#4667:

PROGRAM

 

 

Några afrikanska fåglar och
- deras fiender.

Populärvetenskaplig bild!

En af de vackraste afrikanska fåglar, som finnes, är den starkt metallglänsande blåkråkan,
hvars granna, himmelsblå fjädrar användas som prydnad i våra damhattar. Dessa praktfulla
fåglar lefva i skaror och häcka i klipphålor, i skydd af den rika växtlighet, hvaraf dessa äro
omgifna. ---- En annan afrikansk fågelart, den hvita hägern, uppträder i oräkneliga skaror på
Nilens stränder.

Afrikas fågelvärd hotas i hvarje ögonblick af talrika fiender, bland hvilka genetten är en
af de farligaste. Synnerligen vig och snabb i sina rörelser, smyger sig denne sannskyldige
mordängel försiktigt in på sitt offer, innan den med ett språng kastar sig öfver detsamma. En
annan nästan lika farlig flende hafva fåglarna i den på en gång listige och blodtörstige leopar-
den, som, då den fått spaning på något rof, försåtligt kryper fram genom det höga gräset, eller
också från något träd störtar sig öfver sitt byte. I

"WWW

 Mas insrifvers an

 

roman 1. På våg till kontoret. i 1 . Den sökta träffas ej.
2. Det första mötet. 11. Det förseglade brefvet.
I 3. En lycklig tid. 12. Någon kommer.
4. Askmoln. 13. Ett gömställe bakom skärmen
. . I. 5. Fadern är emot partiet. 14. I bitter förtviflan.
Grlpande sklldlmog ut" 6. Grusade ungdomsdrömmar. 15. Den älskade på besök. t
Spelad af framstående 7. En sista bön. 16. Delad smärta. t
aktörer. 8. Faderliga omsorger. 17. Känslans makt.
9. Besöket i vindskammaren. 18. Faderns välsignelse.
-
-

 

 

 

e Chrysantemum-otiling o

Kinematografi i färger. I

 

 

I=8 MUSIK 8=l

Templen i Nikko

Jtorartad resebild framställd i naturliga färger.

Beläget i en särdeles naturskön trakt, har Nikko att framvisa en rad af berömda tämpei,
som locka en ständig ström af besökande. Nikko är likaledes bekant för sina praktfulla mau-
soléer öfver shoguner tillhörande Tokugawadynastien. V

Tack vare sin utomordentligt rika och verkningsfulla ornamentering, som fullt naturtroget
återgifves i denna film, hafva dessa byggnadsverk gifvit upphof åt det iJapan gängse ord-
språket: sDen som ej sett Nikko, vet icke hvad underverk vill sågar).

 

Ä w ..

lll l.

i!

 

Storslagen Amerikansk nyhet!
l American kinema l

Guld-
gräivaren

som "medicinman "
eller Indianhöfdingen "Ö r n ö g a s"

tacksamhet.
Spännande upplefuelser i guldlandet.    

Kinematograii i färger.

Indianen aBisonhjärtaa öfverraskar tvenne guldgräfvare i det ögon-
blick då de äro sysselsatta med att nedgräfva sina anuggetsw och skyndar
att angifva dem för sin stam.

Indianerna fängslade båda guldgräfvarne, men aBisonhjärtaa bevarar
för sig själf hemligheten med den dolda skatten.

Emellertid insjuknar indianhöfdingen aOrnögaa och nödgas, för att
blifva friska igen, anlita den ene guldgräfvarens kunskaper i läkekonsten.
Sedan han tilfrisknat, frigifver han af tacksamhet för den visade tjänsten
de båda guldgräfvarne, efter att först hafva öfverhopat dem med presenter.

Vid nyheten härom lämnar wBisonhjärtaa i gryningen lägret för att
förekomma guldgräfvarne och bemäktiga sig deras skatt. Men förrä-
daren, hvars göranden och låtanden förefallit de andra-indianerna miss-
tänkta, öfvervakas, sig själf ovetande, af ett par medlemmar af stammen,
hvilka komma underfund med hans brottslighet. Efter en häftig och spän-
nande förföljelse, hvars olika episoder utspelas i ett på samma gång vildt
och storslaget landskap, uppfylldt af berg och sjöar, störtar den af trötthet
uppgifne aBisonhjärta)) till slut ned i en afgrund, sålunda fallande offer
för sin snikenhet.

Unge err Ba ylas får äriva en " antar"

Ett genomroligt skämtnummer.

 

 

 

 

 

Unge Herr Babylas har just fått ärfva en präktig panter, som nyligen ankommit från Afrika
och som man ännu ej hunnit bibringa någon vidare dressyr. Den nye husbonden hyser själf
stor respekt för det farliga vilddjuret, hvilket till följd af en oförsiktighet från hans sida lyckas
komma ut. Stor uppståndelse i huset.

Först kommer pantern in i en målarateljé, hvarest han börjar med att slicka färgen af en
nymålad tafla. Då målaren-ägaren vill försvara sitt verk, uppstår en liflig batalj, som slutar
med att pantern flyr ut på taket, eftersatt af målaren. Efter en vild jakt öfver hustaken hamna

 

de båda motståndarne genom en skorstenspipa ned i en sängkammare, där ett hederligt äkta
par som bäst njuta sin hvila. Pantern är ej sen att gå till anfall och de stackars yrvakna in-
vånarne nödgas fly hals öfver hufvud, häftigt eftersatta af det rasande odjuret.

Lyckligtvis får pantern under den vilda jakten syn på en palm, som påminner honom
om hans hemlands näjder och i hvilken han för ett ögonblick tager sin tillflykt. Därpå be-
gifver han sig ut på nya ströftåg, som omväxlande föra honom till en modeateljé, hvars små
arbeteskor fly vid hans åsyn samt ut på en gata, där han ändtligen i djurtämjarens person
råkar sin öfverman. i

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. .-
0 i

. Mandauat och Tursdauar nyii prugram .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I i

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryclceri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain