#4664:

IA! Progra 

I-entlemanne  

 

 

 

 

 

 

 

 

I I I eller

Ulfven i fåraltläder

Nutidsbild inpelad i och i närheten af
Köpenhamn af kända skådespelare och
skådespelerskor vid Köpenhamns teatrar.

Iseensatt af I-Ir Arvid Ringheim.

 

 

 

Personerna:
Hoffner, direktör. Herr Jensen
Hans hustru . . . . .. Fru Petersenv

Kate, deras dotter Fru Breckling
Kates beundrare .Herr Olsen
Charles  Herr Ringheim
Clara, fabriksilieka Fröken Jensen
Agnes, tjänstilicka Fru Lorentzon
Sven, Charles

stallbroder . . . . .. Herr Jakobsen.
Kafégäster, arbetare och arbeterskor,

kypare, poliser, ämbetsmän m. ii.

Handlingen tilldrager  i våra
, dagars Köpenhamn.

 

 

 

Nästan dagligen läsa vi itid-
ningarna huru unga flickor på ena
eller andra uättet frännarras sina
ägodelar alj män, som äro i besitt-
ning af ett distingueradt yttre parad
med världsvana och belefvcnhct.
Och likväl äro de ifall, som komma
till prässens kännedom ett minimum
af alla de, som dagligen passera i
såväl smä- som storstäderna. Vår
ypperliga film Il(årentlemannerrl re-
laterar just ett sädant fall och bör
ses af alla, ty "ulfven i färaklädcr"
iinnes öfver-allt och det varnande
ordet: "Gif aktll" kan aldrig lför
ofta uttalas. Till och med den
själfsäkraste kan en vacker dag
finna sig lurad.

Första delen.

 

 

. I Kates hem.
. På. väg till banken.

. Charles ser den unga flickan in-
sätta pengar på. eget konto.
Kate gar till sin musiklärarinna.
. Charles spionerar ut hvar Kate bor
På. en Köpenhamns-bevärtning.

. Charles och fabriksilickan.

. Direktörens villa.

Charles planlägger.

10. Charles underhandlar med en
kamrat om en kupp.

11. Ett iingeradt öfverfall.

12. En snygg räddare.

13. Charles inbjudes till besök.

14. Dagen efter.

15. Charles far besök. Kates be-
undrare fattar misstankar.

16. Presentation.

wwwpmp www

Andra delen.

En månad senare.

17. En ridtur.

18. Hemkomsten.

19. Ett ovantadt sammanträifande.

20. För djärf - Bortvisad.

21. Vid toaletten.

22. Tjänsteflickan öfvertalas.

23. Kates beundrare.

24. En korg, men dock en vän.

25. Ett nattligt möte.

26. Charles bortvisar fabriksiiickan.

27. Kates beundrare vittne till det
hemliga mötet.

28. Förberedelser till flykten.

29. Polisen underrättas.

30. Direktören far pr telefon under-
rättelse om saken.

31. Fadern frälser sin dotter fran
skam och vanära.

32. Skandalen maste döljas.

33. Ulfven i farakläder gar fri.

34. Försoning.

 

 

Konstnärligt spel!

 

 

 

 

 

 

MUSIK

Boyscouten

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
I REGIA-FILM i 25 afaelningar.

Utfördt o. inspeladt af Köpenhamns Boyscouts

 

 

 

På gator och gränder har Paul
sitt uppehälle.. Han är en rask
och duktig pojke, men dåliga kam-
rater har gjort honom till en gat-
pojke. Med en viss beklämning
och afundsjuka blickar han pä
gossar klädda bättre än han själf.
Hans lif och lust är att få akle
dem. Pauls dag kommer dock, dä
han skall lära inse det orättai
sitt handlingssätt. Han har nänr
ligen en dag vklä-tta en fabrikant-
son och dagen därpå kommer
dennes moder upp till Pauls för-
äldrar, hvilket resulterar ien or-
dentlig tillrättavisning, som helt
säkert skulle gått Pauls öra förbi,
om icke en händelse senare på
i dagen inträffat, som totalt gjorde
revolution i Pauls lif. Till denna
omvändning i Pauls sinne Var Kö-
penhamns boyscouts orsak. Paul får
nämligen följa dem och deltaga i
desammas öfningar uti den fria
naturen samt härunder åtnjuta
stor vänskap af de bättre pojkarna.
Det märkliga inträffar nu, att hä-
sten för fabrikantens son, som. 
ute och rider, skenar för honom.
Paul känner igen sin antagonist
och de ädlare känslor, som slumra
ihvarje barnasjäl, vakna nu till
lifs och Paul gör ett djärft, men
fruktlöst försök att hejda- den ske--
nande hästen. Paul skyndar dock
efter och finner fabj-ikantsonen
fallen af hästen ute på en äng.
Boyscoutkåren kommer nu till, en
bår anskaffas, och den särade föres
till sitt hem.

Som belöning intages Paul :i
Boyscoutkåren och får af fabri-
kanten den sä ifrigt ätrådda boy-
scoutuniformen jämte cykel.

 

 

 

 

Afdelningar.

Gatpojken Paul.

En ligistbragd.

Tva mödrar

Boyscouten.

Paul följer dem.
Lägerplatsen

Patruller och vaktposter.
Få, spar efter fienden.
Rapport.

Lageridyll.

Alarm.

. Mot fienden.

En vaktpost öfverrumplas.
14. Efter slaget.

15. Segrare och slagna.

16. Nya öfningar.

17. Paul som frivillig.

18. En skenande häst.

19. Ett modigt men fafängt försök.
20. Paul finner den särade.
21. Boyscouts som sjukbärare.
22. Paul dagens hjälte.

23. Paul upptages i Boyscoutkaren.
24. Ett hurra för Paul.

25. Tacksamhet.

h

M
Eftertryck af programmet förbjudas. I Stockholm 1911, Stellan Stàls Boktryckeri.

WSGUIPWNH

i-IH ål
F99

l-Ii-I
om:

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain