#4665:

: Program
.W

 

 

Kontinentens stora
Biografsucces!

 

 

 

i Nattkaféizt

I I Nutidsbild i 2 akter I -36 afdelningar I
Från det mörkaste, Köpenhamn nattetid.

 

Verklighetstrget iscensatt af den populäre
skådespelaren CARL ALSTRUP, som för-
klädd studerat Köpenhamns nattlif l I l ll

 

PERSONERNA:

Landtmannen ............. ..  "i :i
Hans hustru ................ .. Fru. Sigrid Creuts Hindborg.
Damen från nattkaféet  Fröken Emilia Sannom.
Hennes vän ................ .. Herr Carl Alstrup.
Polisassislcnten ......... .. Herr Carl Petersen.

I Detektiven ................... .. Herr Arvid Ringheim.
Kneipvärden ................ .. Herr Jörgen Lund.
Hans hustru ................ .. Fru Kate Fabian.

Värdshusgäster, chaufförer, poliskonstaplar, spelare, flickor,
aviatörer, slaktare och kreatursförsäljare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-I Bilden är uppförd i Köpenhamn 3 veckor å Cirkus, i
l- som rymmer 2,600 personer, för utsålda hus. L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEDNING.

Nästan dagligen ser man i tidningarne meddelande om huru-
ledes främmande., förnämligast folk från landet, komma in till
staden och där. okända med förhållandena blifva ett jämförelsevis
lätt byte för den icke lilla skaran ljusskygga existenser, som gjort
till sitt lefvebröd att plundra och röfva. Trots tidningarnas
varnande artiklar mot Sådana individer, utbreda sig dessa samhällets
snyltgäster allt vidare. Det tyder på, att det ännu är långt igen,
innan denna fara blifvit tillräckligt inpräntad i allmänhetens med-
vetande. Hvarje försök att afslöja dessa band torde därför hälsas
med glädje. Vi hoppas att härvarande bilder i någon grad måtte

I medverka därtill. Vå 1a bilder visa flera af de vfiffv) och trics, som

användas. Skulle mot förmodan någon finna åtskilligt iframställ-
ningen mindre tilltalande, så bör det erinras, att vi endast ha
önskat skildra lifvet, sådant det verkligen förhåller sig, och genom
såvidt möjligt naturtrogen realism forma varningen så mycket
kraftigare. Vår afsikt med denna bildserie är alltså att förena våra
l krafter med pressens om ropet på ett kraftigt varskoende.

 

Det mästerligt ieensatta skådespelet är
indeladt i följande hufvudafdelningar:

Afskedet från hemmet.

i Vår landtman ämnar sig till staden med en del kreatur, som skola säljas
på torget. Det är slut med sädesförrådet och han behöfver pängar. Vi se
honom taga afsked af sin gamle fader och sin hustru. Tidigt på morgonen
beger han sig till staden, dit kreaturen blifvit sända på järnväg. Strax efter
framkomsten beger han sig till torget.

På kreaturstorget.

i Då hans kor äro präktiga djur, dröjer det ej länge förr än han sålt dem
till en slaktare. Han får bra betalt och efter att ha druckit köpskål beger
han sig med sin späckade plånbok ut i staden. I

 

 

En promenad ute i staden.

För att få slut på ett par timmar, som äro kvar, innan tåget går, drifver
han omkring i närheten af rådhusplatsen.

Ett ödesdigert möte. I

På sin vandring stannar han vid cirkus Ciniselli. Enl ung flicka närmar
I sig den till synes burgne landtmannen, hvars lättantändhga hjärta råkar 1
brand. Han formerar bekantskap med henne. De sätta sig utanför ett
kafé och dricka öl.

Vid telefonen.

Den lifliga unga flickan, wDamen från nattkaféeb eller Carla. som var
hennes namn, ställer sig så in med vår landtman, att han föreslår henne
följa sig på en liten. utflykt. Hon går för ett ögonblick bort och ringer upp
sin fästman, Charles, och meddelar honom, att hon träffat på ett lämpligt
offer, och att han kan träffa dem i Zoologiska trädgården, där han bör låtsa
sig vara hennes bror. v .

I Zoologika trädgården.

Carla beger sig med sin ledsagare till Zoologiska trädgården. Efter att
ha besett en dcl däraf sammanlräffa de vid elefanthuset med Carlas fäst-
man, som presenterar sig som hennes bror och lämnar landtmannen ett
kort, där han nppgifves vara turistledsagare.

Frukosten.

Landtmannen tycker till att börja med icke om den tillökning sällskapet
fått. Hans mening var att få vara ensam med flickan. Men den unge mannens
intagande sätt och belefvade uppträdande omvänder honom snart. Vid en
god frukost bli de så intima att de dricka brorskål. Snart är den gode landt-
mannen så npprymd. att han med glädje samtycker, då hans nya bekantskap
föreslår, att de skola gå ut och se på staden.

På ilygfältet.

l en bil komma de hastigt till flygfältet. Med synnerligt intresse betraktar
landtmannen flygmaskinen, som just föres ut, och förbluffad ser han Nervö
svinga sig upp i luften, då denne företar en af sin (ljärfva profflygningar.

Danssalongen Nordpolen.

Från flygfältet bege de sig till Tivoli, där är det musik och glädje. Snart
är det lustiga sällskapet inne i DNordpolem, där dans pågår. De deltaga i
dansen. Vår gode landtman kommer i kollision med en herre. Det öfvergår
till handgripligheter, men. den jättestarke Charles tar parti för sin vän landt-
malmen och ger hans antagonist ett kok stryk, hvarefter denne blir utvisad.
Landtmannens beundran för den oegennyttige vännen har nu nått höjd-
punkten. Nu är det hans tur att bjuda på traktering. -

I I kneipen "Det lilla apoteket".

Charles och hans väninna taga leende emot anbudet, och nu begynner
offret blifva moget. Charles föreslår sin vän att de skola besöka en af stadens
kneiper. De bege sig till den beryktade wDet lilla apoteken). Här är sång
och glädje. Det  fullt af spelare och andra tvetydiga existenser. Här
drickes och spelas. Här dansa flickor med gästerna. Förundrad betraktar
landtmannen det för honom ovanliga lifvet. .

Den handfasta värden och hans medhjälpare, den jättestarke uppassaren,

I utföra raskt de många beställningarna. Vid ett bord sitter ett sällskap och

spelar. En person börjar att bråka, men han får snart lära sig, att här

duger det icke att mucka. Ett kok stryk och ut från kneipen är svaret.

Leende betraktar landtmannen uppträdet, icke anande att han har att vänta

sig ett liknande öde. Under allt detta förmår Carla landtmannen att följa
I sig därifrån.

 

Anmälan hos polisstationen.

Landtmannen omtalar hvad som händt, men det är ju något, som ofta
sker, och då det signalement han ger är mycket obestämdt, kan polisen icke
ge honom mycket hopp. Då känner han efter ifickan och finner där kortet.
I Då polisen ser detta är den genast på det klara med saken. Charles T röiröd
och hans flicka äro kända.

 

 

I Nattkaféet.

En detektiv och ett par konstaplar bli utsända och få snart reda på hvar
Charles och hans väninna hålla hus. De ställa sig på lur. Inne i kaféet sitta
Charles och Carla. Värden hör ett misstänkt prassel och varnar Charles. I

Då öppnas dörren, och in störta poliserna och taga Carla, medan Charles

slår sig igenom och störtar ut. Den utanför stående polismannen slår han

till marken och flyr, förföljd af detektiven. i

I automobiler. I

Det lyckas Charles att få fatt i en bil. Poliserna få likaledes tag på en
förbipasserande bil, och nu går det i susande fart utåt landsbygden.

Carlas I arrestering.

Den fångna Carla föres nu till polisstationen, där hon igenkännes af
landtmannen. Förhör hålles, men Carla blir under detta fullt hysterisk, och
förhöret måste uppskjutas. Carla föres nu i sin cell. I

Jakten efter banditen.

Under tiden far Charles i sin bil, förföljd. af polisen. Ändtligen hinna de
fatt honom och stoppa hans bil genom att köra framom den. Charles ilar
i väg från bilen ut påv fälten, förföljd af poliserna och chaufförerna, ty äfven
hans egen gör gemensam sak med de öfriga, då han får veta, hvem hans
passagerare  Snart upphinnes Charles och blir öfvermannad.

Öfvermannad.
Färden går åter till polisstationen, där Charles igenkännes af landtman- 

 

 

nen, som förbittrad vill störta sig öfver den falske vännen. Carla föres in.
Assistenten säger att hon bekänt. I sitt raseri vill Charles nu störta sig öfver
förräderskan, som ropar att hon ingenting sagt. Polisen undersöker Charles
och ändtligen hittar man det sökta; nu finnes ingen räddning för Charles.
Pängarna öfverlämnas till landtmannen, medan. Charles och Carla föras in i
sina celler, hvilka de först efter flera år få lämna. Med en förmaning att
bättre akta sig en annan1 gång han besöker staden, lämnar landtmannen

1 polisstationen, ledsagad af en detektiv till järnvägsstationen, där han tar afsked
z af denne oehlämnar Köpenhamn efter sitt ohyggliga äfven-fyr.

Huruvida han efter sin hemkomst invigt sin hustru i detta, hör privat-
lifvet till.

Stockholm, Stellan Ståls Boktryekeri 1911.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain