#4679:

.Senaste världsnytt!

athé- ournalen
mimmi nun-"unn-

I (Lefvande tidningar)l I

lllustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intresse från hela
världen. - Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE

I 114  

oss! oss! i
NYHETER!

 

 
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F- KONSTPILM , F-

Een Wilseförda

Drama af Thierry.

 

Personerna:
Zinkarbetaren Jean......... Hr Dorival
Den blinda modern ...... .. Fru Tessandier
Jeans hustru.................. Fru Ninovo.

En ung hustru, Marguerite, har öfvergifvit sin man, som är zinkarbetare och
blifvit en dam på modet.

Jean, hvilken ej kan glömma den otrogna, lefver ensam med sin blinda mor.
En dag, under det han arbetar på en byggnadsställning, ser han sin hustru fara
förbi i automobil med en herre. Upprörd öfver denna syn stiger han miste,
faller och bryter benet.

Medan arbetaren till följd af en smärtsam operation måste kvarstanna på
sjukhuset, gör nöden sitt inträde i hans hem. Hans gamla mor, ledd af sin son-
dotter, måste gå omkring och tigga och slumpen för henne i sonhustruns väg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u Marguerite gripes af samvetskval, lämnar sitt glada lif och återvänder till n

I huset, där hon genom sina tårar och .sin ånger vinner förlåtelse. I

I. II
:I: r - ll:
I. MUSIK I.
ll - t t - II

 

 

N yårsfiran f! et iJapan

En liffull och vacker resebild.

Under en 14 dagars tid råder den lifligaste rörelse på de af gröna bambubuketter prydda
gatorna. I alla kvarter gå. komedianter från dörr till dörr och gifva föreställningar: dekorerade
kärror ha att framvisa nya varor. I synnerhet erbjuder Teatergatan en typisk anblick med
sina fladdrande band, på hvilka föreställningarna annonseras och affischerna, som återge de
förnämsta scenerna och locka publiken till sig. Under tiden äro de små japanskorna syssel-
satta med att kärleksfullt vårda de vackra dvärgpersikoträd, som de erhållit i nyårsgåfva.

 

.I I =KoNsTFlLM = I

olycklig kärlek

J

 

 

Mäktigt gripande drama ur lifvet, utspeladt
med realism och känsla af framstående
artister.

På det kontor, där den stackars sjuklige Jacques arbetar, hvilken
ej äger någon af de egenskaper, som locka kvinnorna, flirtar en ung
och glad maskinskrifverska med hans vackra och friska kamrater, utan
att lägga märke till den stackars vanlottades uppriktiga och hopplösa
kärlek.

En morgon när Jacques tror sig vara ensam lägger han en blom-
bukett pä den vackra flickans pulpet. Två af hans kamrater hafva

I emellertid åsett detta. De hafva ofantligt roligt häråt och uppmuntrade
af den glada maskinskrifverskan, uttänka de en kärleksmystifikation
samt lägga ett elegant kuvert på Jacques, pulpet.

Han återkommer, finner brefvet, blir förvånad. Det är likväl till
honom . .. Och hvad det luktar godt! Han blir upprörd och sätter
upp pulpetlocket för att man ej skall se honom. Vild af glädje och
hopp öppn-ar han darrande det hemlighetsfulla kuvertet och läser:
aEn ung kvinna, som älskar Er och känner Er mycket väl, vänt-ar
Er i afton kl. 5 vid Marcelligatana. Jacques vill ej tro sina ögon. Ar
det möjligt att hans dröm skall gå i uppfyllelse? Han anländer till
mötesplatsen långt före den utsatta tiden och promenerar fram och
tillbaka under feberaktig längtan. Hon är försenad... Kölden är
skarp. Jacques är uselt klädd i en mycket tunn öfverrock... Hon
dröjer alltjämt. Han gripes af sorg och sedan af fruktan samt börjar
tro att man drifvit med honom. Han hostar och är alldeles stelfrusen.

Plötsligt ser han sin kamrat arm i arm med den han väntar på,
bägge skrattandeoch njutandg: af hans smälek. Jacques lider förfär-
ligt samt svimmar på gatan och de förbigående skynda fram.

Han blir mycket sjuk, yrar och drömmer att HON är kommen,
att de gå arm i arm genom en folkhop, men känna sig isolerade ge-
nom sin lycka. Sedan återfår den olycklige för en stund medvetan-
det. Hon är verkligen hos honom, drifven af sina samvetförebråelser
samt lägger en ofantlig blombukett på sängen och den döende njuter
ett kort ögonblick af sin väns närvaro. Därefter faller han tillbaka
mot kudden. Kampen är slut. Jacques lider ej mera.

 

 

 

 

 

 

Miss Plumoake från New York

Komisk seen af René Chavanee.
I hufvudrollerna fröknarna Mistinguet och Pascala vid Sarah Bernhardt-Teatern.

En stormrik arftagerska, Miss Plumcake anländer till Paris, där hennes ankomst
redan på förhand förkunnats af ogrannlaga tidningar. .

"fl Den unga främlingen blir högeligen förargad öfver att hennes incognito röjts och
byter kläder med sin sällskapsdam, för att på. detta satt lura hemgiftsjägarna, som
omgifva henne och göra henne sin kur, så snart hon anlandt.

Under det att sällskapsdamen uppvaktas af en hel skara beundrare, hvilka för-
tjusta applådera alla hennes excentriciteter, får Miss Plumcake sitta ensam och öfver-
gifven. En af arftagerskans uppvaktande kavaljerer, grefve de Vielsouche, som af sin
fader tvungits att söka få hennes hand, fattar afsmak för hennes opassande uppträ-
dande och går bort till sällskapsdamen, i hvilken han blifvit förtjust. Mer och mer
förälskad, uppvaktar han traget den ensamma och ämnar fria när hon drager sig ifrån
honom. Hon gör nu slut på. den skandal sallskapsdamen ställt till, samt omtalar sin
list för de förbluffade hemgiftsjägarna. Nu vågar grefven ej göra anspråk på den rika
arftagerskans hand hvarför det blir hon, som uppsöker honom och presenterar ho-
nom som sin fastman.

 

 

 

 

 

= Måndagar ooh Torsdaoar nytt program =

 

 

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

Eftertryck af programmet förbjude. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryclceri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain