#4675:

Ilär revulvem är umare

 

  

PROGRAM

I= Bilder från ett böhmisltt =

. ltolgrufvefält

Efter en generell vy af i gruffåltet visas å denna Elm, huru det kolet betäckande
jordlagret atlägsnas och borttransporteras medelst en för ändamålet särskildt byggd
jarnvag.

Parallela tunnlar, som stå i förbindelse med andra, vinkelrätt mot de förra dragna
sådana, uptagas på vissa afstånd från hvarandra, hvarigenom hela det skickt, som
man för tillfället vill komma åt, kommer att uppbäras af de genom nyssnämnda
tunnelsystem uppståndna jordpelarne. 1

Med dynamitens tillhjälp atlägsnas sedermera dessa pelare, hvilket har till följd
att hela det underminerade skicktet rasar ned. Gallerierna i den förra underjordiska
grufvan användas numera blott till koltransport. Vagnarnes ilastning sker med till-
hjälp af ett s. k. paternosterverk.

 

I I
Amerikansk sensationsfilm!

Spännande äfventyrs- och kärleksdrama från gruf-
distrikten i Västern.

  

1. Paul och hans syster resa till 15. Paul hvilar sig efter dagens arbete. i Å

 

Västern. 16. Besöket hos sheriffen.
2. ånkomsten till grufdistriktet. 17. Pauls trolofning. I
3. Afventyren börja. 18. Ett förtroendeuppdrag.
4. Närgångna cowboys. 19. Sherifffen reser bort.
5. Det blåa stålet blänker. 20. Paul återvänder hem.
6. Indianhöfdingedottern afstyr 21. Indianöfverfallet på skolan.
uppträdet. 22. Paul söker rädda sheritfenskassa.
7. Paul sätter sig in i sina nya för- 23. Oga mot öga.
hållanden. 24. En hård envig.
8. En hjärtans kär. 25. En välriktad pil.
9. Man roar sig på fridagarne. 26. Herre öfver situationen.

10. Öfningar i bågskjutning. 27. Hos sheriäen.

l 11. Indianskan som första pristagare. 28. Bröllopsfesten. 
12. En skollektion. 29. Ett förkrossadt hjärta. i
13. Missuppfattad vänlighet. 30. Höfdingen tröstar sin dotter.

14. Undervisningen störes.

Spådom en

Nyfiken att få erfara något närmare om sin dotter Alines framtid i det ögonblick,
då han just står i begrepp att gifta bort henne, vänder sig herr Martinet till en fram-
stående mager.

Efter att noggrant hafva undersökt ett af den tilltänkte makens hårstrån, för-
klarar den förträfdige magern, att den stackars unge mannens ifråga framtid artar
sig att blifva mycket olycklig. Knappast gift kommer m. a. o. den man, hvilken
herr Martinet tänkt gifva sin dotter, att iiy till utlandet med hemgiften, för att slut-
ligen, efter en massa äfventyr, hamna i ett fängelse, framför hvilket en galge hotande
reser sig.

Dessa oroande förutsägelser hafva till följd att den olycklige friaren ögonblick-
ligen köres på porten, medan den listige magern intager hans plats hos den sköna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. : . g : o: o..
0 M U S IK I 0
o.. o.. : . .  o.. o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYLTBUFiKENY

Komisk scen af Peyre de Bétouset.

UPPTRÄI)ANDE:
Herr Bach ............................ .. Léonce. Plumeau
Fröken Guitty ......................... .. Tant Ursula
Fröken Blémont ...................... .. Fru Plumeau

En fattig bokhållare, Léonce Plumeau, mottager ett telegram, hvari han underrättas
om, att hans tants sjukdom tagit en oroande vändning. Léonce visar sig högst förtjust
öfver detta meddelande samt skrifver genast till sin hustru för att bedja henne resa till
tanten med en burk af den sylt, hon just håller på att koka, allt idet genomskinliga syftet
att påverka tanten att göra sitt testamente till hans och hans hustrns förmån.

Léontine skyndar sig att hörsamma sin mans råd och begifver sig helt upprymd till
sin tant, åt hvilken hon utvalt sin allra största syltburk.

Tanten mottager henne mycket kärleksfullt och visar henne sitt testamente, hvarigenom
hon insättcs till universalarfvinge.

Léontine återvänder därpå hem synnerligen tillfredsställd med sin resa...

I Knappast. har hon begifvit sig af, förrän tanten, hvilken är förtjust i sylt, skyndar sig
att öppna burken för att smaka på dess innehåll, då hon-plötsligt på det papper, som be-
täcker densamma, upptäcker sin systerdotters mans stil. Ar det månne en vänlig tillägnan

till henne? Hon sätter glasögonen tillrätta på sin näsa samt läser: iKäi-a Léon - -jag
har just mottagit ett tele - - i från doktorn, hvari han meddelar det gamla kärings-
krället tant Ursula --- à --- beslutat sig för att gå hädan - - i. lies genast till henne,

ty måna om arfvet à - --. Din tillgifne make Léonce. I

Det var herrskapet Plumeaus jungfru, som kommit på den olycksaliga tanken att an-
vända I.éonce"s bref till omslag på syltburken. Tant Ursula är nära att kväfvas af harm
samt tår en häftig nervattack. Några dagar efteråt afsomnar hon för alltid, efter att till sin
jungfru hafva. testamenterat hela sin förmögenhet samt till sin systerdotter och dennas man
g den syltburk, som de så vänligt skänkt henne.

WW
Födelsedagen

Dramatiskt skådespel af Paul junlia, med fru Barbieri
i hufvudrollen.

En stackars fattig gammal fröken, M:lle lélicité, Väntar sig på sin födelsedag ett besök
af sin gamla väninna, M:lle Hortense, hvilken, ehuru lika fattig som hon själf, aldrig brukar
glömma bort henne på bemärkelsedagen i fråga.

Mille Félicité, som gärna vill bjuda sin Våninna på något godt, kan icke tillåta sig
denna lyx på annat sätt än genom att sälja en gammal indisk schal, ett arf från hennes
moder, för hvilken man i en klädesaffär bjuder henne tre francs. Men hon har svårt att
besluta sig att för en så ringa summa göra sig af med sin schal, som för henne är ett
dyrbart minne. Vid utgåendet från klädesatfären hittar hon på gatan en med guldmynt
späckad börs.

Den gamla kvinnan känner sig ett ögonblick frestad af all denna härlighet, men hennes
hederliga natur tager snart ut sin rätt, och hon går med sitt fynd direkt till polisvakt-
kontoret.

Samtidigt inkommer en dam för att efterhöra sin förlorade börs. Hon igenkänner
såsom sin den på kommissariens bord liggande börsen och vill lämna hittelön till M:lle
Felieité, som likväl vägrar att mottaga något.

Men den unga damen, hvars namn är Mzme Vermont, har fattat intresse för den torf-
tigt klädda gamla kvinnan och följer efter henne i sin automobil. På så sätt kommer hon
underfund med hennes stora fattigdom, och om aftonen, medan de båda gamla väninnorna
med en enkel tillställning lira högtidsdagen, kommer en betjänt och aflämnar till M:lle
F élicité, som icke vill tro sina ögon, förutom en präktig bukett, den indiska schalen, samt
en delikat fcstmåltid, jämte ett bref, hvari hennes välgörarinna meddelar, att hon i en bank
deponcrat ett värdepapper, som tillförsäkrar henne, M:lle Félicité, en årlig ränta af 1,200 frcs.

WNme
Det första ltörsbäret

Herrskapet Balandard, som nyligen dragit sig tillbaka frånaffärerna, installerar sig i en
vacker villa på landet. De äro förtjusta öfver det för dem ovanliga landtlifvets behag och följa
med kärleksfulla blickar ett af dem midt i trädgården planteradt körsbärsträds utveckling. Sedan
de på sitt träd upptäckt ett körsbär, känner deras glädje inga gränser, och de skynda sig att
omgifva det kära trädet med en inhägnad, kring hvilken de placera en hel rad af fågelskrämmor
och vargsaxar . . .

Om dagen sitta de i en krets omkring det märkvärdiga trädet, hvars första körsbär de
aldrig förtröttas att betrakta och sedan natten inbrutit företaga de en sista rond för att öfver-
tyga sig om, att ingen farar hotar deras ögonsten.

Körsbäret börjar ändtligen mogna! Aldrig, så långt herrskapet Balandard kan minnas till-
baka, har man sett ett sådant körsbär! - - - Kommer så en roflysten skata, som plockar
det läckra bäret, hvarpå hon fiyger sin kos så fort vingarna bära. Utom sig, störta familjen
Balandards medlemmar efter tjufven, men råka härvid fastna i de rundt om uppsatta varg-
saxarne, ur hvilkas fasta grepp de endast med möda kunna befria sig.

t
Måndagar och Torsdagar nytt program.

Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Eftertryck af programmet förbjuda.

 

stockholm 1911, steam stan Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain