#4661:

x! PROGRAM x!

 

 

 

 

Fälttjänstöfningar

(i de italienska alperna.)

Q Ofver hela världen äro de italienska artilleriofäce-

i rarne kända för sitt dödsförakt och sin djärfhet då det 
gäller att med de tunga kanonvagnarne taga sig fram
i de eländiga bergpassen.

I full karriär spränga batterierna fram trotsande alla
hinder, nedst-örtande bergväggar, rullande stenblock och
strida bergforsar. En alltigenom spännande och in-
tressant verklighetsbild.

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstfilm

För en flyktig
ärleksiörbindelses skull

eller Eldsvådan i lilostret.

Bearbetning efter Barrieres skådespel.

 

 

Personerna:
Herr dlAveney ............................ .. Herr Trévilie
Fröken de Serney ...................... .. Fru Fonteny
Adrienne dlAveney ...................... .. Fru Gugon

Adrienne dIAvt-Iney, som haft sorgen att förlora sin moder, beklagar sig öfver att- hefines fader
såt sällan besöker henne i klostret. Lyckligtvis har hon funnit en andra mor i sin lärarinna,
fröken de Serney, under det att herr
diAveney försurnmar sin dotter för
en flyktig kärleksförbindelses skull.
Men en vacker dag öfverraslmr herr
diAveney sin väninna tillsammans med
en medtällare, som han utmanar.

Emellertid lirar klostret varit utsatt
för en eldsväda, hvilket har till följd
att dess alumner för någon tid sking-
ras. Hvad Adrienne beträffar alter-
kommer hon till sitt hem helt oför-
modadt. i sällskap med sin lärarinna, i
samma ögonblick som fadern tillsanr
mans med sina vittnen begifver sig
till mötesplatsen. Hon anar hvad som
försiggär och skyndar, alltjämt atföljd
af sin lärarinnna, efter fadern.

Allt ailöper dock lyckligt och Adri-
enne har nu blott en enda tanke, näm-
ligen att i äktenskap förena sin fader
med den kvinna, hvilken hon lärt sig
hålla af som and 1a mor. Hennes sträfvamlen krönes med framgång och, sedan hon af sin fader
utverkat ett löfte att för alltid afstå. från sin forna förbindelse, lägger hon hans hand i fröken
Serneys, hvarpa hon beseglar deras förbund med en kyss.

 

 

AMERICAN KINEMÅ

En vådlig automobiltur

Amerikanskt lutspel.

Enastående i sitt slag och utspeladt med schwung
och sann humor.

Mr. Cosad har andtligen sett sitt lifs skönaste dröm förverkligad,i det att han lyckats komma
öfver-"en automobil.

Annu i drömmen sysselsätter sig hans tankar med den märkliga händelsen. En jättestor
mätare med ruln-ikerna: män, kvinnor, barn, poliser, svärmödrar o. s. v. inregistrerar antalet- af
öfver-körda.

Medan den nye världsmästaren inom denna något aspeciellav sport som bäst ilar fram på
sitt vidunder till bil, stoppas han helt plötsligt i sin vilda framfart af sin He svärmor, som görf
ett hastigt slut pä den förödelsebringande färden.

"23:12må"..åIIIIIIIIIIIII:Iå""å"-I==1T"5
få .I-å  MUSIK   II-i
ä ....f. ä äQOIOIIOIOIOOICIOOOä ä 0.... 

iii Bonbons - i!!

Tillverkning af s. k. finare konfekt.

Intressantaste industribild.

Den ganska omständigz tillverkningen af dylik konfekt sysselsätter manga flitiga händer.
Bland de olika talrika procedurer, som erfordras vid denna fabrikation, skola vi här nöja, oss med
att antyda nagraaf de viktigaste.

Man börjar med att omsorgsfullt skala en erfoderlig mängd mandlar eller nötkärnor, som
sedan öfverdragas med ett lager af socker. Här-pä tillsättes en smula stärkelse, hvar-efter tork-
ning i en särskild för ändamålet konstruerad ugn vidtager. Ännu äterstär en sista. operation,
den  k. glättuingen, som sker i flera omgångar.

Dylik  k. finare konfekt serveras vid större festligheter, smakfullt inlagd i ofta nog dyrbara.
konfektaskar af växlande form och material.

 

 

 

 

 

Italiensk Konstfilm

BONIFACIUS VIII

Storartadt historiskt drama skildrande en episod ur den mäk-
tige påfvens lif. Konstnärlig färgkinematograii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personerna :

Boniifacius VIII .................................. .. Herr Fabhri
Seiarra Colonna .................................. .. Herr Lombardi
Giovanella Gaetam ............................ .. Fru Lorenzoni

Uppretad öfver .Philip den skönes politik, utslungar Bonifacius VIII mot honom en bann-
lysningshulla. Såsom svar härpä afsäuder den franske konungen en krigshär mot päfven under
anförande af Vilhelm af Nogaret.

Päfven beslutar att genom flykten rädda sig undan den hotande faran, men Sciarra Colonna,
som af päfven för-jagats pä grund af en kärlekshandel med hans systerdotter Giovanella, fär reda
på hans beslut och erbjuder sig att utlämna Bonifacius till Vilhelm af Nogaret.

Päfven, som tack vare Colonnas förräderi fallit i sina iienders händer, bereder sig att dö af
Svält, men befrias af Giovanella, hvilken i harm öfver den älska-des trolöshet uppviglar folket
mot de främmande inkränktarna. I i

 

En ovanligt munter och skojfrisk hitoria om den hemlige lille
plàgoande, om går under ofvantående benämning.

Herr Durand har fatt en loppa pä sig och förgäfves söker han befria sig frän densamma.

I högsta grad enerveqad råkar denne i gruff med alla, som komma i hans väg, hvarför han
beslutar att gå. hem till sig. Han får där syn på sin hund Azor, som han tillskrifver orsaken
till sina missöden och som han därför kastar ut genom fönstret. Hunden råkar falla rakt i huf-
vudet på, tvenne gatvandrare, som ej äro sena att infinna sig hos herr Durand för att framföra
sina klagomål. De finna fru Durand gråtande öfver förlusten af Azor.

Slutligen får allt sin förklaring och herr Durand erhåller tillgift för sitt minst sagdt något
olämpliga tilltag.

 

Måndagar och Torsdagar nytt program.

Rätt till ändringar af programmet förbehålle.
Publiken ombedes vänligast att använda den plats hvartill biljetten gäller.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911 Stellan Ställa Boktryckeri

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain