#4677:

Program.
.W

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

.Senaste världsnytt! så

 

 

då!

rs Plh é- si
ourn alen

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

 

händelser af vikt och intresse från hela
världen.

 

Nyheter hvarje vecka.

BILDSERIE N:O 111

 

 

s

 

 

I Italiensk Konstfilm l

Konungens
älskarinna

HIsToRlsKT
sKÅDEsPEL

Händelsen tilldrager sig i konungariket
CASTILIEN år 1340.

 

 

 

Kinematografi i färger.

Fernand, en ung riddare, är förälskad i den sköna Leonora de
Guzman, som, ehuru han är okunnig härom, är kung Alfons Xlzs
älskarinna. Leonora besvarar hans kärlek och för att göra sig
förtjänt af hennes hand, gör Fernand fursten betydande tjänster
ute i kriget samt begär sedan hennes hand af konungen. Denne,
som blir något förvånad öfver denna begäran, beviljar den dock.
Hofmännen, som ej kunna tro att Fernand är okunnig om favori-
tens vanära, visar honom sitt förakt. Upplyst öfver rätta för-
hållandet och uppretad öfver den roll kungen låtit honom spela,
bryter Fernand sönder sin värja och kastar den för Alfons, fötter,
afsäger sig sina titlar samt drager sig tillbaka till ett kloster.

Klädd som pilgrim uppsöker Leonora honom här samt urskuldar
sig för den usla handling hon tvungits att begå. Utmattad af
vandringen och förkrossad af blygsel och smärta dör hon i Fer-
nands armar. "

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= KONSTFILM =

Dan sösens
tillb ediare

Dramatisk seen af KEROUL.

Personerna:
Clownen ................ .. Hr Thalés
Clownens dotterl - -
Mjölkflickan I .... .. Frkn Pacitti

 

n gammal clown lefver mycket lycklig tillsam-
mans med sin dotter Irene, en vacker och firad
dansös, ända till dess att den unga flickan
ger efter för en af sina tillbedjares enträgenhet
och lämnar hemmet för att fly med sin för-
förare. Men fadern har upptäckt hennes före-
hafvande. Han förföljer henne och upphinner
henne i det ögonblick hon stiger upp i en auto-
mobil. Dottern försöker nu undkomma honom,
men blir öfverkörd af en auto.

Åren gå. Den gamle clownen, som har dragit
sig tillbaka till landet, kan ej glömma den för-
skräckliga händelsen. Han möter nu en ung
bondkvinna, hvilkens slående likhet med den
förlorade dottern smärtsamt uppväcker hans
minnen. Den unga flickan bemödar sig att ,
göra hans sista dagar lyckligare och gubben,
som förblandar bilden af den aiiidna med den
närvarande lilla mjölkflickan, inslumrar i den
sista hvilan med det trösterika intrycket att
vara omgifven af sitt barns ömhet.

 

 

 

 

 

 

 

 

O AMERICAN KINEMA O

Den lefvande fåtoljen

En skojfrisk spökhistoria.

Alicia är förälskad i sin kusin Harry och vill gifta sig med honom, men hennes
mor, fru Tewards, vill skilja dem åt och ämnar därför låta henne företaga en resa.

Under moderns frånvaro besöker Harry sin fästmö, men blir öfverraskad af be-
sökande samt kan ej komma ut. Han gömmer sig därför under ett öfverdrag och
föreställer på. så sätt en fåtölj.

Midt under afskedsvisiterna börjar den improviserade möbeln att röra på sig
samt skrämmer härigenom bort de besökande, som tro att det spökar.

Harry uppträder nu som räddare samt jagar, efter att ha utfört en storartad scen,
de förmodade spökena på, flykten.
I Den tacksamma fru Tewards skänker honom nu sin dotters hand. Alicia skall
likväl resa, men det blir påé- bröllopsresa.

 

u-
Måndagar och Torsdagar nytt program.

 

 

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljet9cn gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjudas.

 

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain