#4662:

I i!!   PROGRAM w?

.l
IIIIIIIIII
IIII-Illll-IIIII I I I I I I I I I

På

 

 

ambese-fleden

vÄRDEFULLAsTE ocH vAcKRAsTE
NATURSKILDRING

Ilttttttttttttttttttttttttttttttttll

..=.. Kärleksdrama från E

"The golden West"

Jess Wilso

och cowboyn

Jim Brad

Indianer och Cowboys
i llonflillt med hvarandra.
Praktfull kolorering!

 

ttttttttttttttttttttttttttttttättttttttttttttttttttttttttt

 

Fröken Jess Wilson, en skollära-
rinna från "The golden West" är på
väg hem från den lilla skola där hon
sköter undervisningen då en mindre
välklädd person vid namn Joe Black-
burn söker upphinna henne och på-
tvinga sitt sällskap. - Under vägen
framställer han äfven sitt frieri, men
Jess blir förnärmad och afvisar honom.
Denna skymf, såsom Joe Blackburn
uppfattar det, skulle icke blifva ohäm-
nad. M Några dagar senare framställer
en cowboy Jim Brady äfven sitt frieri
och får ja, men just i samma ögon-
blick som han sätter ringen på. sin
trolofvades hand visar sig Blackburn,
återupprepande sitt hot.

En indian och hans hustru "Red
Wing", som gå. omkring och sälja
pärlor, visa sig nu och Blackburn
kunde naturligtvis ej heller underlåta
att förolämpa dem, men Jim Brady
jagar honom bort. Följande dag då
Jess rider hem från skolan blir hon
öfverfallen af Blackburn och hans
kamrater, hvilka med revolvern i hand
bringa henne att ridaI före dem.

Indianen och Red Wing, som för
natten slagit läger vid vägkanten ser
allt som passerar och för att visa
sin tacksamhet mot Jim smyger Red
Wing efter de flyende, här och där
läggande en pärla efter vägen så att
indianen, som skyndat för att meddela
Jim,i hvilken fara hans trolofvade
sväfvade, skulle kunna finna spåret.

Slutligen skulle det Iäfven lyckas
Jim att rädda sin trolofvade.

titttttttttttttttttttttttttttttt

 E G YKSSSFIIMS KA

A NSER

Framställdt af den
världsbekanta bar- 1

fotadansösen
S A H A R I TA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oo g oo .. .. oo oo
o . . o . o o . . o
.0. MUSIK .0.

o.. 0 o.. :. .: :o 0 o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amerikanskt sensationsnumrner och Konstfilm

d ö dsridt

eller LokomotivförarensF brud

Jtorartadt arrangeradt!

 

Ytterst spännande!

 

 

 

 

 

 

I..  .. I I I

1. Den gamle jarnvagsv-ete- 12. Leary och hans vänner.
ranen och hans dotter. 13, Attentatet,

2. Daniel 1ntroduceras 1 fa- 14. Nora upptäcker den ho-
mllJen" tande faran

3. De unga fatta tycke för .. i .
hvarandra. 15. For att varna Daniel.

4. Idyll utanför den 11113, 16. En r1clt för lifvet.
Stugan, 17. På banvallen.

5. På järnvägsbyrån. 18. Allt är klart föratt stoppa

6. Leary inviger sina vänner I i eXPreSStåget-
i en hemlig-116,1;I 19. Tåget susar genom sko- r

7. Man planlägger en tåg- gen-
plundring. 20. I kurvan.

8. Extratåget från Philadel- 21. Strid med tågplundrare.
phia. 22. I sista ögonblicket.

9. Daniel besökersin käresta 23. Förföljda af tågpersona-
och medför en present. len.

10. Tiden går och Daniel, 24. Leary söker att und-
som skall föraI extratåget komma.
från Philadelphia, skyn- - 25. Nora genskjuter den By-
dar att träda i tjänst- ende.
göring. 26. De sista patronerna.

11. Tåget passerar och Nora 27. Fången.
ser genom kikaren efter 28. En hjältinna.

sin älskade.

 

Ändtligen hotad i

En heidlöst munter historia.

 

 

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålles.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjuda. Stockholm 1911 Stellan Ståls Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain