#4668:

I meg-RAM
Till Chamonix

Minnen från en alpbestigning Förtjusande vacltra vyer.

Säsongens förnämsta dramatiska nyhet!

Den svarta

slaihde

 

 

 

Gripande skildring från tiden för det svarta
slafveriets första bekämpande.

Om slafvinnan Jublimeis ädelmod och
uppoffrande handling.

Vår skildring förskrifver sig såsom nämndt från antislafveriets tid. - Ali
var en för sin grymhet vida beryktad slafhandlare och höfding för en arabstam,
som ständigt låg i fejd med de engelska skydd-strupperna,emedan de togo. de
undan förtrycket flyende slafvarne i försvar. -- Vi följa några slafvar, som flyende
söka uppnå det engelska lägret.

En lycklig ankomst till de hvitas läger.

Den utsända engelska skyddsexpeditionen befinner sig på bortre sidan om
floden, och där var skydd för de stackars slafvarne, som flydde undan grym-
heterna och barbariet. Nästan oöfvervinnerliga svårigheter hade emellertid de
hvita att kämpa emot, då de sökte bispringa sina svarta medmänniskor, och
endast genom vapnens makt lyckades man så småningom få det egentliga
slafveriet upphäfdt. - Ali får en dag vid den heliga Koran svära att icke mera
hålla sina tjänare såsom lifegna utan gifva dem friheten och rätt att lefva såsom
människor. Den store höfdingen måste foga sig i de hvitas föreskrifter, men
han gör det endast till skenet. I sitt inre rufvar han på en grym hämnd. Ett
tillfälle för att hämnas skulle äfven snart yppa sig. Ali öfverraskar en dag sin
favoritslafvinna Sublime vid ett hemligt rendez-vous med befälhafvaren för
skyddstrupperna. Detta välkomna tillfälle ville han nu begagna för att med
.Korans makt tvinga Sublime att blifva ett verktyg för sin hämnd. Sublime er-
inrar sin härskare om att icke bryta sin nyss aflagda ed. Men Ali svarar:
sAllah tillåter alla medel för att tillintetgöra dem som förakta hans bud och
det gjorde de hvita i skyddshärena. Fullständigt hypnotiserad under inflytande
af dessa ord och fortfarande betraktande Ali som den väldige och allena
härskande, tager Sublime emot det gift hennes herre räcker henne för att där-
med bringa de hvites befälhafvare om lifvet.

Hon låter anmäla sig hos officeren, som glädjestrålande tager emot henne.
Dock sedan hon kommit undan sin härskares mäktiga inflytande intages hennes
hjärta af en annan känsla. Hon började känna förtroende och tillgifvenhet för
sina svarta bröders och systrars räddare, en känsla, som utan att Sublime själf
förstod det, senare öfvergick till kärlek. - Ett ögonblick tvekar hon dock,
men då hennes blick möter officerens skyndar hon bort, uppgifvande sin plan.
Efter en kort stund återkommer hon emellertid och finner officeren sofvande.
Ett tillfälle hade åter yppat sig, och åter stående under Aliis inflytande tömmer
hon det medförda giftet i ett fat vatten - aDet skall så sker. é Så hör hon
äfven officeren i drömmen nämna hennes namn och ropa efter vatten. - Han
Var i hennes Våld, men kärleken segrade, och följande en plötsfig impuls griper
hon vattenfatet och kastar ut dess innehåll. ,- Glädjestrålande hämtar hon en
frisk dryck. Sedan flyr hon. - Men hvarthän? En tärande ängslan plågade
henne och i fruktan för straff offrade hon sig själf. - Mödosamt släpade hon
sig till skyddstruppernas läger. Officeren igenkänner henne men det var för
Sent.

"unO-.ON "OO"
Ett Zoologislit under

Förvånande prof på högt uppdrifven dressyr.
Vackert och intressant.

ex.

Hon hade offrat sig i tacksamhet för sina bröders och systrars räddning.

 

   M USI K   

Rivaler

Championboxaren och Cowboyn

Spännande bataljseener mellan

Indianer o. Cowboys

 

 

 

 

Mästerligt utspelad bild af den stora ame-

rikanska filmiirman Lubin Manufacturing

Company. "One of the most vivid stories

We have produced" säger fabrikanten om
denna film!

1. På Langdons farm.
2. Farmaren väntar på sin ungdoms-

flyr bortjlämnande Rita i sticket
med sin halta häst.

N00! -lä-W

 

vän Percy, hvilken han inbjudit att 17.

tillbringa sommaren på tarmen.

. Percys ankomst.
. Langdons cowboys välkomna främ-

lingen.

. Den tunga reskofferten.
. Percy visar sig vara ofantligt stark.
. Langdon anvisar Percy hans rum

och får studera de medförda gym-
nastik-redskapen.

. Percy utmanar Langdons cowboys

till en boxningskamp.

18.

19.
20.

loe erbjuder Rita sin springare och
uppmanar henne skynda efter Percy
alldenstund indianerna hvilket ögon-
blick som helst kunde börja sitt
anfall.

Rita upphinner Percy och bakom
en klippa söka de skydd. "

l saknad af vatten. -

Percy visar sig åter vara en feg
stackare, i det han ej vågar hämta
vatten vid det närbelägna käll-
språnget.

9. Joe Haines, Langdons präktigaste 21. loe sluter sig till de skyddsökande
. cowboys, antager utmaningen. 22. samt erbjuder sig hämta vatten åt
10. Efter 2 rounds har Percy besegrat Rita.
sin medtätlare. 23. men såras under vägen af india-
11. Och stiger högt hos Rita, Lang- nernas pilar.
dons vackra syster, som nära nog 24. Langdons hemmavarande cowboys
håller på att glömma Joe, hvilken hafva hört skottväxlingen,
hon förut skänkt sitt hjärta. 25. och rycka ut.
12. .loe märker med stigande afund och 26. lndiananfallet.
svartsjuka Percys framgångar hos 27. loe visar ett beundransvärdt mod
Rita. under det att Percy uppger för-
13. En ridtur till skogs. söket att försvara sig.
14. loe, som spionerat på de bortri- 28. Den feges oblida öde.
dande, har upptäckt indianer inom 29. Cowboys ankomma till undsättning
farmens område, och lyckas efter en het strid jaga
15. samt skyndar att varna Rita och indianerna på flykten,
Percy. 30. men det var tyvärr för sent.
16. Att slåss med indianer skiljer sig 31. Percy sjunker svårt sårad till
betydligtV från att lyfta vikter och marken,
j. boxas, och då Percy ser indianerna 32. med sina sista krafter förenande

 III
Petter som post

Vår vän Petter visar sig som post- 5
tjänsteman allt utom punktlig. Kas- g
sören i postverket, herr Routine, med-

anstorma sporrar han sin häst och

 

Kemisk scen af Maugens.

-delar honom, att om han icke bättrar A Ä 

sig i detta

blifva afskedad.

Medan herr Routine som bäst är 
i färd med att läxa upp sin under- ,
kallas i
Sålunda lämnad ensam, lä-
ser Petter maskinmässigt ett bref från

lydande,
ärende.

stycke, kommer han att

han bort i något

loes och Ritas händer.

Spelad af PRINCE. -

 

I I I I
tJansteman

kassören, hvari denne fäster post-
tnästarens uppmärksamhet på å 3 i
reglementet beträffande posttjänste-
tmännens uppträdande gent emot all-
tmännheten. , b

Petter får under läsningen af detta i]
lbref plötsligt en ljus idé, i det att
lian med skrifmaskinens hjälp till-
lfogar följande postscriptum: ajag begagnar detta tillfälle att till det bästa rekommendera min
lkusin Petter Rigadina. i

Denna lilla list lyckades fullständigt och Petter blir från och med denna dag behandlad med
den mäst öfversvallande välvilja af sina öfverordnade, ända tills en vacker dag kassören i
postverket kommer incognito för att öfvertyga sig om att reglementet ifråga efterlefdes.

Måndagar ooh Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

  

 

 

 

l

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain