#4660:

PROGRAM

 

 

.fenaste uärldsnytt! I?

r-.a Path é- en
ourn alen

I (Lefvande tidningar) I

Illustrerar på ett briljant sätt senaste

L

 

 

Eli

 

händelser af vikt och intresse från hela
Nyheter hvarje vecka.

 

världen.

Denna bildserie n:o 109 innehåller:

Kairouan. (Tunis). Under presidentbesöket råkade aviatikern
Bouvier att få sitt aeroplan förstördt.

Grunau. (Tyskland). Bilder från den nyligen afhållna jakthund-
utställningen. .

Lindau. (Tyskland). Denna by förstördes för någon tid sedan
så godt som fullständigt till följd af en eldsvåda.

Cherbourg. Profskjutning med kanoner ombord å pansarfartyget
aNCptunCa.

Parisermoder. Hattar från Germaie,s och Arnoultjs modemagasin.

Paris. Från den af general Faurie presiderade fäkttäflingen med
för kriget afsedda vapen. .

New York. Förbimarsch i parad af 7:de Nationalgardesregementet
med anledning af 50-årsdagen af dess aftåg till kriget mot sydstaterna.

Turin. Italienska konungaparet på väg till den internationella ut-
ställningens öppnande.

Altenburg. Från förmälningshögtidligheterna mellan prins Henrik
af Reuss och prinsessan af Sachsen-Altenburg.

Metlaoui. (Tunis). Från presidenten Fallieres besök i grufvorna

vid Metlaoui etc. 
I. , I. 

 

 

 

ED ååäååm

KONSTFILM "

Ile filmat .f tele el
le
[I

Personerna:
Fader Rémy . . Hr Dieudonné
Sonen . . . . . . Hr Coquet
Fru Rémy . . . Fru Patry

att förunnas glädjen af några barn, tillbringa hela timmar i de offentliga parkerna
med att betrakta de lekande småttingarna.

Emellertid har fader Rémy i sin ungdom, medan han ännu var ogift, känt
faderskapets glädje. Hans son, som hustrun omedvetande uppfostrats på hans
bekostnad, har under årens lopp vuxit upp och gift sig, samt har i sin tur blif-
vit familjefader. Ej underligt alltså, om gubben Rémy ifrigt längtar att få se 1
sina barnbarn och trycka dem till sitt hjärta.

En vacker dag finner hans hustru en packe bref jämte några gamla porträtt,
hvilka för henne uppenbara det förflutnas hemlighet.

Den präktiga gamla kvinnan förlåter och upptager såsom sina egna, icke

blott den redan försvarligt gamle son, som slumpen sänder henne, utan äfven
hans båda barn, hvilka hon kastar i farfaderns armar.

U Herr och Fru Rémy, tvänne gamla makar, som åldrats i ensamhet utan

Syrahusanslia leliar

:I utförda af II

I I Albertodrupperl I I

 

 

 

En synnerligen intressant och vacker akrobatbild.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. v I g o.. :. .: o: q o:
"I MUSIK 
Io.. 0 o.. : I I : o.. 0 0.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trädgårdssnäclian

Populärvetenskaplig bild.

Trädgårdssnäckan tillhör blötdjurens ordning. Själfva djuret eller snigeln upptager helt
och hållet utrymmet i den tunnskaliga snäckan.

Om vintern sluter sig snigeln inne i sitt skal förmedelst afsöndrande af en kalkhaltig
vätska, som, då den stelnar, bildar en propp för ingångshålet. I denna propp finnes en liten
öppning, som lämnar tillträde åt den för djurets andning nödvändiga luftmängden. Den rör
sig framåt med tillhjälp af en sugvårtliknande fot, som har en synnerlig förmåga att inpassa
sig efter formen af den yta, på hvilken den för tillfället hvilar. Når de första vackra vår-
dagarne kommit, kryper snigeln åter fram ur sitt skal samt beger sig ut att söka föda.

Munnen sitter mellan de båda nedre, hornliknande utskotten, medan de öfriga ihorneni
uppbära ögonen.

Trädgårdssnäckan lefver af blad och grönsaker.

B==HL==H

Kapelöpning mellan elefanter

i Perak (Bortre Indien).

Enastående intressant naturbild! Det är ett högt ovan-

ligt skådespel att se dessa väldiga tjoekhudingar H i en
kapplöpningstäilan.

Deltagarna begifva sig till kapplöpningsfältet, företrädda
af en musikkår och af medlemmarna i prisnämnden. Vid fram-
komsten indelas de täflande elefanterna i fyra grupper, hvar-
efter starten sker på en gifven signal.

De täflande djuren hålla väl ihop och inkomma till målet
med ytterst ringa tidsskillnad, en half eller en hel hufvudlängd,
understundom en hel elefantlängd.

Segrarne i de fyra ofvannämnda grupperna uttagas därpå
till en sluttäfling, hvarefter prisutdelningen äger rum.

B==H==a

Det plötsliga hambardemanget

En ovanligt munter historia.

En gammal samlare, Garbagniskoff, har fått fatt i ett värdefullt föremål för sitt museum,
nämligen ett maskingevär, som han anbefaller i sin jungfru Rosalies synnerliga åtanke.

När husbonden om en stund gått ut, kommer Rosalie för att förströ sig en smula på den
idén att inrikta vapnet mot gatan, hvarpå hon helt lugnt börjar ett verkligt bombardemang
mot de förbipasserande, hvilka naturligen blifva högst förskräckta öfver det plötsliga kulregnet.

Sedan hon slutligen skoningslöst beskjutit en skara bröllopsgäster i ett närbeläget hus,
beslutar Rosalie, som hunnit tröttna på leken, att ändtligen låta mordvapnet hvila, efter att dock-
först i grund hafva förstört sin husbondes samlingar. "

 

 

 

 

 

 

 

I. Rätt till ändringar af programmet förbehålles. I.
o.

. Mandauar och Torsdagar nyll pruuram .

I Publiken ombedes vänligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudes. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain