#4676:

E Pace-Am E

 

 

 

V En jakt på
Marabustorkar i Abessinier

Högst intressant och värdefull verklighetsbild framtälld i
naturliga färger.

Denna nya jaktexpedition, som på ett värdigt sätt sluter sig till
dem, hvilka vi förut visat i serien "Storvildtjakt i Central-
afrika". har. till föremål jakten å marabustorkar.

Medelst ett lockbete luras fåglar af alla slag i massor inom skotthåll. Men jägarna förakta
de vanliga arterna och trakta endast efter de sällsynta marabustorkarna. Vid knallen af skotten
taga de öfverlefvande fåglarne för ett ögonblick till flykten, men-frestelsen efter det läckra
bytet är starkare än deras fruktan och snart återvända de till den plats, där jägarne lagt sig
i försåt. Också kunna dessa vid hemkomsten, såsom synes å vår film, ståta med ett rikligt
jaktbyte. 1

Liivets

Ur en ung jömans .
historia.
. Tjänsten antages.
. Den gamle sjöbussen hämtar sin skyddsling.
. Afskedet från farmodern.
. Ett godt rad med på. den första resan.
. Ned till den väntande skutan.
. 4I arbete. .
. Skeppsgossen behandlas illa.
. Den gamle sjöbussen tager sin skyddsling
i försvar.
9. Näten lagas.
10. Ute på. hafvet.
11. Brefvet till farmor.
12. Hos kaptenen. I

 

 

 

wMIGUH-PWNI-l

 

 

 

13. Farmodern far den första. underrättelsen
frän den fader- och moderlöse.

14. Förbönen.

15. Ut på. langtur.

16. I kamp med brottsjöarne.

17. Skeppsbrottet.

18. Ijin modig gosse.

19. Andtligen räddade.

20. För mycket för den lille.

21. Den sista hamnen.

22. Kända toner.

23. En duktig pojke.

 

 

 

 

 

 

== De förtjusande, ==
- men f trolösa sirenerna -

En vacker sagobild framställd i färger..

Borggrefve Hans von Rheinfels7 dotter Wilhelmina sitter och spinner
i väntan på sin trolofvades, den tappre riddersmannen Loreley, åter-
komst.

Kommen till grannskapet laf borgen känner den unge mannen sitt
hjärta våldsamt klappa vid tanken på sin guldlockiga fästmö samt fort-
sätter långsamt sin väg framåt utefter Rhenstranden. Plötsligt uppen-
barar sig inför hans tjusta blickar en skara sjörår, mildt helysta af
månens strålar. Halft mot sin vilja glömmer sig den unge riddaren
kvar inför den förföriska tallan. Då han ändtligen kan slita sig därifrån,
märker han att han lämnat sitt hjärta i pant hos de sköna sjöjungfrurna.

F örgäfves försöker han sedan att i sin fästmös närhet glömma de
trollska uppenbarelserna från floden.

På själfva bröllopsaftonen kalla honom deras röster och Loreley,
som ej kan motstå trolldomen, öfvergifver sin unga brud och störtar
sig i floden, där han. ömkligen omkommer.

- I O

 

 

 

 

 

 

 

 

å MUSIK

I Sagornas stämma talar:

 

mäktigt till naturens barn

En vacker och gripande kärlekshistoria.

 

 

B==H=Ea

EN MEXlKlNSK LEGEND

En skara indianer öfverfaller och tillfångatager några stackars fredliga kloster-
bröder samt begrafver deras prior lefvande.

Men i grafven -sker ett underverk. Ur en tafla föreställande Frälsaren, stiger
Kristus själf fram i sitt himmelska majestät och aflyfter den tunga sten, som täcker
grafven, därmed befriande sin tjänare. aGåa, säger han, aoch befria dina fångna
brödet-la . -

Priorn trefvar sig försiktigt fram bland stora stenblock, uppehållen af sin tro
och sin viljekraft. Men efter en stund segnar han ned af mattighet och ansträngning.
jesus uppenbarar sig i detta ögonblick ånyo för honom och leder hans steg ända
fram till en i grannskapet boende herde, som sedan hjälper honom att ur fångenskapen
rädda de öfriga bröderna.

B==H=H=a

Den väntade bröllopsgåfvan

eller

"En vagn utan häst"

Ovanligt munter skämtbild.

Billy mottager från sin farbror Lewis ett bref, i hvilket denne lofvar att i bröllopspresent
gifva honom aen vagn utan häst), för hvilken han säger sig hoppas att Billy snart måtte få
användning.

Hvad kan väl menas med een vagn utan hästh Naturligtvis en automobil tänker Billy.
Följaktligen skyndar han att imhämta de nödiga kunskaperna i chaufföryrket. Men, oerfaren
som han är, sätter han för stark fart, ehuru vägen är uppfylld af farligheter. Med ett kramp-
aktigt tag om ratten ilar den stackars Billy ständigt framåt i samma rasande fart, beredd att i
hvarje ögonblick råka ut för den mänskligt att döma oundvikliga katastrofen, då till all lycka
ett fel på motorn kommer den skenande automobilen att stanna, innan någon olycka händt.

Men i stället inträffar en fruktansvärd explosion, som kastar Billy högt upp i luften. I-lan
reser sig dock från detta fall, ehuru haltande och öm i alla leder.

Slutligen anländer den , omskrifna vagnen. Döm om Billys känslor då han i stället för
den väntade automobilen finner en - barnvagn.

m

Måndagar och Torsdagar nJyttIprogram.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles. I:
I: Publiken ombedes vördsamt att använda den platshvartill biljetten gäller. I:

 

Eftertryck af programmet förbjuden.. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain