#4669:

Inslteppning af för Marocko
afsedda holonialtrupper

En på samma gång vacker och intressant
naturbild, som visar oss truppernas om-
I bordstigning före afresan till Marocko. I

 

 

YIYINYIBYIZIISYI
ELJLIEÅEIÅHIÅKHÄEI:

KONSTFILM

  L ocn sIsERA

Biblisk film framställd l full öfverensståmmelse
med den heliga skrift.

VACKRASTE FÄRGKINEMA TOGRAFI!

De olika scenerna utspelas i en på samma
gång vild och storslagen omgifning, syn-
nerligen lyckligt vald för detta drama.

I!

 

www
Åkllj

ll

i:
I:

Första tablån föreställer barbaren Siseras läger i det ögonblick, då Jael, hustrun till den
med Sisera förbundne Heber, är sysselsatt med att befria sina fångna stamfränder.

Sedan dessa sålunda lyckats sätta sig i säkerhet, skynda de sig att för Israeliternas an-
-förare, Barak, angifva platsen för Siseras läger, samt förmå honom att tåga mot fienden.

Efter en drabbning på lif och död kastas Siseras här i floden Kison samt omkommer till
största delen.

Sisera, som undgått döden i vågorna, flyr för den segerrikt framtågande fienden och fram-
kommer slutligen uttröttad till Jaels tält, där han söker en fristad.

ilael låtsas gå in härpå, för att en stund därefter, sedan flyktingen insomnat, taga hans lif
och därmed befria sitt folk från en af dess värsta fiender. i

:B:=B:
=Q==G=

O AMERICAN KINEMA O

Söt en "väninnas" skull

En rörande bild ur en hårdt straifad faders lif.

En lialiktjäiisteiilziti, Roger Williams7 :familjefader och i goda omständigheter. och som
i korthet sagdt på allt sätt synes gynnad af lyckan, öfverraskas en dag af sin hustru i säll-
skap med en aväninnaa.

Mrs. Williams begär och erhåller skilsmässa samt får sig anförlrodd vården om ma-
karnas barn, den lilla Suzie.

Hvad fadern beträffar, söker han skaffa sig ett nytt hem tillsammans med sin aväninnaw,
.lanc, en kokett och lättsinnig varelse. Men han kan ej glömma det hem, som sköflats för
hans skull. . .

En. dag, då Roger och .lane äro på väg hem efter en båtutfärd, väckes deras uppmärk-
samhet af ett ångestskri7 som tyckes komma från den närbelägnajärnvägslinien. De skynda
till och finna den stackars lilla Suzie nästan till oigenkänlighet massakrerad.

NVilliam ser i denna fasansfulla olycka ett Guds straff för sitt felsteg samt skiljer sig
från den, som hvarit orsaken därtill. En slump gör7 att han några dagar därefter råkar
sin förra hustru vid det så sorgligt omkomna barnets graf. Minnet af den döda kommer
de båda föräldrarna att glömma de genomgångna pröfningarna och manar dem att börja
lifvet på nytt. ..

 

 

 

MUSIK .

eller De heliga hjortarnas park
i Japan. v

En i sanning enastående verklighetsbild
framställa i naturliga färger!

Vid det midt i en skog belägna templet i Nara hålles hjorten högt i
vördnad såsom varande ett heligt djur. En hel skara af dessa djur lefver "
i frihet i templets omedelbara grannskap.

Det är en synnerligen anslående tafla dessa djur erbjuda oss, i det
ögonblick de utan hvarje spår af rädsla massvis nalkas den besökande
för att blifva smekt eller för att ur hans hand mottaga de läckerbitar, vid
hvilka templets invånare vant dem.

 

 

 

 

-l

 

B==H==a

fötsniåwdilmltätlek"

Drama af CHAVIGNAUD.

 

 

 

Personerna:
Fabrikören . . . . , . . . . . . , . . . . . . . .. Herr Losnier
Morfadern ................... .. Herr Tréville
Kassören ...................... .. Herr Capellani.
Maskinskrifverskan . . . . . . . .. Fröken Pascal.

En rik, men tämligen till åren kommen fabrikör, Michel Combert, förälskar sig
isin maskinskrifverska, Laura Fontaine, en förtjusande blondin samt öfvervakar
spyartsjukt hvarje yttring af närmande mellan den unga flickan och kassören René

ndoux.

En vacker dag tror han sig upptäcka, att det vänskapliga förhållandet mellan de
båda unga utvecklat sig till en verklig böjelse, hvarför han, drifven af sin svart-
sjuka, beslutar att göra den unga flickan sin kärleksförklaring.

Men denna stöter honom tillbaka med afsky och förakt. Följden blifver, att hon
afskedas, hvarpå hon förtvillad återvänder hem till sig efter att hafva utfått sin blyg-
samma månadslön. Hon står nu utan plats, med en gammal sjuk morfar att försörja.

Förgäfves söker hon en ny anställning; hennes små besparingar smälter alltmera
ihop och hon har fortfarande ingenting funnit...

René, som får reda på hennes nödställda belägenhet, säljer förhennes skull
sin klockkedja till en pantlånare.

Emellertid har Combert, som misstänker att de båda unga fortfarande råkas,
följt efter sin kassör-ända fram till den unga flickans hus. Efter att hafva blifvit vittne
till den nöd", hvari han genom sitt tarfliga handlingssätt störtat henne och hennes
morfader, kommer fabrikören efter en häftig strid mellan sitt hjärta och sitt samvete
på bättre tankar samt afstår från Laura till förmån för sin kassör.

 

 

Max och hans svärmor

Komisli scen af MAX LINDER,

denne öfver hela världen populäre mästare inom det komiska
området, spelad af honom själf.

 

 

Max hyser för sin svärmor samma tientliga känslor, som man så ofta återfinner hos
magar bland alla civiliserade folkslag.

Svärmor har för de unga tillkännagifvit sitt snart. förestående besök. Max är häröfver
mäkta förgrymmad och tillförsäkrar sig om -sina tjänares bistånd för att göra vistelseni sitt
hus sa outhärdlig för henne som möjligt. Tjänarna följa Max instruktioner in i minsta
detalj. Tack vare deras medverkan råkar den stackars svärmodern ut för allehanda miss-
öden: än får hon öfver sig strålen från trädgårdsmästarens vattenkanna, än utsättes hon
för dammolnen från mattor, som man just håller på att piska, än får hon en skål -het
soppa på sig. Men ej nog härmed, om natten störtar hennes säng samman som ett kort-
hus. .. Slutligen råkar den arma gumman i klorna på Max, bäste Vän, en riktig björn,
som tilltygar henne på det förskräckligaste. Det är ej att undra på, om svärmodern efter
denna behandling skyndsamt tager första tåg, efter ett heligt och dyrt löfte att hädanefter
för alltid göra slut på sina besök hos de unga.

 

 

 

 

 

 

I I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0

. Manlauar och Torsdagar nytt program .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain