
växlande med höga berg och djupa dalar, genom hän-
förande trakter med talrika. betesmarker, erbjuder oss
de mest pittoreska scener.

 

ITALIENSK KoNs TFILM!

M ir a, K l e t
i Lejonets
== håla ==

Spännande skådespel.

  

 
    
     
      
    
    
    
  

1. En hoffest i Babylon. 10. Konungens förälskelse stegras.
2. Konungen med följe gör en ut- 11. Esther krönes till drottning mot
flykt. i sin vilja.
3. Den sköna jungfrun Esther be- 12. Smyckad med juveler.
hagar konungen. 13. Esther trotsar majestätet och
4. Soldaterna föra den utvalda till kastar kronan inför konungens
slottet. 1 fötter.
5. Fafäng strid mot öfvermakten. 14. Den uppstudsiga skall kastas in-
6. Den fangna föres inför majiestä- för lejonen.
tet, som gör allt för att behaga 15. I lejongropen.
Esther. 16. Ett mirakel sker.
7. Hennes hjärta förblef obevekligt 17. Folket reser sig mot sin konung
ty det tillhörde en annan. och fordrar Esthers irigifvande.
8. Konungen visar landet han här- 18. Konungen ger efter för massans
skar öfver. fordringar.
9. Esther vägrar att blifva drott- 19. Folket i uppror.
ning af Babylon. 20. Esther äterser sin trolofvade.

  

 

glillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!

W Hur det dansas E
il olika delar af världen

. Francaise, dansad af bondfolk i 8. Japanskor som dansa.

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Frankrike. 9. Egyptiska danser (Kairo).
2. Bretagniska danser. 10. Dans i Styrien.
3. Kinesiska danser. 11. l Bulgarien.
4. Hur det dansas i Kaukasien. 12. I franska Sudan.
5. Sudan-negrer som dansa. ., 13. Spanska danser.
6. Strutsdansen. 14. Mozambique.
7. Dans i Senegal. I

Högst intressant!

NMMWHIMWIIWNWIWMH.
l---: MUSIK : .-:

Ryska bHden

(N ij ni-Novgorod, Odessa).
Vi se här upprullade pittoriska tailor frän Nijni-Novgorod, hvarest Volgas och
Okas bläaktiga linjer slingra sig; Odessa med sina tvänne så. lifliga hamnar vid

Svarta hafvet; scener frän lifvet till sjöss, arbetaremältider i hamnen samt vidare
den nationella samovaren.

Wu" American kinema! W

:E
i
å
ä
i
i
i
i
i
i
i
i
i

 

 

 

 

 

"- Stort spännande

 

 

 

 

 

äkta amerikanskt indiandrama

.Tiagams dotter

eller

De svarta bisonoxarnes besegrare.

WFGripande drama från de olika indian-W
stammarnes ständiga fejder mot hvarandra.

Handlingen i korthet denna: Indianen Falköga, hvilken är för-
älskad i sin höfdings dotter, Nora, drager utikrig mot ien fientligV
stam i hopp att vinna ära och därigenom erhålla sin älskades hand.

I-Ian återvänder ocksåJ som segrare öfver wDe svarta Bisonoxarnet
och för att iira denna seger anropar hans stam ödet om att det mätte
utpeka ett försoningsoffer ät Niagaras ande.

Lotten faller på. den unga Nora. Undergifven ett oundvikligt öde,
fogar hon sig i att offra sig, men Falköga, som ej kan finna sig i att
förlora sin älskade, följer henne pä färden.

1 1 1 l- I ...af .å .; I 1 NH .1 . . 1 .
.fm O - . - O -- ev I -
,, 1 . . 1 . Å. I, I , . v j. I 1. .v ,. g é W. à x

 

..-1 ,

 

Den oemotståndliga munterheten och
uppsluppenheten i denna scen måste
meddela sig äfven till den mest surmulne.

 

Rosalie, som öfverraskat sin man i kurtis med husjnngfrun, vill be-
röfva sig lifvet. Hon skjuter sig och hennes hufvud rullar pä marken.
När mannen ser sin hustru stympad pä detta sätt, gripes han af samvets-
kval, hämtar en kruka med lim och sätter omsorgsfullt fast hennes hufvud. 1
Operationen lyckas öfver förväntan väl Men Rosalie, som ej vill uppge 
sina dystra planer, kastar sig under en ängvält och blir alldeles tillplattad. 1 1
Den förtviflade mannen försöker äterväcka henne till lifvet. En chaufför l
länar honom sin pump, och han pumpar luft i henne, sä att hon lefver
upp pä nytt. I-Ion röres slutligen af sä mycken kärlek, och efter ett -
sista själfmordsförsök förlåter hon sin" man.

Den oemotständliga munterheten och uppsluppenheten i denna scen
mäste meddela sig äfven till den mest surmulne.

 

 

B
--
Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

 

 

 

 

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain