#4670:

i? PROGRAM x.

 

 

 

 

 

af märket

 

 

 

 

Den vackra
änkan

eller Räddad från afvägar.

Mrs Thurston håller ett af sina vanliga s. k. apartiesw och till detta muntra samkväm
hafva framstående artister samt en del tidningsmän inbjudits. Idenna omgifning söker så
Mrs Thurston sin tröst och förströelse men i afton är hon icke på det bästa humör förrän
Raymond Hartley, en ung tidningsman visar sig. Denne framställer äfven sitt frieri till Mrs
yThurston och får ja. Men den unge mannens vänner, som i det hela endast finna en flirt,
varna honom, samt ombesörja att han kommer ut på landet att hvila och om möjligt glömma
Mrs Thurston. "

Om några dagar se vi också Raymond Hartley anlända till en farm, där hans tankar
genast komma på annat häll. - Raymond gör nämligen här bekantskap med Grace, farmarens
dotter, som genom sin skönhet och sitt okonstlade sätt snart eröfrar hans hjärta och han har
redan beslutat att för en längre tid stanna vid farmen, hvarför han skrifver hem efter en del
effekter.

Å Under tiden har dock Mrs Thurston blifvit orolig för att Raymond hade glömt henne
och hon skulle gå miste om ett rikt parti samt hesöker därför Raymonds bostad i New York,
där tjänarne upplysa om sin herres vistelseort. I sin auto-skyndar nu Mrs Thurnston till den
uppgifna farmen och träffar Raymond som förefaller likgiltig. Genom att spela sjuk vinner
hon dock hans sympatier och han följer henne i automobilen till New York. Hvilket slag
skulle dock icke hans afresa blifva för Grace, som hyste en uppriktig kärlek. Hennes lilla
syster märker hennes sorg och beslutar att återföra Raymond.

Den lilla flickan skyndar därför till New York, där en polisman hjälper henne finna Ray-
mond, som just bevistade en fest hos Mrs Thurston. - Raymond kan heller icke motstå den
oskuldsfulla lilla flickans förbön för systern och lyft-ande henne upp i sin famn skyndar han
från det näste han råkat i ut till farmen för att bedja Grace, den flicka han dock- af hjärtat
älskade, om förlåtelse. f

 

 

m Kinematografi i färger

Haisdiupens under

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,.aw-sg
tu  En österländsk äfventyrsbild af i q,
"day-fit" enastående prakt: och lll-gg,ng

63"; fantasirikedom. Ng?

å Danserna utförda vid Corps de 

9,6 ballet vid Odéonteatern i Paris. 

vi "

 1. Vid hafsstranden. 

tig 2. Inslumrad efter dagens ansträn- 

w gande arbete. w

 3. Hafvets drottning uppenbarar W

w Sie- d

tj; 4 Ned i djupet. w

3; 5. Fylld af beundran och rädsla. 

to; 6. I hafsdjupens grottor och salar. 

ål; -7. Genom klyftor och afgrunder. W

3; 8. I drottningens palats. ä

tig 9. Hafssirenernas dans. 

:få 10. Öfvermatt på. lyxen. w

 11. I pärlmusslans skal. 

w 12. Främlingen önskar återvända till 

åt"

w snina anhöriga.

ä; 13. Ater-mot hafsytan. 
tt) 14. Belastad med hafvets dyrbaraste str
 sokatter. 
 15. Ater i sin enkla koja. à;
to? 16. Som en rik man. :j
3; 17. I lyx och öfvertiöd. 
9? W


 

 

 

 

MUSIK i

 

 

 

 

 

 

 

 

F ugend distriktet

Hbruzzerna

Intressant och vacker naturbild.

 

 

Floden Imeles källor.
Iri vid Gapistrello
Folktyper.

En torrlagd sjö.
Kanalen och slussarne.

ndianupproret år 1763

Efter Parkmans berättelser.
Spännande drama från striderna i Västern mellan
Indianer och hvita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.utppr

 

 

 

i d., [fr 117. W i W
. ljàilxi  4  W ri på j
lr i

AM .I
i li

 

1. Höfdingen samlar Ottowerstam- 11. Höfdingarne komma. för att un-
marna. derhandla. V
2. Indianerna besluta göra uppror 12. Tecknet.
mot de hvita.. 13. Planen misslyckas.
3. Pafåffortet Det Wit ar 1763. 14.. Höfdingen lofvar hämnd.
4. Kommendantens möte med indi- 15. Ett besök fran södern.
anskan. 16. En trolofning.
5. Indianskans kärlek. 17. Promenaden genom skogen,
6. Ett hemligt sammanträifande. 18. Ett oväntadt möte.
7. Höfdingen berättar om sin plan. 19. Kommendanten erkänner sin kär-
8. Förberedelserna. lek till indianskan.
9. Indianskan yppar indianernas 20. Erytningen.
plan för kommendanten. 21. Aterkomsten till fortet.
10. Soldaterna aro beredda pa in- 22. På. den gamla mötesplatsen.
dianernas besök. 23. Det öfverenskomna tecknet.
24. Indianskans belöning.
:IIIIIII IIIIIIII
l " I I =
I Bll mallS l a VlflVBlll I
I I
I I
I I I I I I I I I I

= Storartadt akrobatnummer. :
I Kinematografi i färger! I

 

 

 

 

 

e: Måndagar och Torsdagar nyllpmuram I =

 

 

 

 

Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller.

 

 

Eftertryck af programmet förbjude. Stockholm .1911, Stellan Stdls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain