#4659:

PROGRAM

     

Melbourne

(AUSTRALIEN).
Intresantaste och vackraste resebild.

Den på sju kullar uppförda staden Melbourne har af denna anledning blifvit kallad
aAustraliens Roma. Melbourne består, liksom de flesta städer i Nya världen, af rätliniga,
långa gator, som omsluta rektangelformiga kvarter. Talrika parker och botaniska trädgårdar
afbryta enformigheten i detta byggnadssätt. Bland stadens en smula tunga, men praktfulla
byggnader märkas särskildt rådhuset, parlamentsbyggnaden, åtskilliga kyrkor etc.

Melbourne berömmer sig med rätta att vara en af den andliga odlingens hufvudstäder,
på samma gång som ett centrum för en högst betydande del af världshandeln.

mwoooomm

KONSTFILM

Marozia

Imponerande storslaget arrangeradt
historiskt drama från 900-talet.

Pramfuii färgninemamgrani

 

Marozia, prinsessa af Toskana, lefde
i rom under 10:de århundradet. Dot-
ter till prinsessan Theodora, ägde hon
liksom denna makt och myndighet
öfver den påfliga kurian, en omstän-
dighet, hvaraf hon betjänade sig för att
till påfve låta utropa sin son Johan,
i stället för den äldre sonen Alberico,
som hon hatade. En af den nye
påfvens åtgärder är, att han i äkten-
skap förenar sin moder med Hugues
af Provence, konung af Italien.

Händer sig så, att en ung folkledare,
Jacopo, drifven af sin kärlek till prin-
sessan Marozia och dessutom svart-
sjuk på Hugues, riktar en samman-
svärjning mot denne, hvarvid han
understödes af Alberico. Marozia
får emellertid reda på sammansvärj-
ningen och underrättar därom konung Hugues, som förjagar Alberico från sitt palats. Utom
sig af vrede öfver denna skymf, påskyndar Alberico sin hämnd, i det att han äggar det ro-
merska folket till uppror och låter inspärra sin moder och sin broder i kastellet St. Angelo.

 

WW

llll Sllllll lill! å giltllll lll lll

eller Lenas bärsärkaraseri

Ett sorglustigt skämt i en mångfald
urkomiska belägenheter och
tillställningar.

GALGHUMOR!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o.. o.. : . . : o.. o..
0 MUSIK 0
o.. o.. : . . : o.. o..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONS TFILM

När lar och mor äro rlörla

Skådespel af Caillard.
Hufvudrollen utföres af den lilla MARIA FROMET.
En mäktigt gripande bild från världsstadens fattigkvarter.

Linette, en liten fader- och moder-
lös flicka, har blifvit upptagen i en
supig och oordentlig familj som tvin-
gar henne att sälja blommor på ga-
torna. Om hon vid hemkomsten på
aftonen ej lyckats blifva af med alla
sina blommor får hon af de omänsk-
liga fosterföräldrarna uppbära de grym-
maste förebråelser.

En dag utfrågas Linette om sina
förhållanden af en välklädd liten
flicka, som, då hon erfar, att den
lilla blomsterförsäljerskan ej äger en
enda leksak, skänker henne sin egen
docka. Förtjust öfver den oväntade
gåfvan, tröttnar Linette ej att beskåda
sin vackra docka, som hon slutligen
gömmer i hunden Tobys koja, på det
att de elaka fosterföräldrarna ej må
få fatt i densamma.

Men dessa, som till på köpet hafva råkat taga sig för mycket till bästa, upptäcka dockan,
hvilken de äro nog elaka att slå sönder. Ur stånd att bära denna motgång, lockar Linette på
hunden Toby, hvarpå hon lämnar sina plägoandars hus.

Sedan hon länge irrat omkring på gatorna halfdöd af trötthet och svält, kastar hon sig
slutligen ned på den kalla marken samt förlorar medvetandet. r

Toby blir emellertid ängslig och uppsöker den lilla flickan, från hvilkenssida Linette och
han redan rönt bevis på deltagande. Tack vare sin uttrycksfulla mimik lyckas han också förmå
den lilla flickan att jämte sin moder följa honom tillbaka till den plats, där den stackars Linette
ligger afsvimmad.

Den kärleksfulla omvårdnad, som nu kommer Linette till del från hennes nya fostermoders
sida, skänker henne snart hälsan åter och kommer henne att glömma den ovärdiga behandling,
för hvilken hon förut varit utsatt.

 

.OO-.COOOOIOOOOOOOII...OOOOOIOIOOOOOOOIO0.00.00.000000
Originellt och Genomhumoristiskt!

9SJllFlllGll LUDDES STURDÄD,

....:::::: Det är kolingens systerson, fröken Kalsåns upp- :ggggg-...
...- vaktande kavaljers oden vi i denna ovanligt muntra .Q
OO.. skämtbild få följa. Huru denne gentleman en gång .0.0
.gg blir i tillfälle att utföra ett stordåd, som för en kort g..

. tid skänkte honom ära och berömmelse, men kanske .-
Q framför allt en glad afton och ett trefligt rus. Q
O Allt var emellertid endast en lyckllg dröm, mest O
. beklagligt kanske för hufvudpersonens i dramat skull. .
z - :
O..00.......OO-...OOOIOQOOIOIOIOO..

sToRMANDE MUNTERT ÄFVENTYR!

I Ett frieri på nålar

Kemisk seen af Berr de Turique. Spelad af den dràplige
humoriten Prince-

Vår vän Petter är som vanligt kär, men hålles på. afstånd af ett par hjärtlösa
föräldrar. I sin förtviilan söker han glömska af sina sorger genom att kasta sig i
en hvirfvel af nöjen. En vacker dag råkar han så af en tillfällighet den tillbedda,
Jeannine, på en bjudning hos herrskapet Durand. ,

Den unga iiickans föräldrar, herr och fru Dupont, kasta vredgade blickar på den
stackars Petter och öfvervaka strängt sitt barn. Emellertid sätter sig husets dotter,
Linette, till pianot för att visa sina talanger, uppmärksamt ähörd af fru Dupont,
medan äter den nyss så vaksamme pappa Dupont helt lugnt tager sig en tupplur.

Jeannine tager detta gynnsamma tillfälle i akt för att uppsöka Petter i ett när-
beläget rum, där en öm kärleksscen utspelas mellan de båda unga. Men plötsligt
erfar Petter, som satt sig på en soffa, en häftigt stickande känsla. -- Det beiinnes,
att tvänne hattnälar trängt långt in i köttet på. honom. - I samma ögonblick inträ-
der Herr Dupont, som, förargad öfver att :finna sin dotter i den unge mannens säll-
skap, utan krus vill göra slut på kuttrandet genom att bortföra Jeannine. Men
hvar äro hennes hattnålar? Petter, som tillfrågas, har ej sett till dem, hvaremot
lilla. Linettes skarpa öga upptäcker dem fastsittande i Peters aonämnbaraa. Hon är
grym nog att bekantgöra sin upptäckt för de närvarande genom att vid nålarna
fästa en sprattelgubbe, som gör den stackars Petter till mål för allas blickar. Sedan
man något hämtat sig från denna öfverraskning, skyndar man emellertid att befria
den unge mannen ur hans pinsamma belägenhet, hvarpå herrskapet Durand, som

:blå-ts al: detta verkligt stoiska lugn, ändtligen gär in på att gifva honom sin dotter
i ma a. V

 

 

 

 

 

 

 

 

.I Rätt till ändringar af programmet förbehålles. I.
0
. Mandagar irth Torsdagar nytt program .
I . .. . I
Publiken ombedes vanligast att använda den plats, hvartill biljetten gäller. I

 

 

 

Eftertryck af programmet förbjudas. Stockholm 1911, Stellan Ståls Boktryckeri.

Information

Printed year:
1911
Place:
Stockholm
Text version:
Show OCR text
Rättigheter:
Public Domain