#4673:

ROGRHJIIII

Nilllll lllll llllliillllllll ill il llllllil lill lllllllllll

WR Kinematograii i färger! W

En hel skara af arbeterskor är sysselsatt med tillverkningen af de mer eller mindre
praktfulla, konstgjorda blommor, som åtgå till garnering afI damernas hattar. I
Denna film visar oss en bild från atelieren, där tillklippnlngen, fargningen och krus-
nin en af blommorna ä a rum. a . .I
g Sedan återstår eghdast själfva hopsättandet, nagot hvari de darmed sysselsatta arbeter-
skorna visa prof på såväl skicklighet som smak.

" Shoflicliaren
och den rilte mannen

Komedi efter La Fontaine. Bearbetad af Tete.

SKoflicKaren - den dråplige humoristen PRINCE.

aEn skoflickare sjöng från morgon
till kvälls, fattig och glad utan be-
kymmer för morgondagen. En finans-
man, hans granne, lika sorgsen som
rik, beklagar sig öfver, att han stores
om dagen och hålles vaken om nat-
ten af denne bullersamme filosof.
Han står inte ut längre, utan koper
tystnaden för en stor säck guld. All-
deles bländad vid åsynen af .dessa
skatter skrinlägger vår oskofltckare
pengarna och glädjen "pa en gang.
pTy från denstunden ofvergaf som-
nen hans läger; bekymmer, "mi-ss-
tankar och oro voro hans standiga
gästen). Trött på en skatt, som .kos-
tar honom hans hvila, ger skofhcka-
ren pengarna tillbaka till sin granne
och börjar i detsamm: ater med sma
" i s ratt. o i -
Vlsor Oåkfäcljlgngäftdför mera än rikedom, det är sens-moralen af denna fabel, som sa spirltuellt

tolkas af Prince.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinematograii i färger.

Zigenerskan

1-Balettpantomimliidansad af fröken
Carmen Fernandez och herr Malatsotf

 

 

De båda uppträ-

dande framställa i detta av;
4!

nummer, tack vare

sitt uttrycksfulla min-

spel en rad hogst 1n- 411

tressanta scener, där
kärleken, svartsjukan
och koketteriet om-
växlande illustreras.

åk

 

 

 

 

ii

8 PMUSIK 3-:I

En il iii ill iii en; Ma is "
iii inema il lisa ne. -

Bedårande vacker resebild i naturliga färger.

I lätta, af en trädsam urhålkade farkoster, som med kraftiga årtag framdrifvas af seniga
infödingar, styr man mellan de af en tropisk vegetation betäckta stränderna kurs mot forsarne.
Vid framkomsten till dessa lämna våra roddare sina åror och kasta sig i vattnet för att styra
båten mellan de af brusande vattenhvirflar omgifna klipporna och stenarne.

Så snart floden ånyo blir tillräckligt djup, begifva sig roddarne åter ombord och nu bär

det utför i rasande fart, under skickligt undvikande af de utefter stränderna belägna under-
vattensgrunden. .

III-III.....III-...IIIIIIIIIIIIIIII

 

KONSTFILM S. C. A. G. L.

En nödlögn

- Dramatisk seen af Michel Carré.

Personerna:
 Herr Mosnier
Sonen ................................................. .. I-Ierr Caillard
Vännen i familjen .............................. .. Herr Capellani
Modern ................................................ .. Fru Desclauzas
Fästmön .............................................. .. Fru Albane

Den i en liten by bosatta skollära-
rinnan Jeanne Sabourée har ingått
förlofning med. kapten Jacques Rey-
naud. De båda familjerna hafva för
vana att samlas hvarje afton för att
prata bort en stund med en gemen-
sam vän,Jean, en stackars krympling,
som i hemlighet älskar den unga
lärarinnan.

Den lilla familjekretsens ro störes
en vacker dag genom ankomsten af
ett budskap, som kallar kaptenen un-
der fanorna. Han skickas till distrik-
tet Yunnan, hvarest hans ställning blir
dubbelt farlig på grund af otillräck-
liga stridskrafter, som fransmännen
där disponera öfver.

Snart nog får den unga ofliceren
nyheter från fosterjorden: hans fäst- i
mös moder har dött, och hans egen fader har blifvit blind. Efter mottagandet af dessa sorg-
liga nyheter förgå ej många dagar, förrän fiendtligheterna utbryta på allvar. I en af de första
drabbningarna stupar kapten Reynaud.;

Hans ordonnans öfverbringar till fosterjorden den sorgliga nyheten. Den dödes mor och
fästmö tveka i det längsta att gifva den gamle blinde fadern del af sonens tragiska slut.

Emellertid upptäcker denne på ett bord sonens fältkista. Han tror nu fullt och fast, att
sonen kommit åter. Huru bära sig åt för att längre hålla honom i okunnighet om det för-
skräckliga som inträffat?

Jean, krymplingen, går nu, själf gripen af det djupaste medlidande, in på lärarinnans bön
att ikläda sig den försvunnes uniform. Den glädje, som den blinde fadern erfar öfver att få
trycka sin förmente son mot sitt bröst, belönar honom på sätt och vis för den pinsamma
roll han åtagit sig att spela. - Hvem vet för resten, om ej Jeanne en vacker dag kommer

att samtycka till att föreviga den välmenade lögnen genom att förena sitt öde med den ädel-
modige krymplingens.

 

= KONSTFILM S, C. A. G. L. =

Kunsien att hliiva vill sina s ul er

Komik scen af I-Iennequin.

Personerna:
Målaren ......................... .. Herr Milo
Ockraren Grippeson  Herr Brunais
Syflickan ..  Fröken Marly

. En stackars målare, som hotas med
utmätning af en ockrare, känner sig
högst olycklig och förtviflar just om
sin räddning, då hans vänner, hvilka
aldrig låta ett tillfälle till ett godt
skämt gå sig ur händerna, på ett högst
oväntadt sätt rädda honom ur knipan.
Utklädda, den ene till en björn, den
andre till en chimpans och den tredje
till ett spöke, åtaga de sig att taga
emot den väntade ockraren vid hans
lbesök, samt sätta en sådan skräck i
honom, att han faller ned afsvimmad.

De passa nu på attfråntaga honom
den fatala reversen - och målaren
är räddad.

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Stål: Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain