#4671:

Hos engelsmännen
på de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H rogram

indislia öarne

 

 

Intressanta industri-
och folklifsbilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIIIIHIIH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I]

I]

 

 

 

 

 

egna flora. Invånarne tyckas äfven
hafva tagit intryck af den omgifvande
naturen, tysta och tillbakadragna som
de äro, men häftigt uppbrusande då
sinnet faller på.

Den vackra Marietta har två tillbedjare: Carlo
och Pamfo. Båda äro de lika raska och duk-
tiga, så hon vet icke hvem hon skall gifva sitt
hjärta till. Båda rivalerna uppvakta henne
lika enträget och artigt och hon har i tveksam-
heten halft om halft gifvit sitt löfte åt båda. -
Så en dag skall det på allvar afgöras hvem som
skall blifva den lycklige. Marietta får då en
idé till en fredlig lösning af frågan. sPå klip-
pan där långt ute i hafvet har en örn redt sitt
bo: den af eder, som tillför mig örnens ägg,
skänker jag mitt hjärtat. Carlo och Pamfo äro
båda genast med om att på detta sätt skilja
tvisten.

Från stranden ser Marietta två djärfva sim-
mare kämpa mot bränningarne, nå ut till klip-
pan och försvinna bakom den. I-Iärute är Carlo
den, som först når upp till örnboet och bemäk-
tigar sig ägget, men spänningen och ansträng-
ningen har gjort honom osäker, så att han slinter
och störtar ned vid Pamfos fötter. Ett ögon-
blick står denne tveksam, kanhända kan Carlo
räddas innan bränningen kommer och för ho-
nom ut mot en säker död, men svartsjukan får
öfvermakten och hastigt tager han ägget ur
Carlos styfnade iingrar samt simmar därmed
till stranden. Stolt går han fram till Marietta
för att hämta segerherrns lön.

Bröllopet firas och alla lyckönska Pamfo, som
dock blifvit ännu mera tyst och grubblande än
han förut varit. - Slutligen aiiägsna sig bröllops-
gästerna och Pamfo är ensam med sin Marietta.
å Då framträder för honom i en skepnad plöts-
ligt Carlos bleka ansikte och skräckslagen stör-
tar han ut bort från sin brud. Följande morgon
finna Marietta och hennes moder Pamfo ligga
krossad mot klipporna och nu står det tydligt
för Marietta hvilket drama utspelats för hennes
skull.

 

 

 

 

 

IORSIKA, denna af hafvet kringiiutna
 ö med sina mörka berg och sin sär-

 

 

 

 

Ett koärleksdrama
pa Korsika

 

 

 

.s

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvinnolist

En lustig liten äktenkapshistoria.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e.. .0. 0.0 : . g: e.. e..
3. MUSIK :i
o.. o.. : . . : o.. :o

 

 

 

 

   

"FIGLING"

Huru invånarne på Oceanens
ensliga klippöar förkaifa sig
lifvets nödtorft.

En intressant studie af dessa från civili-
sationen afskilda naturmänniskors lefnads-
förhållanden och deras viktigaste närings-
gren.

      
    
      

 

 

 

 

Arbetslö

eller

Den vansinniges hämndplan

Gripande socialt drama.
Handlingen framtälld i 25 tablåer.

På arbetsplatsen.

En ansträngande dag.
Några minuters hvila.
Förmannen tillrättavisar.
I hastigt mod.
Rapporten.

Afskedad.
Gendarmerna ingriga.
. Bortjagad.

10. Med nöden för dörren.
ll. I det fattiga hemmet.
12. En hemsk plan.

13. Förtroendet till hustrun.
14. Vansinnig.

15. Hos läkaren.

16. Försvunnen.

17. Vid varfvet.

18. Attentatet.

19. Planen är upptäckt.
20. Flykten.

21. Upphunnen.

22. En häftig kamp.

23. Räddningen.

24. Bekännelsen.

25. En afvärjd katastrof.

GQONQWPSNNI-

 

 

 

Oiuri

 

 

käHek

Det är den dråpliga humoristen Lehmann, som här briljerar med sin konst.

 

 

 

 

 

 

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.

Måndagar och Torsdagar nytt pmmam

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

Ett storartadt skämtnummer.

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes.

Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain