#4663:

PROGRHM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONSTFILM S. C. A. G. L.

EN lYliKllli llllJSlN

Drama af Riche.

 

 

Personerna:
Fästmannen ................ .. Herr Capellani
Läkaren ...................... .. Herr Tréville
Fästmön ...................... .. Fröken Albane

cm En ung flicka förlorar till följd
af en olyckshändelse under en berg-
bestigning sin fästman. Af sorg mister
hon förståndet. Hon föres till ett
sjukhem där alla upptänkliga medel
pröfvas för att bota henne, men för-
gäfves. Kommer så händelsevis en
militärläkare på besök, som genom
sin rent af underbara likhet med den
döde gör ett starkt intryck på den
stackars sinnessjuka flickan.
fm Sjukhemmets läkare drager fördel
af denna omständighet för att göra ett
sista försök att bota sin patient. Ex-
perimentet lyckas, och den sjuka till-
frisknar fullständigt, samtidigt som
hos henne en ny kärlek utplånar min-
net af den forna.

De goda féernas flth

F ortjusande vaclier sagoblld. Kmematograii 1 färger.
Efter att hafva förljufvat och gladt våra förfäder
under deras barndom, tyckas féerna hafva upphört 
med sina besök hos vårn tids praktiskt anlagda och I
. klentrogna ungdom. .
Paul, som icke tror på féernas existens, söker att

gamla sagorna.

Föraktade af de unga, lämna féerna sin jordiska
hemvist, men hota att till straff för denna skymf
ej mera sända barnen samma vackra drömmar som
förr. Plågad af maran, beder Paul, att féerna, om
hvilka han talat så illa, måtte komma tillbaka.

Och se! Melusina, Morgana, Urgela och allt
hvad de nu heta komma åter och förljufva med sina
vackra drömmar de små barnens tillvaro.

n för sina åsikter vinna sin syster, hvilken älskar de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. g o.. : . . : o.. g o..
0 M U S I K 0
o.. 0 o.. :- . : :o O 0.0 1

 

 

 

 

Historiskt
0 drama 0

 

 

 

 

 

 

 

HERTIGEN
AF REIcnsrADT
f N APOLEON II

(1811-1832)

EN TROGEN BILD UR
DEN OLYCKLIGE KONUNGENS LIF

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid sin födelse hälsad med jubel icke blott af
det franska folket, utan äfven af det öfriga Europa,
som i honom såg en underpant på freden, tycktes
Napoleon Il af försynen bestämd för en lysande
bana. "Och dock skulle hans namn endast öka raden
af dem, som tillhört dessa på själfva tronens trapp-
steg födda olycksbarn. 1

Efter att mot sin vilja hafva fått sig" en vistelse-
ort anvisad i Osterrike efter Napoleon I:s lands-
förvisning och död, för den af naturen sjuklige
konungen af Rom en tynande tillvaro i Schönbrunn,

 

sysselsatt med att i minnet frammana de olika epi-
soderna ur faderns bragdrika lefnad. En af Napoleon
I:s gamla grenadjärer, sergeant Roger, bildar i syfte
att tillförsäkra honom om Frankrikes tron en samman-
svärjning, om hvilkens tillvaro han blifver under-
kunnig på ett värdshus i Wien.

Hoppet pånyttfödes i hans hjärta, på samma
gång som en kort kärleksidyll med sergeant Rogers-
dotter förljufvar hans sista stunder.

Den unge härtigens sjukdom tager emellertid
alltmera öfverhand, och han dukar under i det ögon-
blick, då han tror sig stå vid målet för sina drömmar
efter att dock först hafva sändt sina trogna vapen-
dragare en sista hälsning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

American Kinema.

En sommarsaga

Amerikanskt lustspel.

 

 

 

 

Dolly tvekar i valet mellan sina båda beundrare, Jim och Jack. Hon skulle ej hafva något
emot att fortfarande uppvaktas af bägge två, men, ställd inför nödvändigheten att bestämma sig, utber
hon sig betänketid ända till aftonen.

Under väntan på utslaget söker den af svartsjuka svårt ansatte Jim att omintetgöra sin rivals
utsikter, i det att han med tillhjälp af en ask blanksmörja förvandlar den sofvande Jack till en
kolsvart neger.

Vid sitt uppvaknande kommer äfven Jack, som föga förlitar sig på verkan af sinaayttre före-
träden, på den idén att stämma ödet till sin förmån, hvadan blanksmörjsasken ännu en gång får
göra tjänst som förvandlingsmedel. Vid åsynen af sina båda svarta friare -- man vet, hvilken
motvilja det fria Amerikas medborgare hysa för sina svarta bröder - får miss Dolly en nerv-
attack, och de båda friarna köras utan misskund på dörren. Nu upptäcker Jim och Jack hvarandras
ömsesidiga lilla spratt, samt besluta att låta en boxningskamp slita tvisten, då ett bref från den
älskvärda Dolly underrättar dem om hennes afresa till New-York: aLåtom oss uppskjuta fortsättningen
af vår lilla idyll till nästa sommarn7 säger hon däri bland annat, samt tillägger spydigt: aJag hoppas,
att ni under tiden hunnit hvitnaa.

En papperslapps äfventyr

Intressant och originellt.

En papperslapp har flugit sin kos ur en portfölj, hvarpå den antager en massa skiftande former
och gestalter. Slutligen förvandlas den till en båt, som går fram öfver ett upprördt haf. Men ett
skeppsbrott väntar. Den sjunker till botten och blir en lekboll för fiskarna. Dock, den kommer
åter, och sedan den hunnit torka sig i solen, antager den mänsklig gestalt. En gammal professor
redogör för dess ursprung: vi få sålunda veta, att den härstammar från de gamle egyptiernas pappyrus,
samt att den senare uppträdt i form af arabiskt, kinesiskt, japanskt och holländskt papper etc.

Efter några ytterligare äfventyr förvandlas den underbara papperslappen till ett cigarettpapper,
som helt snöpligt går upp i rök.

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles. -I
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda. Stockholm 1911 Stellan Stals Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain