#4678:

PROGRHM

 

 

 

 

Om beredning af s. K.

e Manillahampa e

(FILIPINERNA).
Färgkinematografi.

lntressantaste verklighetsbild.

 

 

Af abaca, ett slags bananträd, som förekommer på ön Manilla, erhålla vi ett räämne för textil-
industrien, som i dagligt tal kallas Manillahampa. Det trådiga ämnet är
mycket lätt att erhålla; hvart tredje hvarf innehåller fibrer. Abacatråden
är mycket stark och kan uppbära ända till 15 kg. Af dessa fibrer till-v
verkas mattor, halmmattor, väfnader, kablar, klocksträngar, papper etc.

 

 

 

 

 

Den vackra
W mjölkflickan

III ETT ORIGINELT TESTAMENTE III

Nutidsskildring i 10 afdelningar. I Verklighetstroget.

Iscensatt och spelad af Amerikas främste skådespelare, Maurice Costello.

233335

-- I nu 12
.

a

 

 

 

Sasom en högst originell bestämmelse fär man betrakta den paragrafi onkcl
Sams testamente, som insätlcr hans niece till arfvingc af en stor förmögenhet
mot det att hon tjänstgör som mjölktlicka under ett är pä onkelns nyt-"örvärfvade
egen dom .

Den vackra nieccn är en dam af värld7 men lifvct på landet misshagar
henne icke. och belöningen som väntade skulle egentligen blifva en öfvcrraskning,
isynnerhet som den i grannskapel, boende slottsherrns son gjorde sin kur för den
vackra injölkflickan. De unga älskande önskade gifta sig med hvar-andra, men
slottsherrn har ingen lust att gifva sin son till en akovaktcrsktw. - Man tänkte
med vemod på (len stackars mjölkilickan7 men, händelserna skulle nppordnas
till allmän belåtenhet.

 

 

 

 

Storartadt skämtnummer! -

Herr Leehat vill själf sätta
upp sina gardiner

eller Sparsamhet år en dygd

- i vissa fall, kanske man får tillägga. - 1

Dock för att praktiskt tillämpa detta ordspråk beslutar herr Lechat att själf sätta upp sina
gardiner. Han går först att hämta en stege. Men ovan att bära så skrymmande föremål,
knuifar han omkull gästerna på kaféterrassen, ett fruktstånd, en målarställning o. s. v.

En ursinnig folkhop sätter efter honom, men han lyckas dock komma hem samt börjar
uppsättandet af gardinerna, likväl ej utan att först hafva ställt till en hel del spektakel. Till
råga på olyckan vickar stegen-till och krossar fönsterrutorna, hvarvid vår hjälte faller ner
midt bland sina förföljare. Vinsten af besparingen blir alltså ett gatlopp och1 ett fördärfvactt
möblemang.

"23:32"i?""åIIIIIIIIIIIIIIIII?""å""I?32"";
g-:I  å MUSIK   3-3
å...:::::.OOå.I..ä::::::::::::::::::å.l..å-.I:::::II.i

 

 

Ur serien

Mellantyslia städer

En intressant tur genom de äldsta stadsdelarne i Frankfurt am Main.

WWW

 

 

 

 

 

AMERICAN PICTURE

 

iDen Cowboyfliclian
skänker sin härleli"

 

 

 

= Ett hurtigt och medryckande kärleksdrama från Västern :
I om tvänne cowboys, som voro rivaler och huru den ene genom svek och list I
I sökte tillintetgöra sin medtätiare men därigenom endast gick sin egen olycka och I
I undergång till mötes. i I
I 1. Joe Watkins, en rask och duk- 15. Skogsridten. I
- tig yngling kommer till Västern. 16. Sheriffens kungörelse. I
: 2. Pa Roberts farm. 17. Man far signaleinent på. den efter- :
3. Den nyantagne cowboyn. spanade förbrytaren.
I 4. Omtyckt och afhallen af alla. 18. Anmälan hos polisen. I
I 5. Vid de dagliga sysslorna.l 19. Farmaren unde-rsoker saken. I
6. Onda ögon. 20. Pa telegrafstationen.
I 7. Joe och farmaredottern Jessie. 21. Svaret fran sheriifen. I
I 8. De bada rivalerna. 22. I ängslan och bäfvan. I
I 9. En välförtjänt bestraffning. 23. Ilbudet anländer. I
I 10. Fiendskapen stegras. 24. De älskande få. faderns välsig- I
I 11. Joe Watkins gör framsteg hos nelse. I
I den sköna. 25. Hämndförsöket har misslyckats. I
12. Den svartsjuke spionen. 26. Ränksmidaren visas pà. porten.
I 13. Hämndplaner. 27. Joe Watkins belöning. I
I 14. En misslyckade öfverfau. 28. Mot iyckan. I
I I

Petter tager fel på sin
tillämnade brud

Komisk scen af Landrin.
I hufvudrollerna den draplige humoristen PRINGE samt FR. REUVER.

Herr Ledoc vill gifta bort sin brorson Petter. l samråd med sin vän Durand he-
stämmcr han. att iriaren, som är till ytterlighel blyg, skall presentera sig för fröken Aglaé.
Dnrand som husets nrmakaie.

Petter ringer pä hos Durands strax efter det att familjen gätt ut och husjungfrun,
Ernestine, klädd i hatt och handskar. står i begrepp att följa sitt herrskaps exempel. Den
föregifnc nrmakaren. som later bedraga sig af skenet, tager miste pa fästmö och börjar
göra den vackra hnsjungfrnn sin kur. Allt går efter hans önskan. Dä kommer familjen
Durand hem. Aglae, hvilken tar danslektioner i hopp att finna en man, gör vid sitt in-
träde nägra danssteg. och Petter. som tager henne för tjänarinnan, vill förskatfa sig hennes
hevagenhet samt sticker därför en krona i handen på henne.

Nn inträder herr Durand och vår förälskade. Petter anhåller om husjungtruns hand,
da han tror henne vara dottern Den olycklige friaren upptäcker nu sitt misstag. Men
ack. för sent! Aglae finner sig komprometterad genom de djärfva verser han sändt hus-
jnngfrun. och han mäste. med eller mot sin vilja, gifta sig med dottern.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0 .

.. Manliga och Tursdiiet nytt metall .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain