#4672:

.fenaste världsnytt! .g

en Path é- ei
ourn alen

I (Lefvande tidningar) l

Illustrerar på ett briljant sätt senaste
händelser af vikt och intresse från hela
världen.

 

 

41"!!

 

 

 

Nyheter hvarje veeka.

 

Denna bildserie n:o IIO innehåller:

Barcelona. (Spanien). General Weyner låter de inmönstrade
värnpliktige svärja fanan.

De dödas fest i Ryssland. Ett egendomligt bruk fordrar, att de
ryska familjerna för att hedra minnet af sina bortgågna kära...

Manchester. Bild från den nyligen afhållna fotbollsmatchen.
Parisermoder. Dräkter från Raufinitz, etablissement.
Aldershot. Det styrbara luftskeppet Lebaudy förstördes härom-
dagen fullständigt under en manöver.
Orleans. Minnesfest med anledning af staden Orleans, befrielse I
från den engelska invasionen för 481 år sedan. 1
Burow-en-Furness. (England). Det engelska jättepansarfartyget
aConquerorsa stapellöpning. 
Bar-sur-Aube. De upproriska inskriptionerna på stadens offent- i
liga byggnader aflägsnas. l
Zehlendorf vid Berlin. (Tyskland). Scen från en lokal sporttäfling. 1
Berlin. Från den i Turkiet mördade öfverste Schlichtings lik-
begängelse. -
Bryssel. Stadens befolkning beredde president Fallieres ett syn-
nerligen hjärtligt mottagande vid det besök han häromdagen aflade i .-
Belgiens hufvudstad.

 

 

 

 

=== KONSTFILM =

arknattshrottaren

 

Drama af Leon Hennique.

Personerna:
Brottaren ......................... .. Hr Gretillat
jacques ............................ .. Hr Roger Monteaux
Rosa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Frkn Mistinguett
Madeleine ......................... .. Frkn Julette Clarens

Två föräldralösa unga flickor lefva under synnerligen fattiga omständigheter, men hafva
dock lyckats hederligt släpa sig fram, tack vare den äldre systern, som är allvarlig och älskar
arbetet. Den yngre systern Rosa tänker däremot endast på skämt och nöjen. I-Ion gör dåliga
bekantskaper, bland dem är en marknadsbrottare, som lockar henne till utsväfningar.

Madeleine, som fått reda på hvilket dåligt lif systern för, gör henne föreställningar samt
besvär henne att vända om. Det är dock för sent. Rosa är redan förlorad.

Två år förgå, Madeleine gifter sig med en präktig ung man och de öppna tillsammans
en garnhandel, som snart blir vinstgifvande. Ett litet barn gör hemmet ännu gladare.

Under tiden har Rosa hemfallit åt lasten och eländet. Hennes älskare, som ådragit sig
en skada vid en boxningskamp, har varit tvungen att vistas på sjukhus under flera månader.
Marknadsbrottaren, som är alldeles utblottad, uppgör nu med en kamrat en plan att skaffa
mynt. Rosa befinner sig- plötsligt ansikte mot ansikte med sin syster, under det att handels-
mannen med en revolver jagar bort de öfriga. Rosa, som blyges öfver sin förnedring, bön-
faller om förlåtelse samt lofvar att hädanefterföra en hederlig vandel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O.. Q O.. : . . : I.. ..- O..
- MUSIK I .1.
o.. 0 o.. : . . : o.. I :o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

yårsförlustelser iI
" Singapore

Intreantaste resebild med många äfven komiska scener.

Stora och små deltaga i de nöjen, som denna dag anordnas i Singapore.

Till barnens förlustelser hafva vi leken med stekpannan, som består i att med läpparna
taga upp ett mynt från bottnen af en stekpanna; leken med trådnystanet och mjölktallriken,
hvarvid man täflar om hvem Som först skall sluka tråden eller blifva värst nedmjölad; leken
med kokosnöten m. fl.

Bland de vuxnas nöjen lägga vi märke till den lustiga färden i en skettkärra, hvilkens
hjul bildas af unga gossar, som med händerna stödda mot en trissa använda benen som
skacklor; vidare få vi bevittna höjdhopp med tätlan i skicklighet och vighet; en annan mycket
rolig lek är striden på en med fett insmord stång, hvilken placeras öfver en vattenfylld bassin.

Till slut se vi en egendomlig ridtäflan på ryggen af en badande elefant, hvilken gör alla
möjliga ansträngningar för att befria sig från sin ovälkomna ryttare.

.OO-...OOOOOIOOOOOOOÖO..OQO-...OOOOOOIOOOIOOOOOOQ

År  I Konstfiim!

NAPOLEON

och general Pichegru

Historiskt skådespel af Mitchell.

E Konstnärlig färgliinematograii. =

Efter att hafva lyckats fly från (iuyana återvänder f. d. generalen Piche-
gru, som dömts till deportering på grund af stämplingar mot dåvarande förste
konsuln, general Bonaparte. till Paris för att besöka sin hustru och sitt sjuka barn.

Bonaparte, som fått reda pa hans återkomst, utfärdar order om hans

I häktning. Polisens spaningar för-blifva emellertid utan resultat och en vacker
dag infinner sig polisiuspektören Loupaille hos förste konsuln för att: meddela
honom att han misslyckats i sitt uppdrag. General Bonaparte låter då kun-
göra. att en belöning af 100,001) francs kommer att tilldelas den, som utläm-
nar f. d. general Piehegru.

Sedan denne till en början lyckats undgå alla efterforskningar, tack vare
eu pålitlig väns bistånd, blifver han en dag igenkänd af en af sina vänner,
medborgaren Treille, klädeslmndlare, som erbjuder honom en fristad hemma
hos sig. .

l det ögonblick, då den landsflyktige. efter att hafva blifvit jagad som ett
vildt djur, ändtligen tror sig vara i säkerhet och njuter af lyckan att åter he-
finna sig blandv de sina, förrådes han af en af sina forna officerare, Leblane,
Treilles kompanjon.

När Bonaparte kort därefter återfinner sin forne rapenkamrat. som med
honom deltagit i så många fälttåg7 slagen i bojor som en simpel fånge och
helt öfverlämnad åt hans våld. kan han icke värja sig för sin rörelse samt
kastar med en gest full af förakt den utlofvade belöningen till förrädaren Lehlanc.

 

 

 

...0.-.II0.00....-.O...O-...IOOOIOOOIOOOOQO...O-...OOÖOOOEE

EEIO.IO....OO-...COOOOOOOOOOOOIOOI.OOOODOCIIOOOIOOOOIIIOOII

ECO-...IOOOIOOOOOOOOIIOOODIOOOOOIOOO...O-.OOOOCIO

Ål så rulla vi på kuttingen igen.

Hejdlöst munter historia!

Några potiskonstaplar, som förfötja ett tjufband, komma på den olyckliga idén att dölja sig
i några tomfat för att lättare öfverraska brottslingarna.

Dessa, som upptäckt konstaplarnas egendomliga gömställe, låta ej tillfället att oskadliggöra
sina fiender gå sig ur händerna,"utan rulla iväg faten i en rasande fart. Mera döda än lefvande
hamna de stackars konstaplarna slutligen efter en högst egendomlig färd nere vid hamnen där
de ändtligen kunna krypa ur de förrädiska tunnorna. Q

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryekeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain